لابراتوار دندان سازی ولیعصر

دارای مجوز رسمی ..... شماره تماس = 33675422 -021 ,, 475 1899 0912

۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

فرهنگ اصطلاحات و لغات انگلیسی عبارات و واژه‌های علوم پزشکی و دنداسازی

spacer
فاصله گذار ...‏
span length
طول ناحیه بی دندانی
spark gap
جرقه زن
specific plaque hypothesis
فرضیه پلاک اختصاصی‏
specificity
اختصاصیت\
speech bulb
حباب گویایی
sphenoid sinus
سینوس اسفنوئید
spill way
راه فرار‏
spillway
آب‌راهه؛ شیارهای سطح اکلوزال دندان که مسیر فرار لقمه غذا است‏
spindle
دوک
splint
متصل کردن، اسپلینت‏
split pontic
پونتیک دو قطعه ای
split-thickness flap
فلپ ضخیم دو شقه
spongy bone
استخوان اسفنجی‏
spot
نقطه
spreader
اسپریدر‏
spring
فنر
sprue former
شکل دهنده اسپرو
spur
زائده
squamous cell carcinoma
(SCC) کارسینوما با سلول پولکی
square-jowled
آروارۀ چهارگوش
squaring
به شکل مربع در آوردن
stability
ثبات‏
stabilizer
ثابت کننده
stain
رنگیزه
staining
رنگ دار شدن‏
stainless
ضد زنگ، فاقد خوردگی‏
stainless steel
فولاد ضد زنگ‏
stainless steel crown
(SSC) روکش فولادی ضد زنگ‏
stamp cusp
کاسپ ضربه زننده ، کاسپ سنتریک‏
standardization
استاندارد کردن
startle
از جا پریدن‏
static
ایستایی
static occlusal relationshios
روابط اکلوزال ایستا
steel
فولاد، استیل
sterile
سِتَروَن ...‏
sterility
سِتَروَنی ...‏
sterilization
سِتَروَن‌سازی
sternocleidomastioid muscle
ماهیچۀ جناغی – چنبری– پستانی
sticky wax
موم چسب
stiff
سفت‏
stiffness
سفتی‏
stippled
دانه دانه
stippling
دانه دانه ...‏
stochastic effect
اثر احتمالی
stock aluminum cylinders (tin cans)
استوانه های آلومینیومی
stomodeum
دهان اولیه‏
storage bath
حمام نگهدارنده
strabismus
لوچی
strength
قدرت
stress breaker
فشار شکن
stress concentration
انقباض تنشی
stress distributor
توزیع کننده فشار
stress reliever
کاهش دهنده استرس
striae of Retzius
خطوط رتزیوس‏
stroke
ضربه. سکته مغزی
stroma
بستر
structural durability
استحکام ساختاری
structure
ساختار
strut
بست
stuttering speech
لکنت زبان ...‏
subcortical
زیر قشری‏
subgingial margin
کنارۀ زیر لثوی
subgingival margin
حاشیه زیر لثوی
subluxation
لقی آشکار‏
submandibular
تحت فکی
submandibular duct
مجرای غده بزاقی تحت فکی،مجرای تحت فکی
submandibular fossa
گودی تحت فکی
substitution
جانشینی
substructure
زیرساز
succedaneous dentition
دندان جایگزین
success rate
میزان موفقیت
suck-back porosity
تخلخل مکشی
suction drain
درَن مکشی
sulcus   
سالکوس
supererupted tooth
دندان بیش از حد رویش یافته
supernumerary tooth
دندان اضافی
supine
سوپاین ، خوابیده ، طاقباز
supplemental groove
تقعر فرعی
support
ساپورت
support ing cusps
دندانه های پشتیبان
supraer uption
رویش زیادی
supragi ngival calculus
جرم بالای لثه ای
supragi ngival margin
حاشیه روی لثوی
supralet hal
فوق کُشنده
surface t exture
بافتار سطحی
surface w etting
ترکنندگی سطحی
surface zo ne
ناحیه سطحی (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا(
surfactant
سورفاکتانت، جذب سطحی
surgical a nd interventional implant imaging
تصویربرداری جراحی و مداخله ای ایمپلنت
surgical c hisel
چیزل جراحی‏
surgical d iathermy

