فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های علوم پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و رشته های مرتبط

Medicine-related terms

calcification
آهکی شدن‏
calculi
جمع calculus، جرم ها‏
calculus  
جِرم ...‏
callus
کال استخوانی‏
calvaria
کاسه سر‏
canal
کانال‏
canal negotiation
تعقیب کانال‏
canal obturation
پر کردن کانال‏
canal preparation
آماده سازی کانال‏
cancellated space
فضای اسفنجی ...‏
cancellous bone
استخوان اسفنجی ...‏
cancer
سرطان‏
canine fossa
حفره کانین ،گودی نیشی ...‏
canine guidance
راهنمای نیش‏
canine tooth  
دندان نیش (معادل canine, cuspid tooth, cuspid, cynodont,dens caninus) ...‏
cantilever
کانتی لور...‏
cantilever bridge  
پُل تک سویه ...‏
cantilever fixed partial denture
بریج کانتی لور ...‏
cap  
...‏
carat
قیراط ...‏
cardiac output
برون ده قلبی ‏
care
مراقبت‏
caries
پوسیدگی پوسیدگی ...‏
caries risk
خطر پوسیدگی ...‏
cariogenesis
پوسیدگی زایی ...‏
cariogenic
پوسیدگی‌‌زا پوسیدگی زا ...‏
cariogenicity
پوسیدگی زایی پوسیدگی زایی ...‏
cariogenicity potential
قابلیت پوسیدگی زایی‏
cariology
پوسیدگی شناسی ...‏
cariostatic
پوسیدگی ایستان ...‏
carious
پوسیده ...‏
carotid bruit
صدای غیر طبیعی کاروتید ...‏
carver
کارور ...‏
carving
شکل دهی‏
cast
در قالب قرار دادن ...‏
cast glass
شیشه ریختگی ...‏
cast glass ceramic
گلاس-سرامیک ریختگی ...‏
cast glass ceramic
گلاس-سرامیک ریختگی...‏
cast mesh
شبکه ریختگی ...‏
cast metal
فلز ریختگی ...‏
casting
ریخته گری ...‏
casting rings
طوقه های ریخته گری ...‏
casting tongs
انبر ریختگی ...‏
cauterization
سوزاندن‏
cavitas dentis
...‏
cavity margin
لبه حفره ...‏
cavity of tooth
...‏
cavity preparation base
...‏
cavity wall
دیوارۀ حفره ...‏
cavosurface angle
زاویه حفره با سطح ...‏
cavosurface margin
لبه حفره با سطح ...‏
cavum dentis
...‏
CDJ
مخفف اتصال سمان و عاج (Cemento Dentinal Junction)‏
cell free zone
ناحیه عاری از سلول‏
cell rich zone
ناحیه غنی از سلول‏
cellular cementum
ساروجۀ یاخته دار ...‏
cellulose layer
لایه سلولزی ...‏
cement
سمان ساروج (معادل cementum) ...‏
cement base
کف بندی(معادل cavity preparation base) ...‏
cement line
خط ساروج ...‏
cement spacer
فاصله نگهدارنده برای سیمان ...‏
cementation
سیمان کاری ...‏
cemented restoration /
رستوریشن سمان شونده ...‏
cementicle  
ساروجک ...‏
cemento-enamel junction
پیوندگاه سیمان-مینا ...‏
cementoblast  
ساروجه ساز ...‏
cementoclast
ساروجه کاه ...‏
cementocyte  
ساروجه یاخته ...‏
cementoenamel junction 
(CEJ)محل اتصال سمان و مینا ...‏
cementogenesis
ساروجه زایی ...‏
cementoid
ساروجواره ...‏
cementoma  
ساروجه تود ...‏
cementosis
...‏
cementum
سمان ساروجه (معادل cement2, tooth cement) ...‏
cementum hyperplasia  
بیش رویش ساروجه (معادل cementosis) ...‏
central  
...‏
central core
کور مرکزی ...‏
central fossa
فوسای مرکزی‏
central incisor  
پیش مرکزی، بُرنده مرکزی (معادل first incisor tooth, medial incisor, central) ...‏
central incisors
برندگان میانگاهی، ثنایاهای مرکزی، انسیزور میانی ...‏
central occlusion  
...‏
