لابراتوار دندان سازی ولیعصر

دارای مجوز رسمی ..... شماره تماس = 33675422 -021 ,, 475 1899 0912

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دندانسازی در تهران» ثبت شده است

تأسیس درمانگاه دندانپزشکی

تأسیس درمانگاه دندانپزشکی

آئین‌نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی

آئین‌نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی

 

استنادات: به استناد مواد 4،3،2،1 و24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی و بندهای 11 ، 12 ، 13 و 16 ماده 1 قانون تشکیلات ووظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367وماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364 وآئین نامه اجرائی آن مصوب سال   1365 هیئت محترم وزیران واصلاحات سال 1366،آئین‌ نامه تأسیس درمانگاههای دندانپزشکی به شرح ذیل تدوین گردید:

فصل اول: تعاریف

ماده 1-در این آئین نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" وزارت" ، به معاونت درمان دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی،"معاونت"  به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات آن "کمیسیون قانونی" ، به پروانه های بهره برداری(تأسیس) و مسئول فنی "پروانه های قانونی" ، به موسسین حقیقی یا حقوقی "موسس" وبه درمانگاه دندانپزشکی "درمانگاه" گفته می شود.

ماده 2-درمانگاه دندانپزشکی مؤسسه‌ای است که به منظور ارائه خدمات تشخیصی، پیشگیری، درمان و امور توانبخشی بیماریهای دهان وفک و صورت براساس ضوابط، مقررات و برابر این آئین نامه تأسیس می‌گردد.

 

ماده 3-دندانپزشک عمومی به شخصی اطلاق می گردد که دوره عمومی دندانپزشکی را در یکی از دانشگاههای معتبر داخل و یا خارج گذرانیده و موفق به اخذ مدرک دکتری و پروانه دائم دندانپزشکی از وزارت شده باشد.

ماده4- دندانپزشک متخصص به شخصی اطلاق می گردد که دوره تخصصی دندانپزشکی را پس از اتمام دوره دندانپزشکی عمومی در یکی از دانشگاههای معتبر داخل و یا خارج گذرانیده و موفق به اخذ گواهینامه تخصصی مورد تائید وزارت  شده باشد.

ماده 5- پرستار دندانپزشکی به شخصی اطلاق می‌گردد که دوره کاردانی پرستاری دندانپزشکی را در یکی از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج گذرانیده و موفق به اخذ مدرک مورد تائید، شده باشد.

ماده 6- کاردان بهداشت دهان به شخصی اطلاق می‌گردد که دوره کاردانی بهداشت دهان را در یکی از دانشگاههای معتبرداخل یا خارج گذرانیده و موفق به اخذ مدرک کاردانی بهداشت دهان مورد تائید، شده باشد.

ماده7- دستیار کنار دندانپزشک به شخصی اطلاق می شود که حداقل دارای مدرک دیپلم متوسطه بوده ودارای گواهی گذراندن دوره های مصوب در مراکز مورد تائید وزارت باشد.

ماده8-  پروانه های بهره برداری(تاسیس) ومسئول فنی پروانه های قانونی هستند که از طریق معاونت پس از تصویب کمیسیون قانونی بعنوان مجوز فعالیت هر درمانگاه صادر می شوند.

فصل دوم: شرایط تأسیس وبهره برداری

#signature#

 
الف) شرایط متقاضیان تاسیس:

ماده 9- اجازه تأسیس درمانگاه به اشخاص حقیقی ویا حقوقی پس ازتصویب کمیسیون قانونی با شرایط ذیل داده می شود:

1-9) یک نفر دندانپزشک به تنهائی میتواند موسس باشد.

تبصره 1: در صورت درخواست 2 نفر، یک نفر از آنها باید دندانپزشک باشد.

تبصره 2:در صورت درخواست بیش از 2 نفر،نصف به علاوه یک نفراز آن ها باید از فارغ التحصیلان گروه پزشکی یا دندانپزشکی(حداقل کارشناس یا بالاتر) با عضویت حداقل یک نفر دندانپزشک باشد

2-9) اشخاص حقوقی متقاضی تاسیس درمانگاه ، شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی ویا سایر شرکت ها می باشند که رعایت تبصره 2 در آن ها الزامی است

تبصره: در موسسات خیریه عضویت حداقل یک نفر دندانپزشک الزامی است

1-2-9) :به اشخاص حقیقی وهر شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی واشخاص حقوقی دیگر بیش از یک پروانه بهره برداری( تاسیس )درمانگاه داده نمی شود، رعایت ضوابط مندرج در مادة  39 این آیین نامه برای موسس الزامی است .