survival
ماندگاری
survival  rate
میزان بقا
suspenso r
معلق، آویزگر
suspenso ry
آویزشی
suture
بخیه، دوختن
suture  ligation
بستن رگ توسط بخیه
svedopter
نگهدارنده زبان
symmetry
تقارن،هم سنجی
symptomatic
علامت دار
synchronous
سنکرونیزه، همزمان
syncope
سنکوپ‏
syndrome
نشانگان
syneresis
تراوش از سطح
tachypnea
تاکی پنه ...‏
tag
برچسب ...‏
tags
دنباله ها ...‏
talkativeness
پرحرفی ...‏
taper
تقارب،باریک ...‏
tapping
ضربه زدن ...‏
tarnish
کدورت ...‏
tartar
...‏
tattoo
تاتو، تغییر رنگ ...‏
teeth
دندان‌ها (جمع tooth)‏
teething
دندان در آوردن. معادل odontiasis ...‏
telescopic crown and coping
کراون و کوپینگ تلسکوپیک ...‏
telescopic denture
...‏
tempering
حرارت دهی ...‏
template
الگو ...‏
temporalis muscle
ماهیچه گیجگاهی ...‏
temporary crown
تاجواره موقت، روکش موقت ...‏
temporary dentition
...‏
temporary restoration
ترمیم موقت ...‏
temporary teeth
...‏
temporary tooth
دندان شیری‏
temporomandibular joint
(TMJ) مفصل گیجگاهی فکی ...‏
temporomandibulat disorder
(TMD) اختلال گیجگاهی فکی...‏
temporomardibular joint
بندگاه گیجگاهی – آروارۀ پایینی ، مفصل گیجگاهی – فکی ...‏
tensile
کششی ...‏
tension
تنش ...‏
terminal abtment
پایه انتهایی ...‏
terminal hinge axis
محور لولایی انتهایی ...‏
termination
اختتام ...‏
terminus
پایانه...‏
terrestrial
خاکی ...‏
tertiary dentin
عاج ثالثیه (معادل irritation dentin)‏
test /
آزمایش‏
the third molar
مولر سوم،دندان آسیای سوم،دندان عقل‏
therapy
درمان‏
thermal coagulation
انعقاد حرارتی ...‏
thermocycling
حرارت دهی دوره‌ای‏
thimble
انگشتانه‌ای ...‏
third molar
آسیای سوم. معادل dens sapiense، dens serotinus ...‏
third molar tooth
دندان آسیای سوم ...‏
threaded plunger
پیستون پیچی ...‏
thyrotoxic crisis
بحران تیروتوکسیک ...‏
tight
بسته ...‏
tilted molar
آسیای بزرگ کج ...‏
tilting
کج شدن کج شدن ...‏
tin oxide
اکسید قلع ...‏
tin plating
آبکاری قلعی ...‏
tingling
احساس قلقلک‏
tipping
کج شدن دندان ...‏
tissue
بافت‏
tissue attachment
چسبندگی بافتی ...‏
toggle
تاگل ...‏
too narrow
بسیار باریک ...‏
too well developed
بیش از حد تکامل یافته ...‏
tooth
دندان‏
tooth angles
زاویه های دندان ...‏
tooth decay
...‏
tooth facing
پوشش دندانی ...‏
tooth impaction
...‏
tooth preparation
آماده سازی دندان ...‏
tooth pulp
...‏
tooth socket
...‏
tooth to tooth relationship
رابطه دندان با دندان‏
tooth-borne partial denture
دندانواره تکه ای دندان اتکا ...‏
topical
سطحی ...‏
torquing
تاب خوردن ...‏
torsion
پیچش ...‏
total filtration
فیلتراسیون کلی ...‏
total necrosis
مرگ تمام پالپ ...‏
total-etch technique
تکنیک اچ کامل ...‏
tough
سفت‏
tougher
سفت تر‏
toughness
سفتی، چقرمگی‏
toxin
سم ...‏
trabeculation
ترابکولاسیون ...‏
tracheostomy
تراکئوستومی‏
tracing
ترسیم ...‏
transitional dentition
...‏
translation
انتقال‏
translocation
جابجایی ...‏
