لابراتوار دندان سازی ولیعصر

دارای مجوز رسمی ..... شماره تماس = 33675422 -021 ,, 475 1899 0912

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بهترین لابراتوار دندانسازی تهران» ثبت شده است

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های علوم پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و رشته های مرتبط

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های علوم پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و رشته های مرتبط

Medicine-related terms

calcification
آهکی شدن‏
calculi
جمع calculus، جرم ها‏
calculus  
جِرم ...‏
callus
کال استخوانی‏
calvaria
کاسه سر‏
canal
کانال‏
canal negotiation
تعقیب کانال‏
canal obturation
پر کردن کانال‏
canal preparation
آماده سازی کانال‏
cancellated space
فضای اسفنجی ...‏
cancellous bone
استخوان اسفنجی ...‏
cancer
سرطان‏
canine fossa
حفره کانین ،گودی نیشی ...‏
canine guidance
راهنمای نیش‏
canine tooth  
دندان نیش (معادل canine, cuspid tooth, cuspid, cynodont,dens caninus) ...‏
cantilever
کانتی لور...‏
cantilever bridge  
پُل تک سویه ...‏
cantilever fixed partial denture
بریج کانتی لور ...‏
cap  
...‏
carat
قیراط ...‏
cardiac output
برون ده قلبی ‏
care
مراقبت‏
caries
پوسیدگی پوسیدگی ...‏
caries risk
خطر پوسیدگی ...‏
cariogenesis
پوسیدگی زایی ...‏
cariogenic
پوسیدگی‌‌زا پوسیدگی زا ...‏
cariogenicity
پوسیدگی زایی پوسیدگی زایی ...‏
cariogenicity potential
قابلیت پوسیدگی زایی‏
cariology
پوسیدگی شناسی ...‏
cariostatic
پوسیدگی ایستان ...‏
carious
پوسیده ...‏
carotid bruit
صدای غیر طبیعی کاروتید ...‏
carver
کارور ...‏
carving
شکل دهی‏
cast
در قالب قرار دادن ...‏
cast glass
شیشه ریختگی ...‏
cast glass ceramic
گلاس-سرامیک ریختگی ...‏
cast glass ceramic
گلاس-سرامیک ریختگی...‏
cast mesh
شبکه ریختگی ...‏
cast metal
فلز ریختگی ...‏
casting
ریخته گری ...‏
casting rings
طوقه های ریخته گری ...‏
casting tongs
انبر ریختگی ...‏
cauterization
سوزاندن‏
cavitas dentis
...‏
cavity margin
لبه حفره ...‏
cavity of tooth
...‏
cavity preparation base
...‏
cavity wall
دیوارۀ حفره ...‏
cavosurface angle
زاویه حفره با سطح ...‏
cavosurface margin
لبه حفره با سطح ...‏
cavum dentis
...‏
CDJ
مخفف اتصال سمان و عاج (Cemento Dentinal Junction)‏
cell free zone
ناحیه عاری از سلول‏
cell rich zone
ناحیه غنی از سلول‏
cellular cementum
ساروجۀ یاخته دار ...‏
cellulose layer
لایه سلولزی ...‏
cement
سمان ساروج (معادل cementum) ...‏
cement base
کف بندی(معادل cavity preparation base) ...‏
cement line
خط ساروج ...‏
cement spacer
فاصله نگهدارنده برای سیمان ...‏
cementation
سیمان کاری ...‏
cemented restoration /
رستوریشن سمان شونده ...‏
cementicle  
ساروجک ...‏
cemento-enamel junction
پیوندگاه سیمان-مینا ...‏
cementoblast  
ساروجه ساز ...‏
cementoclast
ساروجه کاه ...‏
cementocyte  
ساروجه یاخته ...‏
cementoenamel junction 
(CEJ)محل اتصال سمان و مینا ...‏
cementogenesis
ساروجه زایی ...‏
cementoid
ساروجواره ...‏
cementoma  
ساروجه تود ...‏
cementosis
...‏
cementum
سمان ساروجه (معادل cement2, tooth cement) ...‏
cementum hyperplasia  
بیش رویش ساروجه (معادل cementosis) ...‏
central  
...‏
central core
کور مرکزی ...‏
central fossa
فوسای مرکزی‏
central incisor  
پیش مرکزی، بُرنده مرکزی (معادل first incisor tooth, medial incisor, central) ...‏
central incisors
برندگان میانگاهی، ثنایاهای مرکزی، انسیزور میانی ...‏
central occlusion  
...‏
central pit  
گودۀ مرکزی ...‏
centric occlusal interference
تداخل بستاری میانگاهی، تداخل اکلوزالی مرکزی ...‏
centric occlusion  
بَرهمایی مرکزی (معادل central occlusion) ...‏
centric relation
(CR) رابطه مرکزی ...‏
ceramic inlay
اینله سرامیکی ...‏
ceramic liners
آسترگران سفالی، آستردهندگان سرامیک ...‏
ceramic restoration
ترمیم سفالین ...‏
ceramic veneer
سرامیک ونیر ...‏
ceramicing
سفالگری ، سرامیک سازی ...‏
ceramist
سرامیست، سرامیک کار ...‏
cerebro vascular accident
(CVA) حادثه عروق مغزی ...‏
cervical  
طوقی ...‏
cervical caries  
پوسیدگی طوق ...‏
cervical curvature
انحنای سرویکال‏
cervical enamel projection
(CEP) پیشرفتگی مینایی در ناحیه سرویکال‏
cervical line  
خط طوقی ...‏
cervical margin of tooth
...‏
cervical zone of tooth
...‏
cervix  
...‏
cervix dentis
طوق دندان (معادل cervix, neck of tooth, cervical margin of tooth, cervixof tooth, dental neck, colum dentis, cervical zone of tooth) ...‏
cervix of tooth
...‏
chamfer
اریب ...‏
characteristic
اختصاصی ...‏
characteristic radiation
پرتو اختصاصی ...‏
check bite
گاز وارسی ...‏
cheek teeth  
...‏
cheiloplasty
جراحی پلاستیک لب ...‏
cheiloptosis
افتادگی لب بالا روی دندان های فک بالا ...‏
chief complain
شکایت اصلی ...‏
chipping
ورقه ورقه شدن ...‏
chisel
اسکنه ، قلم، تیزبر ...‏
chroma
کروما ...‏
chromosome /
کروموزوم ...‏
chromosome aberration
انحراف کروموزومی ...‏
chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) بیماری مزمن انسدادی ریه ...‏
cingulum
سینگولوم کوژک (معادل basal ridge, linguocervical ridge,linguogingival ridge) ...‏
circumferential
محیطی ، دایره ای‏
circumventing of cusps
دور زدن کاسپها ...‏
clamp
کلامپ‏
clasp
کلاسپ،گیره‏
classification
طبقه بندی ...‏
cleaning and shaping
تمیز کردن و فرم دادن، اصطلاحی در علم اندودنتیکس‏
cleanliness
تمیز بودن ...‏
cleanness
تمیز بودن ...‏
clearance  
فاصله‏
cleft palate
شکاف کام‏
clenching
دندان‌فشاری ...‏
click
صدای تق تق مفصل ...‏
clinical crown
تاج کلینیکی، تاج بالینی. معادل corona clinica, extra-alveolar crown ...‏
clinical deviation
(CD) انحراف بالینی ...‏
clinical root
ریشه کلینیکی ریشۀ بالینی ...‏
closed bite  
...‏
closed-bite malocclusion  
...‏
cloudy
ابری ...‏
clutch and flag system
سیستم پایه و پرچم‏
coarse
خشن ...‏
coherence
پیوستگی ...‏
collapse
فروخوابیدگی ...‏
colony
پرگنه‏
color rendering index
(CRI) نشانه تصفیه رنگ ...‏
color-coded
رنگ کدگذاری شده رنگ کدگذاری شده ...‏
colum dentis  
...‏
coma
اغما ...‏
combustion zone
ناحیه احتراق ...‏
commissurotomy
جراحی گوشه لب‏
community dentistry
دندانپزشکی جامعه نگر‏
compact
فشرده ...‏
compact bone
استخوان متراکم‏
complete denture  
دندانوارۀ کامل (معادل full denture) ...‏
complete deudation
برهنه سازی کامل‏
complete veneer crown  
...‏
complex amalgam
آمالگام کمپلکس ...‏
complex preparation
تهیه حفره پیچیده ...‏
composite
کامپوزیت‏
compound preparation
تهیه حفره مرکب ...‏
compressive
فشاری ...‏
compressive stress
استرس تراکمی، تنش تراکمی ...‏
concave
مقعر، گود‏
concavity
تقعر، گودی‏
conditioning
تهویه ...‏
congestive heart failure
(CHF) نارسایی احتقانی قلب ...‏
connective tissue
بافت همبند‏
connector
اتصال دهنده ...‏
constriction
تنگه، تنگ شدگی، تنگ کردن‏
contact angle
زاویۀ تماس ...‏
contact area
سطح تماس ...‏
contact inhibition
مهار تماسی (پدیده ای در طی ترمیم زخم) ...‏
contact point
نقطۀ تماس (معادل point of proximal contact, contact area) ...‏
contact surface  
سطح تماس ...‏
contour
کانتور‏
contouring
شکل دهی شکل دادن ...‏
contra-angle
زاویۀ مقابل ...‏
contra-bevel
بول معکوس ...‏
contraction
انقباض ...‏
convection
همرفت ...‏
conventional immediate denture
(CID) دنچر فوری معمولی ...‏
convex /
محدب، کوژ‏
convexity
تحدب‏
coping
درپوش کتیبه ...‏
core
مغزه ...‏
corona clinica  
...‏
corona dentis  
...‏
coronal
تاجی‏
corrosion
خوردگی خوردگی ...‏
corrosion product
محصول خوردگی، مواد حاصل از روند خوردگی ماده خورنده ...‏
corrosion resistant
مقاوم در برابر خوردگی ...‏
corrosive
خورنده ...‏
cortical
کورتیکال ...‏
cosmetic  
زیبایی دهنده‏
cosmetic dentistry
دندانپزشکی زیبایی ...‏
cosmic
کیهانی ...‏
cotton pellet
گلوله پنبه...‏
cotton pliers
پنس ...‏
cotton roll
رول پنبه...‏
cotton roll burn
زخم ناشی از چسبیدن رول پنبه به مخاط خشک دهان...‏
council on dental therapeutics
انجمن درمانی دندانپزشکی ...‏
counter
متقابل، شمارنده‏
counter die
دای متقابل ...‏
counter sink
چاهک ...‏
counteraction
عمل متقابل ...‏
coupler
اتصال دهنده،جفت شونده ...‏
coupling-agent
عامل چسباننده ...‏
cover screw
پیچ پوشاننده ...‏
crack bridging
پل گذاری ترک دار ...‏
crack-tip interaction
برهم کنش ترک – نوک ...‏
craze
ترک ...‏
creamy
خامه ای ...‏
crepitating
خزش ...‏
crepitus
صدای خش خش مفصل ...‏
crest  
ستیغ ...‏
crevice
یقه دندانی ...‏
cribriform plate
صفحه غربالی ...‏
crocus disc
دیسکهای زعفرانی ...‏
crocus disk
دیسک زعفرانی ...‏
cross arch
عرض فک ...‏
cross arch stabilization
ثُبات از سمت دیگر قوس ...‏
cross cut
برش اریب ...‏
cross linkages
اتصالات عرضی ...‏
cross linked
پیوند متقاطع ...‏
cross pin
پین عرضی ...‏
cross reaction
واکنش متقاطع ...‏
cross-bite  
وارون بَست ...‏
cross-pin
سنجاق عرضی ...‏
crowding
کراودینگ،درهم ریختگی‏
crown
تاج , تاجی تاج (معادل dental crown, corona dentis) ...‏
crown lengthening
طویل گری تاج ، افزایش طول تاج کلینیکی ...‏
crown-root ratio
نسبت تاج به ریشه ...‏
crown–root ratio
نسبت تاج – ریشه ...‏
crucible
بوته، قرع ...‏
crucible former
بوتۀ شکل دهنده ...‏
cuff
برجستگی ...‏
curettage
کورتاژ ...‏
curve of Spee
خمیدگی اسپی، انحنای اسپی ...‏
curve of Wilson
خمیدگی ویلسون ...‏
curved
انحنادار‏
curved dowel pin
داول پین انحنادار ...‏
cushioning effect
خاصیت لایه ای، اثر بالش گذاری ...‏
cusp
کاسپ دندانه ...‏
cusp ridge
ریج کاسپی ...‏
cusp tip
نوک کاسپ‏
cusp-fossa
تیزه–چاله ، کاسپ–حفره ...‏
cusp-fossa contact
تماس کاسپ با فرورفتگی‏
cusp-marginal ridge
ستیغ کناره‌ای تیزه ...‏