central pit  
گودۀ مرکزی ...‏
centric occlusal interference
تداخل بستاری میانگاهی، تداخل اکلوزالی مرکزی ...‏
centric occlusion  
بَرهمایی مرکزی (معادل central occlusion) ...‏
centric relation
(CR) رابطه مرکزی ...‏
ceramic inlay
اینله سرامیکی ...‏
ceramic liners
آسترگران سفالی، آستردهندگان سرامیک ...‏
ceramic restoration
ترمیم سفالین ...‏
ceramic veneer
سرامیک ونیر ...‏
ceramicing
سفالگری ، سرامیک سازی ...‏
ceramist
سرامیست، سرامیک کار ...‏
cerebro vascular accident
(CVA) حادثه عروق مغزی ...‏
cervical  
طوقی ...‏
cervical caries  
پوسیدگی طوق ...‏
cervical curvature
انحنای سرویکال‏
cervical enamel projection
(CEP) پیشرفتگی مینایی در ناحیه سرویکال‏
cervical line  
خط طوقی ...‏
cervical margin of tooth
...‏
cervical zone of tooth
...‏
cervix  
...‏
cervix dentis
طوق دندان (معادل cervix, neck of tooth, cervical margin of tooth, cervixof tooth, dental neck, colum dentis, cervical zone of tooth) ...‏
cervix of tooth
...‏
chamfer
اریب ...‏
characteristic
اختصاصی ...‏
characteristic radiation
پرتو اختصاصی ...‏
check bite
گاز وارسی ...‏
cheek teeth  
...‏
cheiloplasty
جراحی پلاستیک لب ...‏
cheiloptosis
افتادگی لب بالا روی دندان های فک بالا ...‏
chief complain
شکایت اصلی ...‏
chipping
ورقه ورقه شدن ...‏
chisel
اسکنه ، قلم، تیزبر ...‏
chroma
کروما ...‏
chromosome /
کروموزوم ...‏
chromosome aberration
انحراف کروموزومی ...‏
chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) بیماری مزمن انسدادی ریه ...‏
cingulum
سینگولوم کوژک (معادل basal ridge, linguocervical ridge,linguogingival ridge) ...‏
circumferential
محیطی ، دایره ای‏
circumventing of cusps
دور زدن کاسپها ...‏
clamp
کلامپ‏
clasp
کلاسپ،گیره‏
classification
طبقه بندی ...‏
cleaning and shaping
تمیز کردن و فرم دادن، اصطلاحی در علم اندودنتیکس‏
cleanliness
تمیز بودن ...‏
cleanness
تمیز بودن ...‏
clearance  
فاصله‏
cleft palate
شکاف کام‏
clenching
دندان‌فشاری ...‏
click
صدای تق تق مفصل ...‏
clinical crown
تاج کلینیکی، تاج بالینی. معادل corona clinica, extra-alveolar crown ...‏
clinical deviation
(CD) انحراف بالینی ...‏
clinical root
ریشه کلینیکی ریشۀ بالینی ...‏
closed bite  
...‏
closed-bite malocclusion  
...‏
cloudy
ابری ...‏
clutch and flag system
سیستم پایه و پرچم‏
coarse
خشن ...‏
coherence
پیوستگی ...‏
collapse
فروخوابیدگی ...‏
colony
پرگنه‏
color rendering index
(CRI) نشانه تصفیه رنگ ...‏
color-coded
رنگ کدگذاری شده رنگ کدگذاری شده ...‏
colum dentis  
...‏
coma
اغما ...‏
combustion zone
ناحیه احتراق ...‏
commissurotomy
جراحی گوشه لب‏
community dentistry
دندانپزشکی جامعه نگر‏
compact
فشرده ...‏
compact bone
استخوان متراکم‏
complete denture  
دندانوارۀ کامل (معادل full denture) ...‏
complete deudation
برهنه سازی کامل‏
complete veneer crown  
...‏
complex amalgam
آمالگام کمپلکس ...‏
complex preparation
تهیه حفره پیچیده ...‏
composite
کامپوزیت‏
compound preparation
تهیه حفره مرکب ...‏
compressive
فشاری ...‏
compressive stress
استرس تراکمی، تنش تراکمی ...‏
concave
مقعر، گود‏
concavity