ب)شرایط بهره برداری:

ماده 10- جهت تاسیس، بهره برداری وفعالیت  درمانگاه باید به شرح ذیل اقدام گردد:

#signature#

 
1-10)تسلیم درخواست به معاونت مربوطه به ضمیمه مدارک لازم

2ـ10) اخذ موافقت اصولی طبق ضوابط و مقررات مربوطه از معاونت

3-10)ارائه مدارک طبق ضوابط و زمان بندی ابلاغی شامل:

1-3-10- معرفی مکان وارائه نقشه ویا احداث ساختمان بر اساس ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت که باید به تائید کارشناسان معاونت درمان وبهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه برسد.

2-3-10- تائید اجرای نقشه ها توسط کارشناسان مذکور

3-3-10- ارائه لیست تجهیزات درمانگاه مطابق ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت.

4-3-10- تجهیز درمانگاه مطابق ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت وتائید تجهیزات توسط کارشناسان مذکور

5-3-10-ارائه لیست پرسنل فنی همراه مدارک لازم

6-3-10- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت یا اجاره نامه به شرط تملیک یا اجاره نامه رسمی یا عادی معتبر با پلاک ثبتی بهمراه تصویر مصدق سند مالکیت یا رضایت نامه مالک با گواهی امضاء محضری.

7-3-10-اعلام نام،آدرس دقیق وساعات فعالیت درمانگاه.

8-3-10- اخذ پروانه های قانونی از معاونت

9-3-10- آغاز فعالیت درمانگاه و اعلام شروع به کار به معاونت مربوطه.

#signature#

 
تبصره1-صدور موافقت اصولی و پروانه های قانونی پس از تائید صلاحیت متقاضیان تاسیس توسط کمیسیون قانونی، با دانشگاه خواهد بود.

تبصره2- مدت اعتبار، تمدید و لغو موافقت اصولی صادره براساس مفاد قرارداد تاسیس منعقده بین دانشگاه وموسس بوده ودرصورت عدم امکان تکمیل مدارک در مدت مقرر در قرارداد تاسیس،تمدیدآن منوط به ارائه گزارش پیشرفت کارمورد تائید معاونت وتائیدنهائی کمیسیون قانونی خواهدبود، صدور موافقت اصولی مجوزی برای فعالیت درمانگاه نمی باشد و موافقت اصولی غیرقابل واگذاری به غیر است.

تبصره 3-  شروع هر گونه عملیات ساختمانی قبل از اخذ موافقت اصولی و تائید نقشه ها توسط معاونت های بهداشت و درمان ،ممنوع بوده و مسئولیت آن بر عهده متقاضیان می باشد.

تبصره 4-  شروع بکار و ارائه خدمات درمانی بدون اخذ پروانه های قانونی  ممنوع است.

ماده 11-  محل و فضای فیزیکی و ساختمان و تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز درمانگاه براساس ضوابط این آئین نامه و  ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت و سایر دستورالعملهای مربوطه باید قبل از شروع بکار درمانگاه توسط کارشناسان ذیربط معاونت مربوطه مورد بازرسی و ارزیابی و تائید قرار گیرد ، در غیر اینصورت پروانه بهره برداری صادر نخواهد شد.

ماده 12- ساعات فعالیت درمانگاه در ساعات صبح و عصر تا ساعت 10 شب الزامی بوده و درصورت فعالیت شبانه روزی بایدبا حضور مسئول فنی فعالیت نماید.

#signature#

 
ماده 13- مسئول فنی بایستی دندانپزشک عمومی یا متخصص باشد.

ماده 14- با توجه به لزوم حضور مسئول فنی در ساعات تعیین شده در درمانگاه ،مسئولین فنی نمی توانند در زمان تقبل مسئولیت فنی، در محل دیگری شاغل باشند و پروانه همزمان با تصدی مسئولیت فنی برای آنان صادر نخواهد شد.

تبصره: درصورت فعالیت شبانه روزی درمانگاه، معرفی حداقل 3 نفر مسئول فنی الزامی است ومسئول فنی در هر حال نباید بیش از دو نوبت کاری در هر شبانه روز در درمانگاه شاغل باشد.پذیرش مسئولیت فنی شیفت های شب ، شیفت های صبح وشب ویا عصر وشب به طور پیوسته نیزتوسط یک نفر مجاز نمی باشد.

ماده 15- بکارگیری کلیه دندانپزشکان و پرسنل فنی مستلزم رعایت قوانین جاری و دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت می باشد.

ماده 16- رعایت فعالیت حداکثر دو نوبت کاری برای کلیه دندانپزشکان عمومی ، متخصص و کادر فنی که در درمانگاه فعالیت می کنند الزامی است و اشتغال همزمان در سایردرمانگاهها وموسسات پزشکی وحرف وابسته مجاز نمی باشد.

فصل سوم: ضوابط پرسنلی

ماده 17- هر درمانگاه باید حداقل پرسنل به شرح ذیل رادارا باشد:

الف) معرفی 4 نفر دندانپزشک دردرمانگاههائی که در شیفت های صبح وعصر فعالیت میکنندو5 نفر دندانپزشک در درمانگاههای شبانه روزی .