cuspid
دندان نیش ...‏
cuspid tooth  
...‏
custom provisional restoration
ترمیم موقتی معمولی ...‏
custom resin trays
قاشقک های صمغی معمولی ...‏
custom-cut
پیش ساخته‏
cutting end
انتهای برنده‏
cuttle abrasive
سایندۀ ده پایی، سایندۀ اسفیداجی ...‏
dam
سدّ ...‏
damaged teeth
دندانهای آسیب زده ...‏
damping
میرایی ...‏
dark zone
ناحیه تیره (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا) ...‏
dead space
فضای مرده ...‏
debonding
از دست دادن اتصال ...‏
debris
دبری ...‏
decay
پوسیدگی‏
decidious tooth
دندان شیری‏
deciduous teeth
دندانهای شیری،...‏
deep bite
بیش بَست (معادل closed bite,closed bite  malocclusion) ...‏
deep overbite
روبَست عمیق ...‏
deep vertical overlap
هم پوشانی عمودی عمیق ...‏
defect
ضایعه‏
defense
دفاع‏
deflection
خمش ...‏
degeneration
دژنره شدن‏
degenerative
تباهی زاد‏
dehiscence
بازشدگی، شکافتن ...‏
delayed dentition
...‏
delayed eruption
رویش تأخیری ...‏
demineralisation
demineralization...‏
dens
دندان، هر جزء دندان‌مانند‏
dens acutus
...‏
dens caninus
...‏
dens incisivus
...‏
dens sapiens
...‏
dens serotinus
...‏
dens succedaneus
...‏
dense
متراکم ...‏
density
دانسیته ...‏
dental alveolus
...‏
dental arc
...‏
dental arch
قوس دندانی. معادل arcus dentalis, dental arc ...‏
dental bur
فرز دندانپزشکی‏
dental calculus  
جرم دندان. معادل tartar ...‏
dental caries
پوسیدگی دندان. معادل tooth decay ...‏
dental cement
ساروج دندانپزشکی ...‏
dental chart
نمودار دندانی. معادل dental record ...‏
dental crown
...‏
dental dam /
...‏
dental enamel
...‏
dental geriatrics
...‏
dental hygiene  
بهداشت دهان و دندان. معادل mouth hygiene, oral hygiene ...‏
dental hygienist
(DH) بهداشتکار دهان و دندان ...‏
dental impaction
نهفتگی دندان ...‏
dental laboratory technician
...‏
dental neck
...‏
dental papilla
پاپیلای دندانی، پاپی دندانی ...‏
dental plaque
پلاک دندانی، پُژَک دندان ...‏
dental prosthesis
بَرسازه دندانی. معادل prosthetic restoration ...‏
dental prosthetics
...‏
dental pulp
...‏
dental record
...‏
dental sealant
...‏
dental technician  
فن ورز دندان سازی. معادل dental laboratory technician, dental technologist ...‏
dental technologist
...‏
dental technology
فنّاوری دندان سازی ...‏
dentes molares
...‏
dentes permanentes
...‏
dentes premolars
...‏
denticle
دندانه، دندان کوچک، کنگره زیر قرنیس. معادل pulp stone ...‏
dentifrice
گرد دندان، خمیر دندان‏
dentigerous
دندانه دار، دارای ساختمان مضرس‏
dentigerous  
دندانه دار، دارای ساختمان مضرس‏
dentin
dentine عاج. معادل substantia eburnea،ebur dentis،dentinum ...‏
dentin bonding agent
عامل اتصال یابنده به عاج‏
dentin chamber
اتاقکهای عاجی ...‏
dentin porcelain
پرسیلن عاجی ...‏
dentinal
عاجی‏
dentinoblast
عاج ساز ...‏
dentinoclast 
عاج کاه ...‏
dentinoenamel junction
(DEJ) اتصال عاج و مینا ...‏
dentinogenesis
ساخت عاج، عاج زایی. معادل odontogenesis ...‏
dentinoid
عاجواره ...‏
dentinum
...‏
dentition
دندان داری ...‏
dentoalveolar
دندان آرَکی ...‏
denture /
دندان مصنوعی، یک دست دندان مصنوعی، دندانواره‏
denture adhesive
چسب دنچر ...‏
denturism
دندان سازی ...‏
denturist
دندان ساز ...‏
deposit
ته نشین کردن، ذخیره سپردن‏
depression
فرورفتگی؛ افسردگی‏
depth-orientation groove
شیار ژرفایابی ...‏
desiccation
خشک شدن ...‏
design
طرح ...‏
deterministic effect
اثر قطعی ...‏
developmental depression
گودی تکاملی ...‏
developmental groove
شیار رشدی، شیار رشدی-تکاملی‏
deviate swallow
بلع منحرف ...‏
devitrification
بلوری شدن، مات شدن ...‏
devitrify
مات شدن ...‏
diabetic patient
بیماران دولابی ...‏
diagnostic casts
ریختگی های تشخیصی ...‏
diagonal
مورب، قطری ...‏
diamond abrasives
سایندگان الماسین ...‏
diamond depth cutter
ژرفابُر الماسین ...‏
die
دای ...‏
diffusion hypoxia
هیپوکسی انتشاری‏
digastric fossa
گودی دوبطنی ...‏
dilaceration
انحراف ریشه‏
direct pulp capping
پوشش مستقیم پالپ ...‏
direct retainer
نگهدارنده مستقیم‏
direct-lift technique
فن بالا کشندۀ مستقیم ...‏
disclusion
خارج شدن از اکلوژن‏
discolaration
رنگ رفتگی ...‏
discoloration
رنگ رفتگی ...‏
disfunction
دشکارکردن، اختلال عملکرد ...‏
disinfection
گند زداییدن، ضدعفونی کردن ...‏
disk
دایره، قرص ...‏
disk displacement disorder  
اختلال جابجایی دیسک ...‏
disocclusion
بی اکلوژنی دش بستار، اختلال اکلوژن ...‏
dispenser
توزیع کننده ...‏
dispersive electrode
الکترود منتشرکننده ...‏
displacement
جابجایی‏
distal
دیستال‏
distal shoe  
دیستال شو (نام نوعی فضانگهدار) ...‏
distal-step terminus
پله دیستالی پایانی(نام نوعی رابطه مولری در دندان های شیری) ...‏
disto-occlusal cavity
(DO cavity) حفره دورینه-برهمایشی ...‏
distoangular impaction
نهفتگی دورینه گرا ...‏
distobuccal angle
زاویه دورینه-لُپی ...‏
distofacial root
ریشۀ دورایی – چهره ای ...‏
distolingo-occlusal point angle
زاویه نقطه ای دورینه-زبانی-بِرهمایشی ...‏
distomolar
اضافی پشت آسیا ...‏
distortion  
تغییر شکل، واپیچش ...‏
distraction osteogenesis
استخوانسازی تحت کشش‏
distributor
توزیع کننده ...‏
ditching
گودال شدن ...‏
dizziness
سرگیجه ...‏
dolichofacial
الگوی عمودی صورت ...‏
donor
دهنده ...‏
dose limitation
محدودیت دوز ...‏
dose limits
محدوده های دوز ...‏
double blind
دوگانه کور ...‏
double-mix
دوگانه مخلوط ...‏
doubling dose
دوز دو برابر کننده ...‏
dough
خمیر خمیر ...‏
dough like
خمیری ...‏
dovetail
دم چلچله ای ...‏
dowel
داول، میخ پرچی که دو چیز را روی هم نگاه می دارد‏
dowel-core
داول کور ...‏
drain
درَن ...‏
drift
حرکت ...‏
drifting
مهاجرت ...‏
drowsiness
خواب آلودگی ...‏
dry angle
پد مثلثی شکل برای کنترل رطوبت واستریلیزاسیون‏
dry socket
حفره خشکی. معادل alveolitis sicca dolorosa ...‏
duct /
مجرا. معادل ductus ...‏
ductility
شکل پذیری ...‏
ductus
...‏
duplicate
بازسازی، دو گانه کردن ...‏
duplication
بدل سازی ...‏
durability  
پایداری‏
dwarfed teeth
دندان های کوتاه(از عوارض انجام رادیوتراپی در کودکان)
dynamic occlusal relationships
روابط اکلوزال در حرکت‏
dyslexia
اختلال در درک نوشته ها‏
early loading failure /
شکست ناشی از بارگذاری زودرس ...‏
easily cleaned
سهولت حفظ پاکیزگی ...‏
ebur dentis
...‏
ectopic
نابجا‏
ectopic eruption
رویش نابجا‏
edematou/
ادماتوز‏
edentulous ridge
ستیغ بی دندان ...‏
edentulous space
فضای بی دندان ...‏
edge to edge
نوک به نوک‏
edge to edge bite
بست نوک به نوک ...‏
edge to edge occlusion
بَرهمایی نوک به نوک ...‏
egg shell effect
اثر پوست تخم مرغی (پدیده ای در رادیولوژی)، تضعیف اشعه ایکس       در اثر عبور از دیواره استخوانی نازک ...‏
electrocautery /
کوتر برقی ...‏
electrochemical etching
حکاکی برقی–شیمیایی، حکاکی الکتروشیمیایی ...‏
electrodiposition
رسوب ناشی از جریان الکتریکی ...‏
electronic measurement devices
(EMD) مخفف وسایل اندازه گیری الکترونیکی ‏
electrosurgery /
الکتروسرجری ...‏
element
جزء، (شیمی) عنصر‏
embeded tooth
دندان خفته ...‏
embrasure
امبراژور‏
emergence profile
نیمرخ برجسته ...‏
emery
سنگ سنباده ...‏
eminentia
برجستگی ...‏
empathy /
تلقین ...‏
enamel /
مینا. معادل enamelum، dental enamel،adamantine،substantia adamantina dentis ...‏
enamel drop
...‏
enamel droplet
...‏
enamel excrescence
...‏
enamel fiber 
...‏
enamel hypoplasia
کم رویشی مینا ...‏
enamel nodule
...‏
enamel organ
عضو مینایی‏
enamel pearl
مروارید مینایی‏
enamel porcelain
پرسیلن مینایی ...‏
enamel prism
منشور مینایی. معادل enamel fiber ...‏
enamel rod
میله مینایی ...‏
enamel spindle
دوک مینایی‏
enameloma
میناتود. معادل enamel drop, enamel droplet,enamel  excrescence, enamel nodule ...‏
enamelum
...‏
end to end
نوک به نوک‏
end to end bite
...‏
end-to-end
نوک به نوک ...‏
endo /
داخل ...‏
endodontically treated tooth
دندان درمان شده با عصب کشی ...‏
endodontics
اندودنتیکس، دانش درمان ریشه دندان، تخصص ریشه....‏
endodontist
متخصص ریشه. معادل endodontologist ...‏
endodontologist
...‏
endodontology
...‏
endosteal
داخل استخوانی ...‏
enhance  
تقویت کردن‏
environment
محیط‏
environmental
محیطی‏
epileptic patient
بیمار صرعی ...‏
epithelial attachment
اتصال اپیتلیال‏
epstein-bar
اپشتین بار‏
Epstein-Barr Virus
ویروس اپشتین-بار‏
erosion
سایش شیمیایی‏
erosive
سایش دهنده، اروزیو ...‏
eruption
رویش‏
erythropoietic
گلبول سازی‏
esthetic
زیبایی‏
esthetic dentistry
دندانپزشکی زیبایی‏
esthetic zone
نواحی مهم از نظر زیبایی‏
esthetics
دانش زیبایی شناسی ...‏
etch
اچ ...‏
etching
حکاکی ، حکاک گری ...‏
ethmoid sinus
سینوس اتموئید‏
eustachian tube
شیپور استاش...‏
evacuation
تخلیه ...‏
evacuator /
دفع کننده...‏
exacerbation
فعالیت ، تشدید‏
examination
معاینه ...‏
excavator
اکسکویتور، حفارگر ...‏
exchangeable  
قابل جایگزینی‏
excursion
حرکت طرفی‏
exellent prognosis
پیش‌آگهی عالی‏
expansion
گسترش ...‏
expansion methods
شیوه های انبساطی ...‏
expression muscles
عضلات حالت دهنده‏
extensively damaged teeth
دندانهای گسترده آزرده ...‏
extention for prevention
گسترش برای پیشگیری ...‏
external fltration /
فیلتراسیون خارجی ...‏
external oblique line
...‏
external oblique ridge
برآمدگی مایل خارجی. معادل external oblique line ...‏
external walls
دیواره های خارجی ...‏
extra-alveolar crown
...‏
extracoronal restoration
رستوریشن خارج تاجی ...‏
extracoronal restorations
رستوریشنهای خارج تاجی ...‏
extracoronal retainer
نگهدارنده برون تاجی ...‏
extractoronal restoration
ترمیم بیرون تاجی ...‏
extruded
بیرون زده ...‏
extrusion
خروج دندان از حفره، رویش ...‏