تقعر، گودی‏
conditioning
تهویه ...‏
congestive heart failure
(CHF) نارسایی احتقانی قلب ...‏
connective tissue
بافت همبند‏
connector
اتصال دهنده ...‏
constriction
تنگه، تنگ شدگی، تنگ کردن‏
contact angle
زاویۀ تماس ...‏
contact area
سطح تماس ...‏
contact inhibition
مهار تماسی (پدیده ای در طی ترمیم زخم) ...‏
contact point
نقطۀ تماس (معادل point of proximal contact, contact area) ...‏
contact surface  
سطح تماس ...‏
contour
کانتور‏
contouring
شکل دهی شکل دادن ...‏
contra-angle
زاویۀ مقابل ...‏
contra-bevel
بول معکوس ...‏
contraction
انقباض ...‏
convection
همرفت ...‏
conventional immediate denture
(CID) دنچر فوری معمولی ...‏
convex /
محدب، کوژ‏
convexity
تحدب‏
coping
درپوش کتیبه ...‏
core
مغزه ...‏
corona clinica  
...‏
corona dentis  
...‏
coronal
تاجی‏
corrosion
خوردگی خوردگی ...‏
corrosion product
محصول خوردگی، مواد حاصل از روند خوردگی ماده خورنده ...‏
corrosion resistant
مقاوم در برابر خوردگی ...‏
corrosive
خورنده ...‏
cortical
کورتیکال ...‏
cosmetic  
زیبایی دهنده‏
cosmetic dentistry
دندانپزشکی زیبایی ...‏
cosmic
کیهانی ...‏
cotton pellet
گلوله پنبه...‏
cotton pliers
پنس ...‏
cotton roll
رول پنبه...‏
cotton roll burn
زخم ناشی از چسبیدن رول پنبه به مخاط خشک دهان...‏
council on dental therapeutics
انجمن درمانی دندانپزشکی ...‏
counter
متقابل، شمارنده‏
counter die
دای متقابل ...‏
counter sink
چاهک ...‏
counteraction
عمل متقابل ...‏
coupler
اتصال دهنده،جفت شونده ...‏
coupling-agent
عامل چسباننده ...‏
cover screw
پیچ پوشاننده ...‏
crack bridging
پل گذاری ترک دار ...‏
crack-tip interaction
برهم کنش ترک – نوک ...‏
craze
ترک ...‏
creamy
خامه ای ...‏
crepitating
خزش ...‏
crepitus
صدای خش خش مفصل ...‏
crest  
ستیغ ...‏
crevice
یقه دندانی ...‏
cribriform plate
صفحه غربالی ...‏
crocus disc
دیسکهای زعفرانی ...‏
crocus disk
دیسک زعفرانی ...‏
cross arch
عرض فک ...‏
cross arch stabilization
ثُبات از سمت دیگر قوس ...‏
cross cut
برش اریب ...‏
cross linkages
اتصالات عرضی ...‏
cross linked
پیوند متقاطع ...‏
cross pin
پین عرضی ...‏
cross reaction
واکنش متقاطع ...‏
cross-bite  
وارون بَست ...‏
cross-pin
سنجاق عرضی ...‏
crowding
کراودینگ،درهم ریختگی‏
crown
تاج , تاجی تاج (معادل dental crown, corona dentis) ...‏
crown lengthening
طویل گری تاج ، افزایش طول تاج کلینیکی ...‏
crown-root ratio
نسبت تاج به ریشه ...‏
crown–root ratio
نسبت تاج – ریشه ...‏
crucible
بوته، قرع ...‏
crucible former
بوتۀ شکل دهنده ...‏
cuff
برجستگی ...‏
curettage
کورتاژ ...‏
curve of Spee
خمیدگی اسپی، انحنای اسپی ...‏
curve of Wilson
خمیدگی ویلسون ...‏
curved
انحنادار‏
curved dowel pin
داول پین انحنادار ...‏
cushioning effect
خاصیت لایه ای، اثر بالش گذاری ...‏
cusp
کاسپ دندانه ...‏
cusp ridge
ریج کاسپی ...‏
cusp tip
نوک کاسپ‏
cusp-fossa
تیزه–چاله ، کاسپ–حفره ...‏
cusp-fossa contact
تماس کاسپ با فرورفتگی‏
cusp-marginal ridge
ستیغ کناره‌ای تیزه ...‏
cuspid
دندان نیش ...‏
cuspid tooth  
...‏
custom provisional restoration
ترمیم موقتی معمولی ...‏
custom resin trays
قاشقک های صمغی معمولی ...‏