#signature#

 
تبصره 1- حضور حداقل 2 نفر دندانپزشک در شیفت های روزانه و1 نفر در شیفت شب الزامی است.

تبصره2-  درمانگاه بایستی قبل از بکارگیری دندانپزشک، مراتب را کتباً به همراه تصویر پروانه مطب دندانپزشک واعلام همکاری ایشان به معاونت مربوطه اعلام نماید.

ب) یک نفر کاردان بهداشت دهان و یایک نفر پرستار دندانپزشک در هر شیفت کاری

ج)یک نفردستیارکناردندانپزشک به ازای هر2نفردندانپزشک در هر شیفت کاری بامدرک حداقل دیپلم وداشتن گواهینامه مورد تائید وزارت.

تبصره3- درصورت عدم وجود کاردان بهداشت دهان ، پرستاردندانپزشکی  ویا دستیار کناردندانپزشک به تائید معاونت مربوطه ، به کارگیری فارغ التحصیلان دیگر گروههای پزشکی ویابهیاران (مادامیکه تعداد کاردان بهداشت دهان ،پرستار ودستیار کناردندانپزشک درکشور به حدلازم نرسیده است) بلامانع میباشد.

د) درصورت استفاده از دستگاههای رادیوگرافی خارج دهانی(پانورامیک،سفالومتری و....)معرفی یک نفر متخصص رادیولوژی دهان و فک وصورت ویا متخصص رادیولوژی به عنوان مسئول فنی الزامی است

تبصره4-  در صورت انجام رادیوگرافی خارج دهانی، ارائه گزارش توسط متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت ویا متخصص رادیولوژی الزامی است.

ه) یک نفر کاردان یا مقاطع بالاتر رادیولوژی درصورت وجوددستگاههای رادیوگرافی خارج دهانی

و) ‌یک نفر  کاردان / کارشناس مدارک پزشکی بعنوان مسئول قسمت مدارک پزشکی وبایگانی.

#signature#

 
تبصره5- درصورت عدم وجود فارغ التحصیلان مربوطه به تائید معاونت ،به کارگیری سایر رشته ها ی پیراپزشکی بلامانع میباشد.

ز) یک نفر مسئول پذیرش واطلاعات.

ح) یک نفر خدمه دارای گواهی نامه بهداشت عمومی از آموزشگاه های اصناف دارای مجوز از معاونت بهداشتی درهر نوبت کاری

ط)در صورت وجود آبدارخانه وجود یک نفر آبدارچی دارای کارت بهداشت و گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی از آموزشگاههای اصناف دارای مجوز از معاونت بهداشتی

تبصره 6- از بکارگیری آبدارچی جهت انجام امور نظافت جلوگیری بعمل آید.

تبصره 7- رعایت آئین نامه اجرائی قانون اجازه تاسیس مطب در بکارگیری مسئول یا مسئولین فنی و دندانپزشکان درمانگاه الزامی است.

فصل چهارم: ضوابط ساختمانی،تجهیزاتی

ماده 18-  حداقل فضای مورد نیاز جهت تاسیس درمانگاه 150 متر مربع میباشد که میتواند در یک و یا حداکثردو واحد مجاور ویا دوطبقه متوالی احداث گردد.

ماده 19- برای بهره برداری از درمانگاه حداقل تعداد 5 یونیت وصندلی دندانپزشکی و متعلقات مربوطه الزامی است.

تبصره: به ازای اضافه شدن هر یونیت، 20 متر مربع به مساحت درمانگاه اضافه می شود

ماده 20- فضای موردنیازشامل: اتاقهای معاینه با درنظر گرفتن حداقل 10 متر فضا برای هر یونیت ویک متر فضای مانور،اتاق مدیریت ومسئول فنی،اتاقک رادیولوژی،سالن انتظار، اطلاعات وپذیرش، نگهداری مدارک پزشکی وبایگانی، اتاق استریلیزاسیون،آبدارخانه،رختکن به تفکیک خانم ها وآقایان،اتاقک تی شوئی وسرویسهای بهداشتی مجزا جهت بیماران وکارکنان میباشد.

تبصره1 - استاندارد ها، نحوه تقسیم ومتراژهریک از فضاها همچنین امکانات  وچیدمان آنها درهر قسمت براساس ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت ومقررات این آیین نامه خواهد بود

تبصره 2-  درمانگاه بایستی امکانات لازم ازقبیل آسانسور،رمپ و...جهت تردد وانتقال بیماران ناتوان، توانخواهان و سالمندان و همچنین جای پارک ویلچررادارا باشد

تبصره3- در صورت شبانه روزی بودن درمانگاه وجود اتاق استراحت الزامی است.