کمان چهره ای ...‏
facial
رُخی ...‏
facial grimacing
شکلک درآوردن صورت‏
facial surface
سطح رُخی ...‏
facing
پوشش ...‏
failure
شکست ...‏
familial aggregation
تمایل فامیلی‏
fast setting
زود سخت شونده ...‏
fast-setting
زود سفت شونده ...‏
fatigue
خستگی ...‏
feature  
طرح ، شکل‏
feldspathic
دارای فلدسپار. معادل feldspathose ...‏
fenestrate
پنجره دار ...‏
ferrule effect
اثر حلقوی ...‏
fetal alcohol syndrome
نشانگان جنین الکلی‏
Fibonacci
فیبوناچی ...‏
fibrotic  
فیبروتیک‏
filler
فیلر،پرکننده‏
filling
پرکردن پرکردن ...‏
film fog
مه آلودگی فیلم ...‏
film holder
فیلم نگهدار‏
filtration
فیلتراسیون ...‏
fine  
ظریف ...‏
fineness /
عیار‏
finish line exposure
باز بودن فینیش لاین ...‏
finishing line
فینیش لاین ، خط خاتمه تراش ...‏
first molar
آسیای اول ...‏
first premolar
آسیای کوچک اول ...‏
first teeth  
...‏
fish belly
شکم ماهی ...‏
fissure
شیار. معادل fissura ...‏
fissure bur
فرز فیشور‏
fissure sealant
ماده شیارگیر، شیارگیر. معادل pit and fissure sealant, dental sealant ...‏
fit
فیت ...‏
fixed partial denture
(FPD) پروتز پارسیل ثابت ...‏
fixed-partial denture
(FPD) پروتز پارسیل ثابت ...‏
flaking
تکه تکه شدن ...‏
flame bur  
فرز الماسی شعله شمعی ...‏
flange
فلنج، تاقچه ...‏
flap
فلپ، دامنه ...‏
flare /
پخ شدگی ...‏
flaring
شیب دار شدن ...‏
flask
محفظه ...‏
flattening
مسطح کردن ، کم ارتفاع کردن‏
flaw
نقص‏
flexibility
انعطاف ...‏
floor
کف‏
flow lines
خطوط شار ...‏
fluidity
قابلیت جریان یافتن، سیالیت ...‏
flush terminus
سطح پایانی هم تراز(نام نوعی رابطه مولری در دندان های شیری) ...‏
flushing effect
اثر شویندگی ...‏
flute
شیار ...‏
flux
شارش ...‏
focal infection
عفونت موضعی‏
fog 
مه آلودگی ...‏
fore brain
مغز پیشین‏
forensic dentistry
دندانپزشکی قانونی. معادل legal dentistry, forensic odontology ...‏
forensic odontology
...‏
fossa
حفره، فوسا در جمع: fossae گودی ...‏
foundation
زیربنای رستوریشن ...‏
foundation restoration /
رستوریشن زیربنایی ...‏
fractionation
تقسیم دوز ...‏
fracture
شکستگی‏
fracture strength
استحکام همدوسی ...‏
fracture toughness
سختی شکستگی ...‏
frame
فریم‏
framework
فریم ورک، بدنه ...‏
free gingiva
لثه آزاد ...‏
free gingival groove
شیار لثه آزاد‏
free-flowing
سیالیت کافی ...‏
frenectomy
مهاربَرداری ...‏
frenoplasty
بازسازی مهار ...‏
frenotomy
مهاربُری ...‏
frenum
مهار ...‏
friction fit
تطابق اصطکاکی ...‏
fritting
گُدازش ...‏
fulcrum
تکیه گاه ...‏
full ceramic crown
روکش تمام سرامیک‏
full coverage
پوشاننده کامل ...‏
full crown
تاجواره کامل، روکش کامل. معادل full veneer crown, complete veneer crown ...‏
full denture
...‏
full veneer crown 
روکش تمام ونیر ...‏
full-contour
تمام–کانتور ...‏
full-thickness pedicle flap
فلپ پایه دار تمام ضخامت ...‏
functional
عملی کارکردی ، عملکردی ...‏
furca
...‏
furcation
چندشاخگی ...‏
furcation defects /
نقصهای چندشاخگی ...‏
furcation flute
شیار فورکیشن ...‏
furcation involvement
درگیری چندشاخگی ...‏
furcation operation  
عمل محل انشعاب ریشه ها ...‏
fuse
جوش ...‏

