spacer
فاصله گذار ...‏
span length
طول ناحیه بی دندانی
spark gap
جرقه زن
specific plaque hypothesis
فرضیه پلاک اختصاصی‏
specificity
اختصاصیت\
speech bulb
حباب گویایی
sphenoid sinus
سینوس اسفنوئید
spill way
راه فرار‏
spillway
آب‌راهه؛ شیارهای سطح اکلوزال دندان که مسیر فرار لقمه غذا است‏
spindle
دوک
splint
متصل کردن، اسپلینت‏
split pontic
پونتیک دو قطعه ای
split-thickness flap
فلپ ضخیم دو شقه
spongy bone
استخوان اسفنجی‏
spot
نقطه
spreader
اسپریدر‏
spring
فنر
sprue former
شکل دهنده اسپرو
spur
زائده
squamous cell carcinoma
(SCC) کارسینوما با سلول پولکی
square-jowled
آروارۀ چهارگوش
squaring
به شکل مربع در آوردن
stability
ثبات‏
stabilizer
ثابت کننده
stain
رنگیزه
staining
رنگ دار شدن‏
stainless
ضد زنگ، فاقد خوردگی‏
stainless steel
فولاد ضد زنگ‏
stainless steel crown
(SSC) روکش فولادی ضد زنگ‏
stamp cusp
کاسپ ضربه زننده ، کاسپ سنتریک‏
standardization
استاندارد کردن
startle
از جا پریدن‏
static
ایستایی
static occlusal relationshios
روابط اکلوزال ایستا
steel
فولاد، استیل
sterile
سِتَروَن ...‏
sterility
سِتَروَنی ...‏
sterilization
سِتَروَن‌سازی
sternocleidomastioid muscle
ماهیچۀ جناغی – چنبری– پستانی
sticky wax
موم چسب
stiff
سفت‏
stiffness
سفتی‏
stippled
دانه دانه
stippling
دانه دانه ...‏
stochastic effect
اثر احتمالی
stock aluminum cylinders (tin cans)
استوانه های آلومینیومی
stomodeum
دهان اولیه‏
storage bath
حمام نگهدارنده
strabismus
لوچی
strength
قدرت
stress breaker
فشار شکن
stress concentration
انقباض تنشی
stress distributor
توزیع کننده فشار
stress reliever
کاهش دهنده استرس
striae of Retzius
خطوط رتزیوس‏
stroke
ضربه. سکته مغزی
stroma
بستر
structural durability
استحکام ساختاری
structure
ساختار
strut
بست
stuttering speech
لکنت زبان ...‏
subcortical
زیر قشری‏
subgingial margin
کنارۀ زیر لثوی
subgingival margin
حاشیه زیر لثوی
subluxation
لقی آشکار‏
submandibular
تحت فکی
submandibular duct
مجرای غده بزاقی تحت فکی،مجرای تحت فکی
submandibular fossa
گودی تحت فکی
substitution
جانشینی
substructure
زیرساز
succedaneous dentition
دندان جایگزین
success rate
میزان موفقیت
suck-back porosity
تخلخل مکشی
suction drain
درَن مکشی
sulcus   
سالکوس
supererupted tooth
دندان بیش از حد رویش یافته
supernumerary tooth
دندان اضافی
supine
سوپاین ، خوابیده ، طاقباز
supplemental groove
تقعر فرعی
support
ساپورت
support ing cusps
دندانه های پشتیبان
supraer uption
رویش زیادی
supragi ngival calculus
جرم بالای لثه ای
supragi ngival margin
حاشیه روی لثوی
supralet hal
فوق کُشنده
surface t exture
بافتار سطحی
surface w etting
ترکنندگی سطحی
surface zo ne
ناحیه سطحی (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا(
surfactant
سورفاکتانت، جذب سطحی
surgical a nd interventional implant imaging
تصویربرداری جراحی و مداخله ای ایمپلنت
surgical c hisel
چیزل جراحی‏
surgical d iathermy