تبصره 4- اتاق استریلیزاسیون بایددارای سینک شستشوومیزپکینگ بوده وتاسقف کاشی کاری شده و یا با سایر مصالح مشابه غیر متخلخل پوشیده شده باشد.

ماده 21-  یونیت ها وسایر تجهیزات ومواد مصرفی برای اخذ مجوز تاسیس و بهره برداری از درمانگاه باید مطابق با ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت تهیه و مورد استفاده قرار گیرند.

ماده 22- وجود حداقل یک دستگاه اتوکلاو حداقل 17 لیتری کلاس  B ویا تکنولوژی های بالاتر برای اخذ مجوز تاسیس و بهره برداری از درمانگاه (تا هر 5 یونیت) الزامی است.

تبصره- تعداد وحجم اتوکلاو  مورد نیاز برابر ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت خواهد بود

#signature#

 


ماده 23- وجود حداقل یک دستگاه رادیوگرافی پری اپیکال در درمانگاه الزامی است.

دندانپزشکی رز

rosedent.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

فرهنگ اصطلاحات و لغات انگلیسی عبارات و واژه‌های علوم پزشکی و دنداسازی

spacer
فاصله گذار ...‏
span length
طول ناحیه بی دندانی
spark gap
جرقه زن
specific plaque hypothesis
فرضیه پلاک اختصاصی‏
specificity
اختصاصیت\
speech bulb
حباب گویایی
sphenoid sinus
سینوس اسفنوئید
spill way
راه فرار‏
spillway
آب‌راهه؛ شیارهای سطح اکلوزال دندان که مسیر فرار لقمه غذا است‏
spindle
دوک
splint
متصل کردن، اسپلینت‏
split pontic
پونتیک دو قطعه ای
split-thickness flap
فلپ ضخیم دو شقه
spongy bone
استخوان اسفنجی‏
spot
نقطه
spreader
اسپریدر‏
spring
فنر
sprue former
شکل دهنده اسپرو
spur
زائده
squamous cell carcinoma
(SCC) کارسینوما با سلول پولکی
square-jowled
آروارۀ چهارگوش
squaring
به شکل مربع در آوردن
stability
ثبات‏
stabilizer
ثابت کننده
stain
رنگیزه
staining
رنگ دار شدن‏
stainless
ضد زنگ، فاقد خوردگی‏
stainless steel
فولاد ضد زنگ‏
stainless steel crown
(SSC) روکش فولادی ضد زنگ‏
stamp cusp
کاسپ ضربه زننده ، کاسپ سنتریک‏
standardization
استاندارد کردن
startle
از جا پریدن‏
static
ایستایی
static occlusal relationshios
روابط اکلوزال ایستا
steel
فولاد، استیل
sterile
سِتَروَن ...‏
sterility
سِتَروَنی ...‏
sterilization
سِتَروَن‌سازی
sternocleidomastioid muscle
ماهیچۀ جناغی – چنبری– پستانی
sticky wax
موم چسب
stiff
سفت‏
stiffness
سفتی‏
stippled
دانه دانه
stippling
دانه دانه ...‏
stochastic effect
اثر احتمالی
stock aluminum cylinders (tin cans)
استوانه های آلومینیومی
stomodeum
دهان اولیه‏
storage bath
حمام نگهدارنده
strabismus
لوچی
strength
قدرت
stress breaker
فشار شکن
stress concentration
انقباض تنشی
stress distributor
توزیع کننده فشار
stress reliever
کاهش دهنده استرس
striae of Retzius
خطوط رتزیوس‏
stroke
ضربه. سکته مغزی
stroma
بستر
structural durability
استحکام ساختاری
structure
ساختار
strut
بست
stuttering speech
لکنت زبان ...‏
subcortical
زیر قشری‏
subgingial margin
کنارۀ زیر لثوی
subgingival margin
حاشیه زیر لثوی
subluxation
لقی آشکار‏
submandibular
تحت فکی
submandibular duct
مجرای غده بزاقی تحت فکی،مجرای تحت فکی
submandibular fossa
گودی تحت فکی
substitution
جانشینی
substructure
زیرساز
succedaneous dentition
دندان جایگزین
success rate
میزان موفقیت
suck-back porosity
تخلخل مکشی
suction drain
درَن مکشی
sulcus   
سالکوس
supererupted tooth
دندان بیش از حد رویش یافته
supernumerary tooth
دندان اضافی
supine
سوپاین ، خوابیده ، طاقباز
supplemental groove
تقعر فرعی
support
ساپورت
support ing cusps
دندانه های پشتیبان
supraer uption
رویش زیادی
supragi ngival calculus
جرم بالای لثه ای
supragi ngival margin
حاشیه روی لثوی
supralet hal
فوق کُشنده
surface t exture
بافتار سطحی
surface w etting
ترکنندگی سطحی
surface zo ne
ناحیه سطحی (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا(
surfactant
سورفاکتانت، جذب سطحی
surgical a nd interventional implant imaging
تصویربرداری جراحی و مداخله ای ایمپلنت
surgical c hisel
چیزل جراحی‏
surgical d iathermy