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

آشنایی با ابزار های دندان پزشکی


Woodson وودسانWoodson وودسان

نوع:  ابزار
Wooden Wedges وج چوبیWooden Wedges وج چوبی

نوع:  ابزار
Wooden Bite Stick بایت استیک چوبیWooden Bite Stick بایت استیک چوبی

نوع:  ابزار
Well for Composite Material گوده کامپوزیتWell for Composite Material گوده کامپوزیت

نوع:  ابزار
Vitalometer/Pulp Tester پالپ تستر/حیات سنجVitalometer/Pulp Tester پالپ تستر/حیات سنج

نوع:  ابزار
Universal Curettes کورت یونیورسالUniversal Curettes کورت یونیورسال

نوع:  ابزار
Ultrasonic Scaling Unit دستگاه جرمگیری ماوراء صوتUltrasonic Scaling Unit دستگاه جرمگیری ماوراء صوت

نوع:  ابزار / تجهیزات
Ultrasonic Scaler Instrument Tips سر قلم جرمگیری اولتراسونیکUltrasonic Scaler Instrument Tips سر قلم جرمگیری اولتراسونیک

نوع:  ابزار
Ultrasonic Cleaner تمیز کننده اولتراسونیکUltrasonic Cleaner تمیز کننده اولتراسونیک

نوع:  تجهیزات
Uitra Violet اشعه ماوراء بنفشUitra Violet اشعه ماوراء بنفش

نوع:  تجهیزات
Tray سینیTray سینی

نوع:  ابزار
Tongue and Cheek Retractor رترکتور زبان و گونهTongue and Cheek Retractor رترکتور زبان و گونه