survival
ماندگاری
survival  rate
میزان بقا
suspenso r
معلق، آویزگر
suspenso ry
آویزشی
suture
بخیه، دوختن
suture  ligation
بستن رگ توسط بخیه
svedopter
نگهدارنده زبان
symmetry
تقارن،هم سنجی
symptomatic
علامت دار
synchronous
سنکرونیزه، همزمان
syncope
سنکوپ‏
syndrome
نشانگان
syneresis
تراوش از سطح
tachypnea
تاکی پنه ...‏
tag
برچسب ...‏
tags
دنباله ها ...‏
talkativeness
پرحرفی ...‏
taper
تقارب،باریک ...‏
tapping
ضربه زدن ...‏
tarnish
کدورت ...‏
tartar
...‏
tattoo
تاتو، تغییر رنگ ...‏
teeth
دندان‌ها (جمع tooth)‏
teething
دندان در آوردن. معادل odontiasis ...‏
telescopic crown and coping
کراون و کوپینگ تلسکوپیک ...‏
telescopic denture
...‏
tempering
حرارت دهی ...‏
template
الگو ...‏
temporalis muscle
ماهیچه گیجگاهی ...‏
temporary crown
تاجواره موقت، روکش موقت ...‏
temporary dentition
...‏
temporary restoration
ترمیم موقت ...‏
temporary teeth
...‏
temporary tooth
دندان شیری‏
temporomandibular joint
(TMJ) مفصل گیجگاهی فکی ...‏
temporomandibulat disorder
(TMD) اختلال گیجگاهی فکی...‏
temporomardibular joint
بندگاه گیجگاهی – آروارۀ پایینی ، مفصل گیجگاهی – فکی ...‏
tensile
کششی ...‏
tension
تنش ...‏
terminal abtment
پایه انتهایی ...‏
terminal hinge axis
محور لولایی انتهایی ...‏
termination
اختتام ...‏
terminus
پایانه...‏
terrestrial
خاکی ...‏
tertiary dentin
عاج ثالثیه (معادل irritation dentin)‏
test /
آزمایش‏
the third molar
مولر سوم،دندان آسیای سوم،دندان عقل‏
therapy
درمان‏
thermal coagulation
انعقاد حرارتی ...‏
thermocycling
حرارت دهی دوره‌ای‏
thimble
انگشتانه‌ای ...‏
third molar
آسیای سوم. معادل dens sapiense، dens serotinus ...‏
third molar tooth
دندان آسیای سوم ...‏
threaded plunger
پیستون پیچی ...‏
thyrotoxic crisis
بحران تیروتوکسیک ...‏
tight
بسته ...‏
tilted molar
آسیای بزرگ کج ...‏
tilting
کج شدن کج شدن ...‏
tin oxide
اکسید قلع ...‏
tin plating
آبکاری قلعی ...‏
tingling
احساس قلقلک‏
tipping
کج شدن دندان ...‏
tissue
بافت‏
tissue attachment
چسبندگی بافتی ...‏
toggle
تاگل ...‏
too narrow
بسیار باریک ...‏
too well developed
بیش از حد تکامل یافته ...‏
tooth
دندان‏
tooth angles
زاویه های دندان ...‏
tooth decay
...‏
tooth facing
پوشش دندانی ...‏
tooth impaction
...‏
tooth preparation
آماده سازی دندان ...‏
tooth pulp
...‏
tooth socket
...‏
tooth to tooth relationship
رابطه دندان با دندان‏
tooth-borne partial denture
دندانواره تکه ای دندان اتکا ...‏
topical
سطحی ...‏
torquing
تاب خوردن ...‏
torsion
پیچش ...‏
total filtration
فیلتراسیون کلی ...‏
total necrosis
مرگ تمام پالپ ...‏
total-etch technique
تکنیک اچ کامل ...‏
tough
سفت‏
tougher
سفت تر‏
toughness
سفتی، چقرمگی‏
toxin
سم ...‏
trabeculation
ترابکولاسیون ...‏
tracheostomy
تراکئوستومی‏
tracing
ترسیم ...‏
transitional dentition
...‏
translation
انتقال‏
translocation
جابجایی ...‏