survival
ماندگاری
survival  rate
میزان بقا
suspenso r
معلق، آویزگر
suspenso ry
آویزشی
suture
بخیه، دوختن
suture  ligation
بستن رگ توسط بخیه
svedopter
نگهدارنده زبان
symmetry
تقارن،هم سنجی
symptomatic
علامت دار
synchronous
سنکرونیزه، همزمان
syncope
سنکوپ‏
syndrome
نشانگان
syneresis
تراوش از سطح
tachypnea
تاکی پنه ...‏
tag
برچسب ...‏
tags
دنباله ها ...‏
talkativeness
پرحرفی ...‏
taper
تقارب،باریک ...‏
tapping
ضربه زدن ...‏
tarnish
کدورت ...‏
tartar
...‏
tattoo
تاتو، تغییر رنگ ...‏
teeth
دندان‌ها (جمع tooth)‏
teething
دندان در آوردن. معادل odontiasis ...‏
telescopic crown and coping
کراون و کوپینگ تلسکوپیک ...‏
telescopic denture
...‏
tempering
حرارت دهی ...‏
template
الگو ...‏
temporalis muscle
ماهیچه گیجگاهی ...‏
temporary crown
تاجواره موقت، روکش موقت ...‏
temporary dentition
...‏
temporary restoration
ترمیم موقت ...‏
temporary teeth
...‏
temporary tooth
دندان شیری‏
temporomandibular joint
(TMJ) مفصل گیجگاهی فکی ...‏
temporomandibulat disorder
(TMD) اختلال گیجگاهی فکی...‏
temporomardibular joint
بندگاه گیجگاهی – آروارۀ پایینی ، مفصل گیجگاهی – فکی ...‏
tensile
کششی ...‏
tension
تنش ...‏
terminal abtment
پایه انتهایی ...‏
terminal hinge axis
محور لولایی انتهایی ...‏
termination
اختتام ...‏
terminus
پایانه...‏
terrestrial
خاکی ...‏
tertiary dentin
عاج ثالثیه (معادل irritation dentin)‏
test /
آزمایش‏
the third molar
مولر سوم،دندان آسیای سوم،دندان عقل‏
therapy
درمان‏
thermal coagulation
انعقاد حرارتی ...‏
thermocycling
حرارت دهی دوره‌ای‏
thimble
انگشتانه‌ای ...‏
third molar
آسیای سوم. معادل dens sapiense، dens serotinus ...‏
third molar tooth
دندان آسیای سوم ...‏
threaded plunger
پیستون پیچی ...‏
thyrotoxic crisis
بحران تیروتوکسیک ...‏
tight
بسته ...‏
tilted molar
آسیای بزرگ کج ...‏
tilting
کج شدن کج شدن ...‏
tin oxide
اکسید قلع ...‏
tin plating
آبکاری قلعی ...‏
tingling
احساس قلقلک‏
tipping
کج شدن دندان ...‏
tissue
بافت‏
tissue attachment
چسبندگی بافتی ...‏
toggle
تاگل ...‏
too narrow
بسیار باریک ...‏
too well developed
بیش از حد تکامل یافته ...‏
tooth
دندان‏
tooth angles
زاویه های دندان ...‏
tooth decay
...‏
tooth facing
پوشش دندانی ...‏
tooth impaction
...‏
tooth preparation
آماده سازی دندان ...‏
tooth pulp
...‏
tooth socket
...‏
tooth to tooth relationship
رابطه دندان با دندان‏
tooth-borne partial denture
دندانواره تکه ای دندان اتکا ...‏
topical
سطحی ...‏
torquing
تاب خوردن ...‏
torsion
پیچش ...‏
total filtration
فیلتراسیون کلی ...‏
total necrosis
مرگ تمام پالپ ...‏
total-etch technique
تکنیک اچ کامل ...‏
tough
سفت‏
tougher
سفت تر‏
toughness
سفتی، چقرمگی‏
toxin
سم ...‏
trabeculation
ترابکولاسیون ...‏
tracheostomy
تراکئوستومی‏
tracing
ترسیم ...‏
transitional dentition
...‏
translation
انتقال‏
translocation
جابجایی ...‏
translucent zone
ناحیه شفاف (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا) ...‏
transplanting
ترانسپلنت کردن‏
transposition
جابجایی ...‏
transverse groove
شیار عرضی‏
transverse ridge
ریج عرضی ...‏
trapezius muscle
ماهیچۀ ذوزنقه ای ...‏
treatment restoration
ترمیم درمانی‏
treatment simplification
آسان سازی درمان ...‏
tremor
لرزش بدن ...‏
trend
تمایل، گرایش‏
trestle
دندانه دار ...‏
triad
سه گانه ...‏
triangular ridge
ریج مثلثی ...‏
trifurcation
سه شاخگی ...‏
tripod
سه نقطه ای ...‏
tripoded subperiosteal implant
ایمپلنت ساب پریوستئال مثلثی ...‏
trough
سنگاب ...‏
truing stone
سنگ تیز کننده ...‏
try-in
امتحان کردن ...‏
tubercle
توبرکل‏
tumor
تومور‏
tunnel preparation
تراش تونلی ...‏
twelfth-year molar
آسیای دوازده سالگی ...‏
twist
پیچش ...‏
ulcerative
زخمی
ultrasonic cleaner
پاک کننده اولتراسونیکی
ultrasonic scaler
دستگاه جرم گیر
under-contour
زیرکانتور
undercut
آندرکات،زیربُر
underexposed
کم اکسپوز شده
undermine
نقب زدن
undermining
بی‌پشتیبان کردن
uniform
یکنواخت
unrectified damped current
جریان یکسو نشدۀ میرا
upper complete denture
دندانواره کامل بالا ...‏
upright
عمود کردن‏
veneer restoration
ترمیم پوش ...‏
vent holes
سوراخهای تهویه ...‏
venting
منفذدار شدن ...‏
vermillion
خط لب، ورمیلیون ...‏
vertical dimension ,
(VD) ارتفاع عمودی ...‏
vertical overlap
هم پوشانی عمودی ...‏
vertical stop
ایست ...‏
vesicle
وزیکول،آبدانه ...‏
vestibular expansion
...‏
vestibuloplasty
بازسازی دهلیز، وستیبولوپلاستی (معادل vestibular  expansion) ...‏
visceral swallow
بلع احشائی ...‏
visible
مرئی‏
visible light cure
(VLC) فعال شونده با نور مرئی ...‏
visible light-cured provisional
نورپروریدۀ مریی ...‏
visual
بصری، دیداری ...‏
vital
زنده ...‏
vital core
مغزه حیاتی ...‏
vitaly teeth
دندانهای زنده ...‏
vomer
دیواره میانی بینی ...‏
wax pattern
الگوی مومی ...‏
wax up
مومکاری ...‏
wax-pattern
الگوی مومی ...‏
waxing
موم گذاری ...‏
wear
سایش ...‏
welding
جوش دادن ...‏
wet field technique
فن زمینه خیس ...‏
wet line
خط مرطوب ...‏
wettability
قابلیت تر کنندگی قابلیت خیس شدگی ...‏
wetting /
تر شدن ...‏
wheel
چرخ ...‏
wheezing
صدای خس خس ‏
white polishing stone
سنگ سفید پرداخت ...‏
white spot
لک سفید(در مراحل اول پوسیدگی) ...‏
whitening
سفید کردن‏
wing
بالچه ...‏
wisdom tooth
دندان عقل‏
work authorization
دستورکار ...‏
working
کارگر ...‏
working cast
ریختگی کارگر ...‏
working length
طول کارکرد‏
working time
زمان کار، فرصت کارکردن ...‏
wraparound effect
خاصیت کمربندی ...‏
wrench
آچار ...‏
xylocaine
گزیلوکائین، نام دیگر لیدوکائین‏
yield strength
استحکام تسلیم
zinc phosphate
زینک فسفات
zygomatic
گونه ای ...‏
zygomatic bone
استخوان گونه
zygomatic process
زائده زایگوما
zygomatic process of maxilla
گونه سازه برواره
zygomaticomaxillary suture
درز گونه ای- برواره ای