نوع:  ابزار
Tofflemire/Matrix Band Retainer ماتریس نگهدار تافل مایرTofflemire/Matrix Band Retainer ماتریس نگهدار تافل مایر
Tissue Scissors قیچی جراحیTissue Scissors قیچی جراحی

نوع:  ابزار
Three-Number Instrument ابزار سه نمره ایThree-Number Instrument ابزار سه نمره ای

نوع:  ابزار
Thermo sealer درزگیر حرارتیThermo sealer درزگیر حرارتی

نوع:  تجهیزات
Taper Fissure-Plain Cut فرز فیشوری مخروطی سادهTaper Fissure-Plain Cut فرز فیشوری مخروطی ساده

نوع:  ابزار
Taper Fissure-Crosscut فرز فیشور مخروطی ضربدریTaper Fissure-Crosscut فرز فیشور مخروطی ضربدری

نوع:  ابزار
Tanner Carver کارور/حالت دهنده تانرTanner Carver کارور/حالت دهنده تانر

نوع:  ابزار
T-Ball Burnisher برنیشر/براق کننده تی بالT-Ball Burnisher برنیشر/براق کننده تی بال

نوع:  ابزار


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

دندان پزشکی دیجیتال چیست

هدف این مقاله بازنگری دیدگاه دندانپزشکی دیجیتال، مزایا و محدودیت ها وبیان دیدگاه ها و ویژگیهای در این محدوده، بر پایه ی پژوهش می باشد.

چرخه عمر پذیرش تکنولوژی

Innovators-1 نوجویان، پرتکاپو به دنبال فن آوری جدید اغلب به خاطر علاقه محض به فناوری

Early adopters-2 پذیرندگان آغازین، نخستین کسانی هستند که فناوری را به خاطر مزایای خوبی که دارد می پذیرند Early

majority-3 اکثریت پیشگام، به مزایای فناوری نو اعتماد می کنند و یا منتظر می مانند تا دیگران مسائل را حل کنند Late

majority-4اکثریت پیرو، به خودی خود به فناوری اعتماد ندارندومنتظر می مانند تا رهبر تثبیت شده نمایان شود ، استاندارد های جا افتاده را می خرند

. Laggards-5دیر پذیران؛ هر چیزی که ربطی به فناوری داشته باشد را نمی خواهند، فناوری را زمانی به کار می برند که بدون آن نمی توان زیست و یک فناوری بایسته شد

. Chasm-6 شکاف، درز(رفتن به هر فاز توسط یک درز یا فاصله

بواسطه نیازمندیهای محصول و عادت خرید مشتری در فاز بعد جلوگیری می شود ولی Chasm یا فاصله بین پذیرندگان آغازین و اکثریت پیشگام دارای وسعت بیشتر و اهمیت زیادتری می باشد و مشتری سازی برای عبور از این شکاف متمرکز است.

آیا دندان پزشکی دیجیتال آینده دندان پزشکی خواهد بود؟

دندان پزشکی دیجیتال را می توان به عنوان هر تکنولوژی یا دستگاه که دارای کامپیوتر یا اجزاء کنترل دیجیتال باشد در مقابل وسایلی که تنها بصورت مکانیکی یا الکتریکی کار می کنند در نظر گرفت.

موارد زیر اکثر محدوده هایی که دندان پزشکی دیجیتال را شامل می شود ارائه می کند:

CAD/CAM -1 و تصویربرداری داخل دهانی در لابراواتور و یا کلینیک

2-تشخیص پوسیدگی ها

3-کاربرد کامپیوتر در ایمپلنت شامل طراحی و ساخت راهنمای جراحی

4-implant guide-رادیوگرافی دیجیتال داخل و خارج دهانی همچنین شامل

5- cone beam computed tomography هندپیس های الکتریکی و جراحی ایمپلنت

6-لیزر

7-آنالیز و تشخیص در TMJ و اکلوژن

8-عکاسی داخل و خارج دهانی

9-مدیریت ثبت سابقه کارهای بیمار و آموزش دیجیتال بیمار

10-تطبیق رنگ پروتزها

البته موارد زیاد دیگری در محدوده دندان پزشکی دیجیتال وجود دارد و بسیاری دیگر در مرحله ی تحقیق می باشد و همچنان که تکنولوژی های بیشتری معرفی می شوند، دندان پزشکی ساده تر، سریعتر، بهتر و مهمتر از همه به عنوان کاری لذت بخش تر پذیرفته شود. تقریبا 2سال طول کشید تا توربین دندان پزشکی )Air rotor ( همه گیر شود و جانشین نوع شلاقی شود. این زمان 5سال برای کراون های PFM و 25 سال برای ایمپلنت ها طول کشید پس چرا با وجود اینکه امروزهمه ی موارد بالا بطور گسترده و وسیع استفاده می شود با این تفاوت زمانی همه گیر شدند.

بعضی از تکنولوژی های جدید طبیعتا باعث گسیختگی می شوند و می توانند تغییرات سریعی ایجاد کنند. معرفی کراونهای تمام زیرکونیا Brun zir بوسیلهGlide well و دیگران و یا کراونهای)monolithic ( IPS emax CAD press بوسیله ایوکالر بواسطه پذیرش سریع توسط متخصصان از این نوع می باشند.

بررسی صنایع و پیشرفت های تکنولوژیکی گذشته ثابت کرده که برای پذیرش و همگانی شدن استفاده از تکنولوژی )از مرحله پذیرش اولیه تا پذیرش اکثریت اولیه( بیش از 25سال طول می کشد، اگر دندان پزشکی دیجیتال هم اکنون به عنوان دندان پزشکی آینده در نظر گرفته شود آیا 25 سال پیشینه نیاز خواهد داشت. دندان پزشکی در مقایسه با صنایع بزرگ، به عنوان بنگاه های اقتصادی با پتانسیل رشد بالا و با سرمایه گذاران زیاد، خیلی کوچک است. آنطوریکه بعضی از پیشرفت های تکنولوژیکی در صنایع دیگر گسترش می یابند برای الحاق به دندان پزشکی این روندکندتر است و در نتیجه تمایل کمی برای ورودمنابع مالی لازم برای انتقال موثر و بهبود نتایج در دندان پزشکی وجود دارد. باوجود این اگرچه جدیدترین و بهترین تکنولوژیها در صنایع دیگراستفاده می شود ولی دندان پزشکی امروزه در صف مقدم تکنولوژیهای قابل دسترس صنایع می باشد و اکثر پزشکان باید قسمتی از early majority شوند.

یک بخش مهم از درک آینده تکنولوژی دندانی مرتبط با مشاهده و فهم تکنولوژی ها در دیگر صنایع و اینکه چگونه می توان آن تکنولوژی ها را با دندان پزشکی یکپارچه کرد بستگی دارد.

مزایای دندان پزشکی دیجیتال

هر قسمت از دندان پزشکی دیجیتال در مقایسه با وسایل و یا تکنیک های معمولی دارای مزایایی است البته بعضی از مزایا بخاطر افزایش هزینه یا حساسیت روش کار کاهش یافته باشد. برای مثال اگرچه دیود لیزر برای بیش از یک دهه در دسترس بود ولی پذیرش حداکثری اتفاق نیافتاده بود تا اینکه در سالهای اخیر قیمت لیزرها کاهش و عرضه آن افزایش یافت. نتیجه این کاهش، عرضه تجهیزات ارزان در الکترو سرجری بود. مثال دیگر تصویربرداری داخل دهانی و ساخت ترمیم های غیرمستقیم توسط دندان پزشک که حدود 25 سال است که در دسترس است )Cerec by sirona ( با این حال حتی با وجود رقابت در نوآوری) riving faster E4D بوسیله D4D ( هنوز قیمت بالاست و پذیرش هنوز به early majority نرسیده.