translucent zone
ناحیه شفاف (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا) ...‏
transplanting
ترانسپلنت کردن‏
transposition
جابجایی ...‏
transverse groove
شیار عرضی‏
transverse ridge
ریج عرضی ...‏
trapezius muscle
ماهیچۀ ذوزنقه ای ...‏
treatment restoration
ترمیم درمانی‏
treatment simplification
آسان سازی درمان ...‏
tremor
لرزش بدن ...‏
trend
تمایل، گرایش‏
trestle
دندانه دار ...‏
triad
سه گانه ...‏
triangular ridge
ریج مثلثی ...‏
trifurcation
سه شاخگی ...‏
tripod
سه نقطه ای ...‏
tripoded subperiosteal implant
ایمپلنت ساب پریوستئال مثلثی ...‏
trough
سنگاب ...‏
truing stone
سنگ تیز کننده ...‏
try-in
امتحان کردن ...‏
tubercle
توبرکل‏
tumor
تومور‏
tunnel preparation
تراش تونلی ...‏
twelfth-year molar
آسیای دوازده سالگی ...‏
twist
پیچش ...‏
ulcerative
زخمی
ultrasonic cleaner
پاک کننده اولتراسونیکی
ultrasonic scaler
دستگاه جرم گیر
under-contour
زیرکانتور
undercut
آندرکات،زیربُر
underexposed
کم اکسپوز شده
undermine
نقب زدن
undermining
بی‌پشتیبان کردن
uniform
یکنواخت
unrectified damped current
جریان یکسو نشدۀ میرا
upper complete denture
دندانواره کامل بالا ...‏
upright
عمود کردن‏
veneer restoration
ترمیم پوش ...‏
vent holes
سوراخهای تهویه ...‏
venting
منفذدار شدن ...‏
vermillion
خط لب، ورمیلیون ...‏
vertical dimension ,
(VD) ارتفاع عمودی ...‏
vertical overlap
هم پوشانی عمودی ...‏
vertical stop
ایست ...‏
vesicle
وزیکول،آبدانه ...‏
vestibular expansion
...‏
vestibuloplasty
بازسازی دهلیز، وستیبولوپلاستی (معادل vestibular  expansion) ...‏
visceral swallow
بلع احشائی ...‏
visible
مرئی‏
visible light cure
(VLC) فعال شونده با نور مرئی ...‏
visible light-cured provisional
نورپروریدۀ مریی ...‏
visual
بصری، دیداری ...‏
vital
زنده ...‏
vital core
مغزه حیاتی ...‏
vitaly teeth
دندانهای زنده ...‏
vomer
دیواره میانی بینی ...‏
wax pattern
الگوی مومی ...‏
wax up
مومکاری ...‏
wax-pattern
الگوی مومی ...‏
waxing
موم گذاری ...‏
wear
سایش ...‏
welding
جوش دادن ...‏
wet field technique
فن زمینه خیس ...‏
wet line
خط مرطوب ...‏
wettability
قابلیت تر کنندگی قابلیت خیس شدگی ...‏
wetting /
تر شدن ...‏
wheel
چرخ ...‏
wheezing
صدای خس خس ‏
white polishing stone
سنگ سفید پرداخت ...‏
white spot
لک سفید(در مراحل اول پوسیدگی) ...‏
whitening
سفید کردن‏
wing
بالچه ...‏
wisdom tooth
دندان عقل‏
work authorization
دستورکار ...‏
working
کارگر ...‏
working cast
ریختگی کارگر ...‏
working length
طول کارکرد‏
working time
زمان کار، فرصت کارکردن ...‏
wraparound effect
خاصیت کمربندی ...‏
wrench
آچار ...‏
xylocaine
گزیلوکائین، نام دیگر لیدوکائین‏
yield strength
استحکام تسلیم
zinc phosphate
زینک فسفات
zygomatic
گونه ای ...‏
zygomatic bone
استخوان گونه
zygomatic process
زائده زایگوما
zygomatic process of maxilla
گونه سازه برواره
zygomaticomaxillary suture
درز گونه ای- برواره ای