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

عکس های دندانسازی۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

روش استفاده از نخ دندان(+تصاویر)

نخ دندان,روش استفاده از نخ دندان,مسواک زدن

روش استفاده از نخ دندان(+تصاویر)
متاسفانه اکثر مردم اطلاعات کافی درباره ی نحوه مراقبت صحیح از دندان های خود ندارند و رعایت بهداشت دهان و دندان را در این خلاصه کرده اند که مسواک بزنید... ،مسواک بزنید... و مسواک بزنید. در صورتی که مسواک زدن یک بُعد از مقوله ی بهداشت دهان و دندان است. حتی نحوه ی مسواک زدن مهم تر از مسواک زدن می باشد و کیفیت مسواک زدن مهم ترین چیزی است که کمتر بدان توجه می شود.

 رعایت بهداشت دهان و دندان نیازمند داشتن اطلاعات وسیع در این زمینه است و این اطلاعات وسیع شامل شناخت اجزاء مختلف و بافت های موثر در سیستم تغذیه ای بدن، تغذیه و نقش آن در بهداشت دهان و دندان، رابطه صحیح با دندانپزشک خانواده، ترمیم به موقع مشکلات بوجود آمده در دهان و دندان؛ از جمله پوسیدگی دندان و بیماری های لثه ای و ... می باشد.