هر مزیت در قسمت دندان پزشکی دیجیتال باید سه ویژگی داشته باشد

  • بهبود اثربخشی در قیمت و زمان
  • افزایش دقت نسبت به روش های قبل
  • میزان بالای پیش بینی نتایج

بعضی از قسمت های دندان پزشکی دیجیتال فاقد یک یا بیشتر از ویژگی های بالا است ولی می تواند بسادگی با تطابق و یکپارچگی با تکنولوژی های صنایع دیگر بهبود یابند و با حذف تکنولوژی های از رده خارج، روش های جدید را جایگزین کرد.

محدودیت های دندانپزشکی دیجیتال

عمده ترین محدودیت دندان پزشکی دیجیتال هزینه است. برای تطابق و جایگزینی تکنولوژی جدید، اغلب سرمایه گذاری زیادی لازم است، بخصوص در مرحله نوآوری ویا تطابق اولیه. باوجود این اگر یک تکنولوژی جدید معیارهای بالا را داشته باشد دارای مزیت می شود و اگر بدرستی اجرا شود باعث بازگشت خوب سرمایه می شود.

یکی از مشکلات معمولی در پذیرش تکنولوژی جدید تمایل کم، گروهی از دندان پزشکان و یا تیم همراه در دریافت آموزش کافی است. بعضی از پزشکان وقتی به تکنولوژی جدید می رسند هرگز دستورالعمل شرکت سازنده را نمی خوانند و به دنبال افزایش مهارت در استفاده بهینه از تکنولوژی نیستند و به همین علت اغلب دارای برگشت کار زیاد و در نتیجه رها سازی آن می باشند. با گذراندن دوره های پایه و پیشرفته می توان از این روند جلوگیری کرد.

اکثر قسمت های دندان پزشکی دیجیتال رشد را تجربه می کنند

در ادامه مقاله، جهت و پیشرفت های ممکن در آینده بطور خلاصه توضیح داده می شود.

توصیه می شود در پذیرش و انضمام تکنولوژی های دندان پزشکی دیجیتال در کار خود به موارد زیر توجه کنید:

  • سطح علاقه شما چقدر است
  • تکنولوژی جدید تا چه حد باعث برانگیختگی، پیشرفت در کار و رضایت در کار شما می شود
  • آیا می تواند باعث بازگشت سرمایه گذاری شما شود
  • آیا تمایل به اختصاص وقت و تالش، برای یادگیری و ادامه پیشرفت در تکنولوژی جدید را دارید

مدیریت ثبت سوابق کار انجام شده برای بیمار و آموزش

بکارگیری کامپیوتر و استفاده مناسب از آن اولین مرحله پذیرش دندان پزشکی دیجیتال است. این مرحله در آمریکا و اکثر کشورهای پیشرفته به مرحله early majority رسیده. آموزش دیجیتالی بیماران بسرعت رشد می کند و در آینده این ً تکنولوژی بصورت روش هایی که قبلا در صنایع دیگر در دسترس بود بصورت ارتباط صوتی با کامپیوتر با استفاده از نرم افزار، ویدئو زنده یا 3D خواهد بود از بین 1000 دندان پزشک 80 درصد آنها مایل به آموزش از طریق Ipad یا تبلت بودند. آموزش با دست ها و یا ترسیم روی کاغذ مربوط به زمان گذشته است.

رادیوگرافی دیجیتال

مهم ترین مزیت ها شامل کاهش دریافت اشعه، کاهش زمان کار، سهولت، ذخیره سازی، سازماندهی و تهیه سریع و با کیفیت عکس می باشد اگرچه در طی 5 تا 8 سال گذشته کاهش قابل ملاحظه ای در هزینه ها نبوده است اما مزیت های آن از هر محدودیتی با ارزش تر است. پیشرفت های جدید شامل سنسورهای بی سیم، تشخیص پوسیدگی، سیستم هوشمند برای تعیین سریع و ساده موقعیت تیوب و سنسور، قابلیت انضمام به تبلت و فعال شدن باصدا می باشد.

پیشرفت های آینده از الگوریتمی بر پایه رادیوگرافی هزاران بیمار استفاده می کند که به دقت پوسیدگی را تشخیص و پیشنهادهایی به دندان پزشک می دهد.

Cone Beam Computed Tomography

T تکنولوژی است که به سرعت رشد کرده و در نتیجه هزینه هایش کاهش یافته؛ افزایش تعداد دندان پزشکان عمومی برای قرار دادن ایمپلنت، کاهش دریافت اشعه نسبت به روش های CT Scan، پذیرش سریع به وسیله دانشگاه ها و متخصصین، تبدیل به رویه استاندارد برای انجام جراحی ها، جای گذاری ایمپلنت، برداشتن مولر سوم و اندودرنتیک شده است.

پیشرفت های آینده شامل کاهش هزینه ها، بهبود نرم افزارهای تشخیص اتوماتیک اندازه گیری و پیشنهاد موقعیت ایمپلنت، و الگوریتم هایی که بطور اتوماتیک عدم قرینگی و ضایعات پاتولوژیکی را جهت آزمایشات آینده به رادیولوژیست گزارش می دهد و طرح درمان سریع به جراحان می دهد.

CAD/ CAM تصویر برداری داخل دهانی

CAD/CAM ً در رشته لابراواتور های دندانی و ساخت دندان قبلا در early majority بود و به زودی به late majority خواهد رسید. تخصصین لابراواتوری دریافته اند چه چیز باعث شده تا دندان پزشکان، CAD/CAM را به کندی به رسمیت بشناسند، این تکنیک سریعتر، اقتصادی تر، قابل پیش بینی، بادوام و دقیق است و اگر یک تیم هماهنگ و وفادار باشند برگشت سرمایه عالی خواهد بود.

دستگاه Cerec حدود 30 سال است که عرضه شده و پیشرفت های اخیر Cerec و E4D ثابت کرده که سیستم CAD/CAM تنها راه برای حرکت به سمت دندان پزشکی دیجیتال است. استراتژی کمپانی ها در بهم پیوستن و اشتراک گذاری تکنولوژی به دندان پزشکان اجازه می دهد کارهای بیشتری را در زمان کوتاه تر انجام دهند.

پیشرفت های آینده در CAD/CAM دندان پزشکان را در ردیف صنایع دیگری که از CAD/CAM استفاده می کنند در جهت قابل پیش بینی بودن نتایج و توجه به تمام متغیرهای غیر اصلی قرار می دهد که نتیجه آن، طراحی اتوماتیک ترمیم ها بر اساس تمام فاکتورهای بیمار مثل وضعیت اسکلتال و کالس قوس دندانی، سن، وضعیت دندان ها، وضعیت Tmj، خروجی دقیق حرکت کندیل نسبت به موقعیت دندان ها و بر اساس زیبایی و ظاهر بیمار خواهد بود.

برای اینکه این پیشرفت ها به وقوع بپیوندد، نیاز به پذیرش و یکپارچگی تکنولوژی با دیگر صنایع و راه هایی برای افزایش سرمایه گذاری جهت حرکت از early adopt به early majority می باشد.

لیزر

دیودهای لیزر یکی از کم هزینه ترین قسمت های دندان پزشکی دیجیتال است که بسرعت پذیرفته شد. همچنان که یکی از ساده ترین ها است، تنها در 2سال گذشته هزینه ی دیودهای لیزر به اندازه ای کاهش یافته است که به سطح early majority رسیده است. مزیت های توقف کامل خونریزی و ساده کردن روش های جراحی مصرف این قسمت را برجسته نموده. علت این گرایش، کوچکی، قابل حمل، بی سیم و پایین بودن قیمت دیودهاست. استفاده در پریودونتیک، اندودونتیک، جراحی، پروتز دندانی و کارهای عمومی مورد توجه دانشگاه ها و متخصصین است. پیشرفت های آینده به سمت یکپارچگی با وسایل کار دندان پزشکی خواهد بود. مثل Led light curing و دوربین های داخل دهانی، همین طور نرم افزارهایی که بدون دخالت دست مراحل پیشرفت کار را کنترل می کنند.