custom-cut
پیش ساخته‏
cutting end
انتهای برنده‏
cuttle abrasive
سایندۀ ده پایی، سایندۀ اسفیداجی ...‏
dam
سدّ ...‏
damaged teeth
دندانهای آسیب زده ...‏
damping
میرایی ...‏
dark zone
ناحیه تیره (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا) ...‏
dead space
فضای مرده ...‏
debonding
از دست دادن اتصال ...‏
debris
دبری ...‏
decay
پوسیدگی‏
decidious tooth
دندان شیری‏
deciduous teeth
دندانهای شیری،...‏
deep bite
بیش بَست (معادل closed bite,closed bite  malocclusion) ...‏
deep overbite
روبَست عمیق ...‏
deep vertical overlap
هم پوشانی عمودی عمیق ...‏
defect
ضایعه‏
defense
دفاع‏
deflection
خمش ...‏
degeneration
دژنره شدن‏
degenerative
تباهی زاد‏
dehiscence
بازشدگی، شکافتن ...‏
delayed dentition
...‏
delayed eruption
رویش تأخیری ...‏
demineralisation
demineralization...‏
dens
دندان، هر جزء دندان‌مانند‏
dens acutus
...‏
dens caninus
...‏
dens incisivus
...‏
dens sapiens
...‏
dens serotinus
...‏
dens succedaneus
...‏
dense
متراکم ...‏
density
دانسیته ...‏
dental alveolus
...‏
dental arc
...‏
dental arch
قوس دندانی. معادل arcus dentalis, dental arc ...‏
dental bur
فرز دندانپزشکی‏
dental calculus  
جرم دندان. معادل tartar ...‏
dental caries
پوسیدگی دندان. معادل tooth decay ...‏
dental cement
ساروج دندانپزشکی ...‏
dental chart
نمودار دندانی. معادل dental record ...‏
dental crown
...‏
dental dam /
...‏
dental enamel
...‏
dental geriatrics
...‏
dental hygiene  
بهداشت دهان و دندان. معادل mouth hygiene, oral hygiene ...‏
dental hygienist
(DH) بهداشتکار دهان و دندان ...‏
dental impaction
نهفتگی دندان ...‏
dental laboratory technician
...‏
dental neck
...‏
dental papilla
پاپیلای دندانی، پاپی دندانی ...‏
dental plaque
پلاک دندانی، پُژَک دندان ...‏
dental prosthesis
بَرسازه دندانی. معادل prosthetic restoration ...‏
dental prosthetics
...‏
dental pulp
...‏
dental record
...‏
dental sealant
...‏
dental technician  
فن ورز دندان سازی. معادل dental laboratory technician, dental technologist ...‏
dental technologist
...‏
dental technology
فنّاوری دندان سازی ...‏
dentes molares
...‏
dentes permanentes
...‏
dentes premolars
...‏
denticle
دندانه، دندان کوچک، کنگره زیر قرنیس. معادل pulp stone ...‏
dentifrice
گرد دندان، خمیر دندان‏
dentigerous
دندانه دار، دارای ساختمان مضرس‏
dentigerous  
دندانه دار، دارای ساختمان مضرس‏
dentin
dentine عاج. معادل substantia eburnea،ebur dentis،dentinum ...‏
dentin bonding agent
عامل اتصال یابنده به عاج‏
dentin chamber
اتاقکهای عاجی ...‏
dentin porcelain
پرسیلن عاجی ...‏
dentinal
عاجی‏
dentinoblast
عاج ساز ...‏
dentinoclast 
عاج کاه ...‏
dentinoenamel junction
(DEJ) اتصال عاج و مینا ...‏
dentinogenesis
ساخت عاج، عاج زایی. معادل odontogenesis ...‏
dentinoid
عاجواره ...‏
dentinum
...‏
dentition
دندان داری ...‏
dentoalveolar
دندان آرَکی ...‏
denture /
دندان مصنوعی، یک دست دندان مصنوعی، دندانواره‏
denture adhesive
چسب دنچر ...‏
denturism
دندان سازی ...‏
denturist
دندان ساز ...‏
deposit
ته نشین کردن، ذخیره سپردن‏
depression