از جمله عوامل موثر در بهداشت دهان و دندان، استفاده از نخ دندان است به جرات می توان گفت که 90 درصد مردم از آن استفاده نمی کنند و بیش از نصف افرادی که از نخ دندان استفاده می کنند، از استفاده صحیح از آن بی خبر هستند.
لذا لازم است که درباره ی روش استفاده ی صحیح از نخ دندان، توضیحات کاملی را به همراه تصاویر مربوط به هر قسمت برای شما بیان کنیم.

 

نخ دندان,روش استفاده از نخ دندان,مسواک زدن

 

1- از یک نخ دندان مناسب که در داروخانه ها به وفور یافت می شود، یک تکه به اندازه ی 25-20  سانتیمتر ببرید.

 

نخ دندان,روش استفاده از نخ دندان,مسواک زدن


2- دو سر نخ دندان را به یکدیگر گره بزنید تا حلقه ای تشکیل شود که این حلقه ی نخ به درستی بین انگشتان دو دست قرار گیرد و تسلط کافی به نخ دندان داشته باشید.
همانطور که در تصویر بالا می بینید حلقه ی نخ دندان را در لای انگشتان دست طوری بگیرید که انگشتان شست و سبابه آزاد باشد. بزرگ و کوچک بودن حلقه تسلط شما را به نخ دندان کمتر می کند، لذا بعد از مدتی استفاده، مقدار(طول) نخ دندانی را که باید ببرید تا مناسب اندازه ی انگشتان دستتان باشد، بدست خواهید آورد.

 

نخ دندان,روش استفاده از نخ دندان,مسواک زدن

 

3- مانور انگشتان جهت سهولت در کار با نخ دندان خیلی مهم است. از انگشتان شست جهت  استفاده در دندان های فک بالا و از انگشتان سبابه جهت پاک کرن دندان های پایین استفاده کنید.

 نخ دندان,روش استفاده از نخ دندان,مسواک زدن

 

4- قرارگیری انگشتان باید به صورتی باشد که فاصله ی دو انگشت دست بین 2-5/1 سانتیمتر  باشد که بهترین موقعیت تسلط بر نخ دندان است و این فاصله را با افزایش یا کاهش قطر حلقه ی نخ می توانید بدست آورید.

 

نخ دندان,روش استفاده از نخ دندان,مسواک زدن


5- تصویر روبرو نحوه ی استفاده از نخ دندان را در فک بالا به خوبی نشان می دهد. نخ دندان را به آرامی به دور هر دندان بلغزانید و در حین انجام این کار نخ را محکم و کشیده نگه دارید.
نخ دندان را به عقب و جلو حرکت دهید و اطمینان حاصل کنید که نخ را از بین همه دندان‌ها گذرانیده‌اید. هیچگاه نخ دندان را با زور و فشار بین دندان‌ها وارد نکنید، زیرا باعث آسیب لثه‌ها می‌شود. بلکه آن را به آرامی میان دندان‌ها حرکت دهید.

 

نخ دندان,روش استفاده از نخ دندان,مسواک زدن


6- تصویر آخر هم نحوه ی استفاده از نخ دندان را در فک پایین نشان می دهد. در این قسمت هم باید همان توصیه های لازم برای فک بالا(شماره ی 5) را اجرا کنید.
شاید دفعات اول، مانور دادن با نخ دندان حلقه شده کمی مشکل باشد، ولی به مرور کار کردن با آن راحت خواهد شد.

در صورت چرخش مداوم نخ از انتقال مواد غذایی موجود در بین یک دندان به نواحی مجاور جلوگیری خواهید کرد.حلقه بودن نخ دندان این مزایا را دارد که از کل طول نخ استفاده می کنید، حتی نزدیکی های محل گره زدن نخ.


چند توصیه هنگام استفاده از نخ دندان:
1- نخ دندان را از یک طرف دیواره ی دندان وارد کرده و موقع خارج کردن از دیواره مقابل خارج کنید، یعنی نخ دندان یک حلقه ی کامل بین دو دندان مجاور بزند.
2- نخ دندان را حتما به لثه ی مجاور دو دندان بکشید تا خوب تمیز شود. شاید در اوایل از لثه خون  بیاید، ولی بعد از مدتی که لثه خوب تمیز شد، خونریزی کاهش پیدا خواهد کرد. در صورت ادامه ی خونریزی حتما به دندانپزشک مراجعه کنید. احتمالا به جرم گیری نیاز خواهید داشت.


3- در صورتی که نخ دندان هنگام استفاده در بین دندان ها، رشته رشته یا پاره شود، احتمالا دو  مشکل وجود دارد: یکی پوسیدگی بین دو دندان. دوم وجود جرم در آن قسمت از دندان.البته پرکردگی نامناسب دندان هم باعث پاره شدن نخ خواهد شد که در هر سه صورت باید به دندانپزشک مراجعه کنید و نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.