نتیجه

دندان پزشکی دیجیتال از حاشیه خارج شده و اگر آموزش کامل وبدرستی اجرا شود با بازگشت عالی سرمایه، لذت بخش کردن دندان پزشکی و مراقبت بهتر، برای بیمار بهمراه خواهد داشت. دندان پزشکی در ده سال آینده با پذیرش و الحاق قسمتهای جدید شمار را وادار می کند محصولات تکنولوژی مربوطه را با آموزش و تمرینات لازم بدست آورید و این کار را مطبوع کنید.

 

برگرفته از ماهنامه دندانسازان حرفه ای

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

نسخه بوعلی سینا برای داشتن دندان سالم

چگونه دندان سالمی داشته باشیم؟

هر صورتی با لبخند زیباست؛داشتن دندانهای سالم و سفید همچون مروارید تاثیر بسیار زیادی در زیبایی لبخند دارد.این پیامی است که آگهی های تصویری برای سفید کردن دندان ها سعی می کنند به چشم و گوش و ذهن مخاطب برسانند. 

با توجه به اینکه امروزه تقریبا تمام دندانپزشکی ها خدمات سفید کردن را انجام می دهند، این سوال مطرح می شود که آیا سفید کردن دندان ها آسیبی به دندان نمی زند؟ آیا هزینه سفید کردن دندان و به تعریفی زیبا کردن آنها به هزینه های مادی محدود می  شود و هزینه های دیگری همچون از دست دادن سلامت دندان را روی دست مراجع نمی گذارد؟ دکتر قدیر محمدی، متخصص طب سنتی به این سوالات پاسخ می دهد و البته تاکید می کند سلامت دندان بر سفید بودن آن ارجحیت دارد. 

دندان کاملا سفید، طبیعی نیست

مد می گوید که دندان های بسیار سفید، بسیار زیبا هم هستند اما آیا واقعا ممکن است کسی به طور طبیعی چنین دندان هایی داشته باشد؟ پاسخ منفی است. دندان ها براساس مزاج هر فرد، رنگ خاصی دارند؛ بنابراین اینکه بعضی می گویند هرچه مسواک می  زنم و بهداشت دهان و دندان را رعایت می کنم ولی باز هم دندان هایم زرد هستند، حقیقت دارد. اینکه بعضی بدون سفید کردن مصنوعی دندان های سفید و درخشانی دارند، باز هم حقیقت دارد. مزاج هر کسی رنگ دندانش را تعیین می کند.دندان سالم

دندانهای سالم

* صفراوی ها دندان های سفید متمایل به زرد دارند. 

* دموی ها دندان های سفیدی ندارند و حالتی از زردی یا نوعی تیرگی در دندان های شان به چشم می خورد. 

* سوداوی ها دندان های تیره ولی محکمی دارند که کمتر دچار پوسیدگی می شود. 

* بلغمی ها تنها گروهی هستند که دندان های شان کاملا سفید است.

دندان سالم، دندان سفید

اصرار برای سفید کردن بیش از حد طبیعی دندان ها از راه های طبیعی عملا ممکن نیست حتی اگر مغز دندان را بشکافید، می بینید که کاملا سفید نیست. برای سفید شدن طبیعی دندان روش هایی وجود دارد که اصلی ترین و مهم ترین آنها، تمیزی دهان و دندان است. هیچ کس نمی تواند دندان خراب و پوسیده سفیدی داشته باشد؛ بنابراین اگر می خواهید دندان های تان سفید و درخشان باشند، قبل از هر چیز باید دندان هایی سالم داشته باشید. 

با مراجعه به دندانپزشک اشکالاتی مانند پوسیدگی را برطرف و بعد بهداشت دهان و دندان را به دقت و به شکل مستمر رعایت کنید. اگر دندان های تان سالم باشند و بهداشت روزانه دهان و دندان (شامل مسواک کردن، نخ دندان کشیدن و. . . ) را رعایت کنید، دندان های تان در اوج سفیدی و درخشندگی طبیعی خود خواهند بود. 

سفید کردن دندان باعث زردی آن می شود!

بلیچینگ یا سفید کردن مبالغه آمیز و غیر استاندارد دندان با استفاده از روش هایی انجام می شود که به دندان آسیب می زند. مواد شیمیایی که در سفید کردن دندان به کار می روند، بخشی از سطح دندان را خراب می کنند. به این ترتیب بعد از مدتی نفوذپذیری دندان در برابر مواد رنگی و جرم ها بیشتر می شود و این بار زردی دندان خیلی بیشتر رخ می دهد. تکرار این کار هم هزینه زیادی دارد و هم سلامت دندان را از بین می برد. توصیه اکید این است که به صرف داشتن دندان و لثه سالم و تمیز اکتفا کنید و از چاله به چاه نیفتید!

توصیه های ایمنی برای داشتن دندان های سالم

* هیچ وقت با دندان تان چیزهای سختی مثل فندق و پسته نشکنید. 

* تخمه شکستن اشکالی ایجاد نمی کند ولی اگر در خوردن تخمه هم افراط شود برای دندان مضر خواهد بود. 

* از خوردن خوراکی های سخت که برای شکستن یا خرد کردن شان به فک فشار می آید، پرهیز کنید. در این مورد حتی ته دیگ های سخت و ضخیم هم می تواند به سلامت دندان های تان آسیب بزند. 

* خوراکی هایی که لازم است طولانی و سخت آنها را بجوید برای دندان مضر هستند؛ گوشت نیم پز یا استخوان گوشت از همین قبیل هستند. 

* مواد خوراکی بسیار شیرین، غلیظ و کشدار مثل گز، سوهان، حلوا و خرما را به ندرت مصرف کنید. 

* خوراکی های سرد و گرم را بلافاصله بعد از یکدیگر میل نکنید. بعضی عادت دارند بستنی بخورند و بعد از آن (حتی بدتر) یا همراه با آن چای بنوشند! این کار باعث می شود دندان ها ترک بخورند و دچار پوسیدگی شوند. صبر کنید دندان به دمای طبیعی برسد سپس سراغ خوراکی بعدی بروید. معمولا نیم ساعت تا یک ساعت بین ماده غذایی سرد و گرم باید فاصله بیندازید. 

* بعضی ها برای اینکه چاق نشوند، بعد از خوردن هر وعده غذایی انگشت در حلق می کنند تا آنچه را خورده اند، بالا بیاورند. این کار باعث می شود اسید فراوانی همراه مواد غذایی به حلق و دهان بیاید که باعث پوسیدگی دندان می شود. 

* افرادی که دچار ریفلاکس معده هستند، بهتر است برای حفظ سلامت دندان های شان هم که شده هرچه زودتر درمان شوند چون حالت ترش کردن درواقع برگشت اسید معده به دهان است و باعث پوسیدگی دندان ها می شود. 

* مراقب دندان های خردسالان باشید. به کودکان خوراکی های سفت ندهید. همه می دانند دندان های جلویی کودکان (یا همان دندان های شیری) در هفت سالگی می ریزند. اگر دندان پیش از موعد مقرر در اثر جویدن یا شکستن خوراک سفت بشکند، جوانه دندان آسیب می بیند. 

* افرادی که به پوکی استخوان مبتلا هستند به هیچ وجه نباید خوراکی های سفت را که به جویدن مداوم و سخت نیاز دارند، میل کنند  چون ممکن است دندان شان بشکند.

دندان سالم

 چگونگی داشتن دندان سالم


چند بار در روز مسواک بزنیم؟

تعداد دفعات مسواک زدن را وعده های غذایی تعیین می کند. باقیمانده غذاها از روی دندان و در فضای میان دندان ها باید بعد از صرف غذا تمیز شوند. بعضی ها دو وعده غذا می خورند و بعضی ها سه وعده، بر همین مبنا روزانه دو تا سه بار مسواک زدن دندان ها لازم است؛ البته گفته می شود صبح ها قبل از خوردن غذا هم یک مسواک مختصر یا غرغره کردن، مفید واقع می شود چراکه شب تا صبح اسید و بخارات معده روی لثه و زبان رسوب می کند. همچنین بعد از صرف غذاها و خوراکی هایی که رنگ یا غلظت زیادی دارند، شستن دهان یا غرغره کردن ضروری است. این کار برای کسانی که عادت به نوشیدن قهوه، چای، خوردن شکلات و شیرینی دارند، ضروری است. 