فرورفتگی؛ افسردگی‏
depth-orientation groove
شیار ژرفایابی ...‏
desiccation
خشک شدن ...‏
design
طرح ...‏
deterministic effect
اثر قطعی ...‏
developmental depression
گودی تکاملی ...‏
developmental groove
شیار رشدی، شیار رشدی-تکاملی‏
deviate swallow
بلع منحرف ...‏
devitrification
بلوری شدن، مات شدن ...‏
devitrify
مات شدن ...‏
diabetic patient
بیماران دولابی ...‏
diagnostic casts
ریختگی های تشخیصی ...‏
diagonal
مورب، قطری ...‏
diamond abrasives
سایندگان الماسین ...‏
diamond depth cutter
ژرفابُر الماسین ...‏
die
دای ...‏
diffusion hypoxia
هیپوکسی انتشاری‏
digastric fossa
گودی دوبطنی ...‏
dilaceration
انحراف ریشه‏
direct pulp capping
پوشش مستقیم پالپ ...‏
direct retainer
نگهدارنده مستقیم‏
direct-lift technique
فن بالا کشندۀ مستقیم ...‏
disclusion
خارج شدن از اکلوژن‏
discolaration
رنگ رفتگی ...‏
discoloration
رنگ رفتگی ...‏
disfunction
دشکارکردن، اختلال عملکرد ...‏
disinfection
گند زداییدن، ضدعفونی کردن ...‏
disk
دایره، قرص ...‏
disk displacement disorder  
اختلال جابجایی دیسک ...‏
disocclusion
بی اکلوژنی دش بستار، اختلال اکلوژن ...‏
dispenser
توزیع کننده ...‏
dispersive electrode
الکترود منتشرکننده ...‏
displacement
جابجایی‏
distal
دیستال‏
distal shoe  
دیستال شو (نام نوعی فضانگهدار) ...‏
distal-step terminus
پله دیستالی پایانی(نام نوعی رابطه مولری در دندان های شیری) ...‏
disto-occlusal cavity
(DO cavity) حفره دورینه-برهمایشی ...‏
distoangular impaction
نهفتگی دورینه گرا ...‏
distobuccal angle
زاویه دورینه-لُپی ...‏
distofacial root
ریشۀ دورایی – چهره ای ...‏
distolingo-occlusal point angle
زاویه نقطه ای دورینه-زبانی-بِرهمایشی ...‏
distomolar
اضافی پشت آسیا ...‏
distortion  
تغییر شکل، واپیچش ...‏
distraction osteogenesis
استخوانسازی تحت کشش‏
distributor
توزیع کننده ...‏
ditching
گودال شدن ...‏
dizziness
سرگیجه ...‏
dolichofacial
الگوی عمودی صورت ...‏
donor
دهنده ...‏
dose limitation
محدودیت دوز ...‏
dose limits
محدوده های دوز ...‏
double blind
دوگانه کور ...‏
double-mix
دوگانه مخلوط ...‏
doubling dose
دوز دو برابر کننده ...‏
dough
خمیر خمیر ...‏
dough like
خمیری ...‏
dovetail
دم چلچله ای ...‏
dowel
داول، میخ پرچی که دو چیز را روی هم نگاه می دارد‏
dowel-core
داول کور ...‏
drain
درَن ...‏
drift
حرکت ...‏
drifting
مهاجرت ...‏
drowsiness
خواب آلودگی ...‏
dry angle
پد مثلثی شکل برای کنترل رطوبت واستریلیزاسیون‏
dry socket
حفره خشکی. معادل alveolitis sicca dolorosa ...‏
duct /
مجرا. معادل ductus ...‏
ductility
شکل پذیری ...‏
ductus
...‏
duplicate
بازسازی، دو گانه کردن ...‏
duplication
بدل سازی ...‏
durability  
پایداری‏
dwarfed teeth
دندان های کوتاه(از عوارض انجام رادیوتراپی در کودکان)
dynamic occlusal relationships
روابط اکلوزال در حرکت‏
dyslexia
اختلال در درک نوشته ها‏
early loading failure /
شکست ناشی از بارگذاری زودرس ...‏
easily cleaned
سهولت حفظ پاکیزگی ...‏
ebur dentis
...‏
ectopic
نابجا‏
ectopic eruption
رویش نابجا‏
edematou/
ادماتوز‏
edentulous ridge
ستیغ بی دندان ...‏
edentulous space
فضای بی دندان ...‏
edge to edge
نوک به نوک‏