translucent zone
ناحیه شفاف (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا) ...‏
transplanting
ترانسپلنت کردن‏
transposition
جابجایی ...‏
transverse groove
شیار عرضی‏
transverse ridge
ریج عرضی ...‏
trapezius muscle
ماهیچۀ ذوزنقه ای ...‏
treatment restoration
ترمیم درمانی‏
treatment simplification
آسان سازی درمان ...‏
tremor
لرزش بدن ...‏
trend
تمایل، گرایش‏
trestle
دندانه دار ...‏
triad
سه گانه ...‏
triangular ridge
ریج مثلثی ...‏
trifurcation
سه شاخگی ...‏
tripod
سه نقطه ای ...‏
tripoded subperiosteal implant
ایمپلنت ساب پریوستئال مثلثی ...‏
trough
سنگاب ...‏
truing stone
سنگ تیز کننده ...‏
try-in
امتحان کردن ...‏
tubercle
توبرکل‏
tumor
تومور‏
tunnel preparation
تراش تونلی ...‏
twelfth-year molar
آسیای دوازده سالگی ...‏
twist
پیچش ...‏
ulcerative
زخمی
ultrasonic cleaner
پاک کننده اولتراسونیکی
ultrasonic scaler
دستگاه جرم گیر
under-contour
زیرکانتور
undercut
آندرکات،زیربُر
underexposed
کم اکسپوز شده
undermine
نقب زدن
undermining
بی‌پشتیبان کردن
uniform
یکنواخت
unrectified damped current
جریان یکسو نشدۀ میرا
upper complete denture
دندانواره کامل بالا ...‏
upright
عمود کردن‏
veneer restoration
ترمیم پوش ...‏
vent holes
سوراخهای تهویه ...‏
venting
منفذدار شدن ...‏
vermillion
خط لب، ورمیلیون ...‏
vertical dimension ,
(VD) ارتفاع عمودی ...‏
vertical overlap
هم پوشانی عمودی ...‏
vertical stop
ایست ...‏
vesicle
وزیکول،آبدانه ...‏
vestibular expansion
...‏
vestibuloplasty
بازسازی دهلیز، وستیبولوپلاستی (معادل vestibular  expansion) ...‏
visceral swallow
بلع احشائی ...‏
visible
مرئی‏
visible light cure
(VLC) فعال شونده با نور مرئی ...‏
visible light-cured provisional
نورپروریدۀ مریی ...‏
visual
بصری، دیداری ...‏
vital
زنده ...‏
vital core
مغزه حیاتی ...‏
vitaly teeth
دندانهای زنده ...‏
vomer
دیواره میانی بینی ...‏
wax pattern
الگوی مومی ...‏
wax up
مومکاری ...‏
wax-pattern
الگوی مومی ...‏
waxing
موم گذاری ...‏
wear
سایش ...‏
welding
جوش دادن ...‏
wet field technique
فن زمینه خیس ...‏
wet line
خط مرطوب ...‏
wettability
قابلیت تر کنندگی قابلیت خیس شدگی ...‏
wetting /
تر شدن ...‏
wheel
چرخ ...‏
wheezing
صدای خس خس ‏
white polishing stone
سنگ سفید پرداخت ...‏
white spot
لک سفید(در مراحل اول پوسیدگی) ...‏
whitening
سفید کردن‏
wing
بالچه ...‏
wisdom tooth
دندان عقل‏
work authorization
دستورکار ...‏
working
کارگر ...‏
working cast
ریختگی کارگر ...‏
working length
طول کارکرد‏
working time
زمان کار، فرصت کارکردن ...‏
wraparound effect
خاصیت کمربندی ...‏
wrench
آچار ...‏
xylocaine
گزیلوکائین، نام دیگر لیدوکائین‏
yield strength
استحکام تسلیم
zinc phosphate
زینک فسفات
zygomatic
گونه ای ...‏
zygomatic bone
استخوان گونه
zygomatic process
زائده زایگوما
zygomatic process of maxilla
گونه سازه برواره
zygomaticomaxillary suture
درز گونه ای- برواره ای