خمیر دندان هم ممکن است باعث پوسیدگی شود! بعضی افراد گلایه می کنند هرچه مسواک می زنند فرقی به حال دندان های شان نمی کند حتی خودشان را با کسانی که کمتر به دندان های شان رسیدگی می کنند، مقایسه می کنند. نتیجه مقایسه این است که هر دو دندان های مان می پوسد! اگر کسی به بهداشت دهان و دندان کاملا رسیدگی می کند ولی نتیجه ای نمی گیرد باید به خمیر دندانش شک کند. 

بعضی خمیردندان ها حاوی موادی هستند که باعث پوسیدگی می شود. ضمن اینکه خمیردندان اگر فاسد شده باشد، نه تنها باعث تمیزی دندان نمی شود بلکه پوسیدگی زودهنگام هم می دهد. برای اینکه دچار چنین مشکلی نشوید، حتی الامکان سعی کنید خمیردندان هایی در اندازه های کوچک تهیه کنید که زود مصرف و تمام می شوند. در نظر داشته باشید هیچ راهی برای تشخیص این مساله وجود ندارد. تنها روش ممکن این است که حسابی به دندان های تان رسیدگی کنید و اگر نتیجه نگرفتید، خمیردندان تان را عوض کنید.

دندان سالم در لثه سالم


دندان های سالم روی لثه های سالم رشد می کنند؛ بنابراین یکی از راه های تامین سلامت و بهداشت دندان، مراقبت از لثه هاست. در  طب سنتی به داروهایی که جهت رفع مشکلات دندان ساخته می شوند، «سنون» گفته می شود. سنون محکم کردن لثه با هدف به دست آوردن سلامت دندان تجویز می شود. افرادی که لثه های ضعیف یا بیماری دارند (مثلا حین مسواک کردن لثه های شان دچار خونریزی می شود) با استفاده از سنون محکم کننده لثه، درمان می شوند. 

نسخه های طبیعی برای سلامت لثه و دندان

* هرکدام از گیاهان کزمازک، سُعد، گل سرخ و سنبل الطیب را به میزان مساوی بکوبید ، الک و با هم خوب مخلوط کنید. سپس آن را با انگشت به حالت مسواک کردن روی دندان ها بکشید. سعی کنید این ماده را نیم ساعت روی دندان های تان نگه دارید و بعد از نیم ساعت خوب آبکشی کنید. 

* گشنیز بو داده را پودر و با مقدار کمی سرکه مخلوط کنید. این محلول را غرغره کنید. می توانید آن را روی لثه های تان هم بکشید. در هر دو حالت باعث استحکام لثه و دندان می شود. 

* دم الاخوین، کزمازک، انزروت، کندر، تباشیر، گل سرخ، گلنار و پوست انار ترش را به مقدار مساوی پودر و با یکدیگر مخلوط کنید. آردی که به دست می آید را به شکل مسواک با انگشت روی دندان بکشید. 

* نصف استکان سماق را بجوشانید و خوب صاف کرده و بعد آن را با گلاب مخلوط کنید. محلول به دست آمده را غرغره کنید. 

سنون محکم کردن لثه و جرمگیری دندان:سنون علاوه بر مستحکم کردن لثه می تواند تا حد نسبتا خوبی جرم دندان ها را هم بگیرد و باعث سفیدی و درخشندگی شان شود. 

* شش مثقال از عاقرقرحا، وج، کزمازک و سُعد را با سه مثقال از پوست انار، مازوی سبز، کندر، گلنار، گل سرخ و چهار مثقال از ریشه سوسن کبود و نشاسته کتیرا و گشنیز خشک بو داده پودر و مخلوط کنید. حدود دو مثقال از ترکیب کف دریا و سنگ نمک را به مواد  اضافه کنید. محصول نهایی را به شکل مسواک با انگشت روی دندان ها یا لثه بکشید.

دندان سالم

نسخه بوعلی سینا برای داشتن دندان سالمhttp://namnak.com
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی
لابراتوار دندان سازی

لابراتوار دندان سازی


به نام خدا

همکاران و هموطنان عزیز لابراتوار پروتزهای متحرک دندانی ارائه دهنده انواع خدمات دندانسازی واقع در خیابان پیروزی تهران آماده همکاری با تمام هم میهنان و پزشکان محترم می باشد.امید است به وسیله این سایت بتوانیم خدمات و اطلاع رسانی بهتری به شما هم میهنان و پزشکان ارجمند ارائه نمائیم.

دندانسازی ولیعصر

باتشکر مدیریت لابراتوار ولیعصر

درباره ما....


15 سال سابقه کار در رشته دندان سازی 

5 سال فعالیت با سمت مربی آموزشی در دانشکده دندان پزشکی 

فارغ التحصیل از دانشکده دندان پزشکی


دارای مجوز تاسیسانجام کلیه پروتزهای ((دست دندان - کروم و کبالت - آکریلی - فلکسی بل - نایت گارد - بیلیچینگ و ....))((( دارای پیک اختصاصی )))تماس با ما

33675422 -021

475 1899 0912


آدرس : تهران - خیابان پیروزی 


پارسیل آکریلی با کروشه های آکریلینشاندن پارسیل آکریلی بر روی ایندکس های تهیه شده

تری بلیچینگ

سازی لابرات

نمونه ای از کار های لابراتواردان سازی لا


براتوار دند


ان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دند


ان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی 

pfm -  روکش- crowm - پست و کور - لامینت - post - laminate - اینلی - full metal - implant - ips e-max jacket & zirconium - porcelain laminate- npgpost - direct post- دایرکت پست - indirect post - ایندایرکت پست - surgicul guidance -temporary - compostile laminate - frc - complete - denture - acrilic partial denture 

bleaching tray - (cr-co partial denture- night gard (hard soft - reline - ریلاین - repair - rebase - ریپیر - تعمیر - سفید کردن دندان - دندان - تاج - مینا - اکلوزال - دیستال - مزیال - آج - لسه - دندان عقل - جراحی - کشیدن - پر کردن - عصب کشی - آمالگام - اندو - پریو - جراحی فک و صورت - زیبایی - لبخند - دندانپزشکی - دندان پزشکی - دندانسازی - دندان سازی تجربی - دندانسازی تجربی - دندانسازی تخصصی - لابراتوار دندادن سازی تخصصی - یونیت - ژله ای - ری تیس - نگین - روپوش پزشکی - دستگاه گرافی - عکس - عکس دندانی - جرم گیری - پخت - پخت دندان - میکرو موتور - دندانسازی تهران - دندان سازی تهران - میدان خراسان - 17 شهریور - خیابان پیروزی - نیروی هوایی - خیابان ایران - خیابان ری - میدان امام حسین - خیابان دماوند - خیابان مدنی - میدان شهدا - مترو شهدا - دروازه دولت - مترو - چهاراه نظام آباد - ارزان - مجوز - رسمی - مطمئن - فوری - لابراتوار دندانسازی بهترین قیمت - بهترین لابراتوار دندان سازی ایران - بهترین لابراتوار دندان سازی تهران - لابراتوار دندان سازی تهران فوری - دندان سازی عالی - دندان سازی تضمینی - دندان سازی ارزان - دندان سازی خیابان پیروزی - لابراتوار دندان سازی پیروزی - لابراتوار دندان سازی تهران - ژله ای - دندان سازی ژله ای - کرم کبالت - کشیدن دندان - دندان ساز تهران - لابراتوار دندان ساز - کلینیک دندان سازی - لابراتوار دندان سازی - دندان ژله ای - کاشتن دندان - ایمپلنت دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - شکستن دندان مصنوعی - لابراتوار دندان سازی مصنوعی - دندان ساز مصنوعی حرفه ای - دندانسازی حرفه ای - لابراتوار دندان سازی - 

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
نوید غیاثی