edge to edge bite
بست نوک به نوک ...‏
edge to edge occlusion
بَرهمایی نوک به نوک ...‏
egg shell effect
اثر پوست تخم مرغی (پدیده ای در رادیولوژی)، تضعیف اشعه ایکس       در اثر عبور از دیواره استخوانی نازک ...‏
electrocautery /
کوتر برقی ...‏
electrochemical etching
حکاکی برقی–شیمیایی، حکاکی الکتروشیمیایی ...‏
electrodiposition
رسوب ناشی از جریان الکتریکی ...‏
electronic measurement devices
(EMD) مخفف وسایل اندازه گیری الکترونیکی ‏
electrosurgery /
الکتروسرجری ...‏
element
جزء، (شیمی) عنصر‏
embeded tooth
دندان خفته ...‏
embrasure
امبراژور‏
emergence profile
نیمرخ برجسته ...‏
emery
سنگ سنباده ...‏
eminentia
برجستگی ...‏
empathy /
تلقین ...‏
enamel /
مینا. معادل enamelum، dental enamel،adamantine،substantia adamantina dentis ...‏
enamel drop
...‏
enamel droplet
...‏
enamel excrescence
...‏
enamel fiber 
...‏
enamel hypoplasia
کم رویشی مینا ...‏
enamel nodule
...‏
enamel organ
عضو مینایی‏
enamel pearl
مروارید مینایی‏
enamel porcelain
پرسیلن مینایی ...‏
enamel prism
منشور مینایی. معادل enamel fiber ...‏
enamel rod
میله مینایی ...‏
enamel spindle
دوک مینایی‏
enameloma
میناتود. معادل enamel drop, enamel droplet,enamel  excrescence, enamel nodule ...‏
enamelum
...‏
end to end
نوک به نوک‏
end to end bite
...‏
end-to-end
نوک به نوک ...‏
endo /
داخل ...‏
endodontically treated tooth
دندان درمان شده با عصب کشی ...‏
endodontics
اندودنتیکس، دانش درمان ریشه دندان، تخصص ریشه....‏
endodontist
متخصص ریشه. معادل endodontologist ...‏
endodontologist
...‏
endodontology
...‏
endosteal
داخل استخوانی ...‏
enhance  
تقویت کردن‏
environment
محیط‏
environmental
محیطی‏
epileptic patient
بیمار صرعی ...‏
epithelial attachment
اتصال اپیتلیال‏
epstein-bar
اپشتین بار‏
Epstein-Barr Virus
ویروس اپشتین-بار‏
erosion
سایش شیمیایی‏
erosive
سایش دهنده، اروزیو ...‏
eruption
رویش‏
erythropoietic
گلبول سازی‏
esthetic
زیبایی‏
esthetic dentistry
دندانپزشکی زیبایی‏
esthetic zone
نواحی مهم از نظر زیبایی‏
esthetics
دانش زیبایی شناسی ...‏
etch
اچ ...‏
etching
حکاکی ، حکاک گری ...‏
ethmoid sinus
سینوس اتموئید‏
eustachian tube
شیپور استاش...‏
evacuation
تخلیه ...‏
evacuator /
دفع کننده...‏
exacerbation
فعالیت ، تشدید‏
examination
معاینه ...‏
excavator
اکسکویتور، حفارگر ...‏
exchangeable  
قابل جایگزینی‏
excursion
حرکت طرفی‏
exellent prognosis
پیش‌آگهی عالی‏
expansion
گسترش ...‏
expansion methods
شیوه های انبساطی ...‏
expression muscles
عضلات حالت دهنده‏
extensively damaged teeth
دندانهای گسترده آزرده ...‏
extention for prevention
گسترش برای پیشگیری ...‏
external fltration /
فیلتراسیون خارجی ...‏
external oblique line
...‏
external oblique ridge
برآمدگی مایل خارجی. معادل external oblique line ...‏
external walls
دیواره های خارجی ...‏
extra-alveolar crown
...‏
extracoronal restoration
رستوریشن خارج تاجی ...‏
extracoronal restorations
رستوریشنهای خارج تاجی ...‏
extracoronal retainer
نگهدارنده برون تاجی ...‏
extractoronal restoration
ترمیم بیرون تاجی ...‏
extruded
بیرون زده ...‏
extrusion