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های علوم پزشکی و دندانسازی

fused
به هم چسبیده ...‏
fusing temperature
دمای گدازشگری ...‏
fusion
ذوب شدن ...‏
fusion temperature
دمای گدازش ...‏
gag reflex
رفلکس عق
gain of attachment 

کسب چسبندگی‏
garnet  
لعل ...‏
geriatric dentistry
دندانپزشکی سالمندان . معادل
germ free  
بدون میکروب‏
gerodontics

gerodontist
دندانپزشک سالمندان ...‏
gerodontology

gilding cusp

کاسپ لغزنده،کاسپ غیر سنتریک‏
gingettage
ژینژیتاژ‏
gingiva
لثه آروک، لثه
gingival
لثه ای آروکی، لثوی
gingival crest
ستیغ لثه ای
gingival line
حاشیه لثه ای
gingival margin..‏
لبه لثه
gingival sulcus /
شیار لثه ای‏
gingival zenith
بالاترین حد لثه‏
gingivoplasty
جراحی لثه‏
glass ionomer
یونپار شیشه‌ای ...‏
glass modifier
اصلاح کننده شیشه دانه شیشه
glass-bead

glass-ceramics
دانش شیشه–سفال ...‏
glaze
لعاب، گلیز لعاب
glazed
لعابدار،با لعاب ...‏
globular dentin
عاج گلبولار
gloved fingertip
انگشتانه ...‏
gold-palladium alloys
آمیزه های طلا- پالادیوم
golden ratio
نسبت طلایی ...‏
golden rectangle...‏
مستطیل طلایی
gonial angle
زاویه گونیال‏
good prognosis
پیش‌آگهی خوب‏
graft-versus-host-disease
(GVHD) بیماری پیوند علیه میزبان‏
grain growth
بزرگ شدن دانه ها ...‏
granular 
دانه دار ...‏
granulation tissue
بافت جوانه ای‏
gray scale /
فاصله منطقه روشن تا تاریک در فیلم رادیوگرافی
green stones
سنگهای سبز ...‏
greening
سبزشدن ...‏
grinding
ساییدن ...‏
groove /gruv/
ناوک ...‏
grooves...‏
شیارها
gross reduction
تراش کلی
ground plate
پلیت زمین
group function
کارکرد گروهی ...‏
guide plan
صفحه راهنما‏
gum
لثه‏
gutta percha 
گوتا پرکا‏
habituation...
خوگیری
handling...‏
دستکاری
hard palate
کام سخت‏
hardness
سختی ...‏
hatchet
تبر ...‏
headcap
هدکپ، کلاه سر ...‏
headgear
هدگیر‏
healing
ترمیم ...‏
heat accumulated
تجمع یافته در اثر حرارت ...‏
heat-generated
ایجاد به وسیله حرارت ...‏
heatless stones
سنگهای بی گرما
heavy pigmented
رنگهای شدید
heavy pigmented
طبا قوام زیاد ...‏
height of contour
حداکثر برجستگی دندان
helix
مارپیچ‏
hemifacial microsomia
کوچک بودن نیمی ازصورت
hemisection
همی سکشن، دو نیمه کردن
hepatitis
آماس کبد، التهاب جگر ...‏
herbal...‏
گیاهی
high-risk
پرخطر ...‏
high-speed...‏
پرسرعت
high-volume vacuum
ساکشن با حجم بالا
highly crystalline
بسیار کریستالین ...‏
hinge axis
آسه لولایی ، محور لولایی
histological  
از نظر بافت شناسی
histology
بافت شناسی
history
پیشینه، تاریخچه تاریخچه ...‏
homogenicity
یکنواختی
horizontal symmetry
تقارن افقی، قرینگی افقی ...‏
hue
فام
hump
قوز ...‏ دورگه ...‏
hybrid