4- بهتر است قبل از مسواک زدن، اول با نخ دندان بین دندان ها را خوب تمیز کنید و بعد مسواک بزنید.
5- اگر دچار پوسیدگی دندان یا پُرکردگی نامناسب یا بیماری لثه باشید، استفاده از مسواک و نخ  دندان مشکل شما را حل نخواهد کرد و باید حتما به دندانپزشک خانوادگی خود مراجعه کنید تا سلامتی دندان هایتان مطمئن شوید. بعد با خیال راحت به بهداشت دهان و دندان خود برسید و سالی یک بار به دندانپزشک مراجعه کنید.
منبع : RANDENTIST.INFO


http://www.beytoote.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی
لابراتوار دندان سازی

لابراتوار دندان سازی


به نام خدا

همکاران و هموطنان عزیز لابراتوار پروتزهای متحرک دندانی ارائه دهنده انواع خدمات دندانسازی واقع در خیابان پیروزی تهران آماده همکاری با تمام هم میهنان و پزشکان محترم می باشد.امید است به وسیله این سایت بتوانیم خدمات و اطلاع رسانی بهتری به شما هم میهنان و پزشکان ارجمند ارائه نمائیم.

دندانسازی ولیعصر

باتشکر مدیریت لابراتوار ولیعصر

درباره ما....


15 سال سابقه کار در رشته دندان سازی 

5 سال فعالیت با سمت مربی آموزشی در دانشکده دندان پزشکی 

فارغ التحصیل از دانشکده دندان پزشکی


دارای مجوز تاسیسانجام کلیه پروتزهای ((دست دندان - کروم و کبالت - آکریلی - فلکسی بل - نایت گارد - بیلیچینگ و ....))((( دارای پیک اختصاصی )))تماس با ما

33675422 -021

475 1899 0912


آدرس : تهران - خیابان پیروزی 


پارسیل آکریلی با کروشه های آکریلینشاندن پارسیل آکریلی بر روی ایندکس های تهیه شده

تری بلیچینگ

سازی لابرات

نمونه ای از کار های لابراتواردان سازی لا


براتوار دند


ان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دند


ان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی لابراتوار دندان سازی 

pfm -  روکش- crowm - پست و کور - لامینت - post - laminate - اینلی - full metal - implant - ips e-max jacket & zirconium - porcelain laminate- npgpost - direct post- دایرکت پست - indirect post - ایندایرکت پست - surgicul guidance -temporary - compostile laminate - frc - complete - denture - acrilic partial denture 

bleaching tray - (cr-co partial denture- night gard (hard soft - reline - ریلاین - repair - rebase - ریپیر - تعمیر - سفید کردن دندان - دندان - تاج - مینا - اکلوزال - دیستال - مزیال - آج - لسه - دندان عقل - جراحی - کشیدن - پر کردن - عصب کشی - آمالگام - اندو - پریو - جراحی فک و صورت - زیبایی - لبخند - دندانپزشکی - دندان پزشکی - دندانسازی - دندان سازی تجربی - دندانسازی تجربی - دندانسازی تخصصی - لابراتوار دندادن سازی تخصصی - یونیت - ژله ای - ری تیس - نگین - روپوش پزشکی - دستگاه گرافی - عکس - عکس دندانی - جرم گیری - پخت - پخت دندان - میکرو موتور - دندانسازی تهران - دندان سازی تهران - میدان خراسان - 17 شهریور - خیابان پیروزی - نیروی هوایی - خیابان ایران - خیابان ری - میدان امام حسین - خیابان دماوند - خیابان مدنی - میدان شهدا - مترو شهدا - دروازه دولت - مترو - چهاراه نظام آباد - ارزان - مجوز - رسمی - مطمئن - فوری - لابراتوار دندانسازی بهترین قیمت - بهترین لابراتوار دندان سازی ایران - بهترین لابراتوار دندان سازی تهران - لابراتوار دندان سازی تهران فوری - دندان سازی عالی - دندان سازی تضمینی - دندان سازی ارزان - دندان سازی خیابان پیروزی - لابراتوار دندان سازی پیروزی - لابراتوار دندان سازی تهران - ژله ای - دندان سازی ژله ای - کرم کبالت - کشیدن دندان - دندان ساز تهران - لابراتوار دندان ساز - کلینیک دندان سازی - لابراتوار دندان سازی - دندان ژله ای - کاشتن دندان - ایمپلنت دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - شکستن دندان مصنوعی - لابراتوار دندان سازی مصنوعی - دندان ساز مصنوعی حرفه ای - دندانسازی حرفه ای - لابراتوار دندان سازی - 

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
نوید غیاثی