خروج دندان از حفره، رویش ...‏

کمان چهره ای ...‏
facial
رُخی ...‏
facial grimacing
شکلک درآوردن صورت‏
facial surface
سطح رُخی ...‏
facing
پوشش ...‏
failure
شکست ...‏
familial aggregation
تمایل فامیلی‏
fast setting
زود سخت شونده ...‏
fast-setting
زود سفت شونده ...‏
fatigue
خستگی ...‏
feature  
طرح ، شکل‏
feldspathic
دارای فلدسپار. معادل feldspathose ...‏
fenestrate
پنجره دار ...‏
ferrule effect
اثر حلقوی ...‏
fetal alcohol syndrome
نشانگان جنین الکلی‏
Fibonacci
فیبوناچی ...‏
fibrotic  
فیبروتیک‏
filler
فیلر،پرکننده‏
filling
پرکردن پرکردن ...‏
film fog
مه آلودگی فیلم ...‏
film holder
فیلم نگهدار‏
filtration
فیلتراسیون ...‏
fine  
ظریف ...‏
fineness /
عیار‏
finish line exposure
باز بودن فینیش لاین ...‏
finishing line
فینیش لاین ، خط خاتمه تراش ...‏
first molar
آسیای اول ...‏
first premolar
آسیای کوچک اول ...‏
first teeth  
...‏
fish belly
شکم ماهی ...‏
fissure
شیار. معادل fissura ...‏
fissure bur
فرز فیشور‏
fissure sealant
ماده شیارگیر، شیارگیر. معادل pit and fissure sealant, dental sealant ...‏
fit
فیت ...‏
fixed partial denture
(FPD) پروتز پارسیل ثابت ...‏
fixed-partial denture
(FPD) پروتز پارسیل ثابت ...‏
flaking
تکه تکه شدن ...‏
flame bur  
فرز الماسی شعله شمعی ...‏
flange
فلنج، تاقچه ...‏
flap
فلپ، دامنه ...‏
flare /
پخ شدگی ...‏
flaring
شیب دار شدن ...‏
flask
محفظه ...‏
flattening
مسطح کردن ، کم ارتفاع کردن‏
flaw
نقص‏
flexibility
انعطاف ...‏
floor
کف‏
flow lines
خطوط شار ...‏
fluidity
قابلیت جریان یافتن، سیالیت ...‏
flush terminus
سطح پایانی هم تراز(نام نوعی رابطه مولری در دندان های شیری) ...‏
flushing effect
اثر شویندگی ...‏
flute
شیار ...‏
flux
شارش ...‏
focal infection
عفونت موضعی‏
fog 
مه آلودگی ...‏
fore brain
مغز پیشین‏
forensic dentistry
دندانپزشکی قانونی. معادل legal dentistry, forensic odontology ...‏
forensic odontology
...‏
fossa
حفره، فوسا در جمع: fossae گودی ...‏
foundation
زیربنای رستوریشن ...‏
foundation restoration /
رستوریشن زیربنایی ...‏
fractionation
تقسیم دوز ...‏
fracture
شکستگی‏
fracture strength
استحکام همدوسی ...‏
fracture toughness
سختی شکستگی ...‏
frame
فریم‏
framework
فریم ورک، بدنه ...‏
free gingiva
لثه آزاد ...‏
free gingival groove
شیار لثه آزاد‏
free-flowing
سیالیت کافی ...‏
frenectomy
مهاربَرداری ...‏
frenoplasty
بازسازی مهار ...‏
frenotomy
مهاربُری ...‏
frenum
مهار ...‏
friction fit
تطابق اصطکاکی ...‏
fritting
گُدازش ...‏
fulcrum
تکیه گاه ...‏
full ceramic crown
روکش تمام سرامیک‏
full coverage
پوشاننده کامل ...‏
full crown
تاجواره کامل، روکش کامل. معادل full veneer crown, complete veneer crown ...‏
full denture
...‏
full veneer crown 
روکش تمام ونیر ...‏
full-contour
تمام–کانتور ...‏
full-thickness pedicle flap
فلپ پایه دار تمام ضخامت ...‏
functional
عملی کارکردی ، عملکردی ...‏
furca
...‏
furcation
چندشاخگی ...‏
furcation defects /
نقصهای چندشاخگی ...‏
furcation flute
شیار فورکیشن ...‏
furcation involvement
درگیری چندشاخگی ...‏
furcation operation  
عمل محل انشعاب ریشه ها ...‏
fuse
جوش ...‏