hydration
آبگیری
hydrophilic
آب دوست آب دوست
hydrophobic
آب گریز ...‏
hygienic pontic
خرک بهداشتی
hygroscopic expansion...‏
انبساط نم‌نما
hyperactivity
بیش فعالی
hyperkeratosis 
افزایش شاخی شدن‏
hyperocclusion
ا کلوژن بلندتر
hyperpigmentation /
هیپرپیگمانتاسیون ، افزایش رنگدانه
hyperplasia ‏
بیش رویشی
hypersplenism      
پرکاری طحال ...‏
hypertension
فشارخون بالا
hyperthermia
افزایش غیرطبیعی دمای بدن‏
hyperthyroidism 
پرکاری تیروئید، هیپرتیروئیدیسم‏
hypocalcified
کم معدنی شده ...‏
hypomineralized 
کم معدنی شده‏
hypothesis
فرضیه‏
hypothyroidism 
کم کاری تیروئید، هیپوتیروئیدیسم‏
iatrogenic
پزشکزاد ...‏
idiopathic
علت ناشناخته‏
imbibition
غوطه وری ...‏
immediate lateral shift
تمایل طرفی فوری‏
immediate lateral translation
انتقال جانبی فوری ...‏
impact
ضربه‏
impact force
نیروی ضربه ای ...‏
impact sterngth
استحکام ضربه ای ...‏
impaction
...‏
implant supported
با حمایت ایمپلنت ...‏
implant-supported denture
دندانِ عملی کاشت پشتیبانه ...‏
impression
قالب؛ اثر قالب ...‏
in vitro
آزمایشگاهی – اندرشیشه‌ای ...‏
incipient
اولیه ...‏
incipient caries
پوسیدگی اولیه ...‏
incipient lesion
ضایعه اولیه ...‏
incisal edge
لبه اینسایزال , لبه برنده ...‏
incisor
اینسایزر، پیش، ثنایا‏
inclination
شیب ...‏
incline  
شیب‏
inclined guiding plate
صفحه راهنمای شیب دار ...‏
index
نمایه، شاخص ...‏
index tray
قاشقک شاخص ...‏
indexing
نشانه گذاری ...‏
indigo blue
رنگ وسمه ...‏
indirect pulp capping
پوشش غیر مستقیم پالپ ...‏
indirect retainer
نگهدارنده غیرمستقیم‏
individual prognosis
پیش‌آگهی تک دندان‏
infancy
نوزادی‏
infantile swallow
بلع نوزادی ...‏
infiltration
اینفیلتره،بی حسی تراوشی ...‏
inflammation
التهاب‏
infraeruption
رویش کم ...‏
ingot
شمش ...‏
inherent filtration
فیلتراسبون ذاتی ...‏
inhibitor
بازدارنده ...‏
inlay
نشاندن، خاتم کاری کردن ...‏
inspection
مشاهده ...‏
instrumentation
استفاده از وسایل کاربرد وسایل ...‏
integration
امتزاج‏
integrity
قوام، یکپارچگی‏
intensity
شدت ...‏
intensity-modulated radiotherapy i
رادیوتراپی با شدت تعدیل شده ...‏
inter arch
بین قوسی‏
interaction
عمل تقابل ...‏
interference
تداخل برهم کنش، تداخل ...‏
interim immediate denture
(IID) دنچر فوری موقتی ...‏
interim restoration
ترمیم بینابینی‏
intermediate bifurcation ridge
ستیغ دو شاخه‌گاهی بینابینی ...‏
internal walls
دیواره های داخلی ...‏
interocclusal records
ثبت‌های میان بستاری ...‏
interproximal spaces
فضاهای میان جانبی ...‏
interradicular /
میان ریشه ای ...‏
intertubular dentin
عاج بین توبولی‏
intra arch
داخل قوسی‏
intracanal instruments
وسایل داخل کانال‏
intracoronal restoration
ترمیم درون تاجی ...‏
intraoral
داخل دهانی‏
intrude
فرو بردن‏
intrusion
اینتروژن، فرورفتن، فروبردن ...‏
intubation
گذاشتن لوله تراشه ‏
invagination
انواژیناسیون ...‏
investing
سیلندرگذاری ...‏
investment
گچ ریختگی ...‏
iodophor disinfectant
ضدعفونی کنندۀ یدوفور ...‏
irreversible hydrocolloid
هیدروکلویید بازگشت ناپذیر ...‏
irreversible pulpitis
التهاب برگشت ناپذیر پالپ‏
isthmus
ایستموس ، تنگه ...‏
ivory
عاج ...‏
jaw
آرواره، فک
joining
اتصال گری
joint
مفصل
joints
مفاصل، لوله ها
justification
توجیه
key way
جای کلید
keyway
جاکلیدی
kinematic axis
آسه جنبشی،محور حرکتی
knoop hardness number
(KHN) شمارگان سختی نوپ
knoop hardness numbers ( khn)
شمارگان سختی نوپ
labial frenum
مهار لَبی
lacquer
لاک الکل، روغن کمان
lamella bone
استخوان تیغه ای
lamina dura
لامینادورا، لایه سخت
laminate
لامینیت‏
laminating
لایه دار کردگی
latent period
دوره نهفته
lateral compaction
تراکم جانبی‏
laterotrusive
طرفی گرایی، گرایش جانبی
leakage
نشت‏
legal dentistry

leukocyte
لکوسیت ، گلبول سفید‏
leukocyte adhesion deficiency
نقص چسبندگی لکوسیت
level of attachment
حد چسبندگی
leverage
اهرمی
lidocaine
لیدوکائین‏
life expectancy
امید زندگی، امید به زندگی
ligation
بستن رگ‏
ligature wire
منابع نوری
ligature wire
سیم بست
light sources
منابع نوری
light-bodied
با قوام کم
lignocaine
لیگنوکائین، نام دیگر لیدوکائین‏
line angle
یال...‏
linear energy transfer
انتقال خطی انرژی
linear shrinkage
ان قباض خطی
liner
آستر
lingual
زبانی‏
lingual arch
ی نگوال آرچ(نام نوعی فضانگهدار)
lingual bulge
پله لینگوالی‏
lingual frenum
فرنوم زبانی
lingual hook
قلاب زبانی
lingual shelf
پله لینگوالی‏
lingual shoulder
پله لینگوالی
lingual tonsil
لوزه زبانی‏
lip clip
گیره لب‏
liquefaction necrosis
نکروز آبکی
liquefactive necrosis
نکروز میعانی‏
liquefying bath
حمام ذوب کننده
liquid sol
سل روان
lisping
نوک زبانی صحبت کردن
loading
بارگیری، بارگذاری، بار
locator
جایگزین شونده
lock effect
قفل شدن
long span
طویل
long-span
فاصله بی دندانی طولانی
longevity
دوام، طول عمر‏
loop
حلقه
lost salt technique
فن از دست دادن نمک
luster
جلا
luxation
لقی
machinist reamer
ریمر ماشینی
macrostomia
ماکروستومی ، بزرگی دهان
maintenance
نگهداری‏
maladaptive
ناسازگار
malposition
موقعیت بد دندان...‏
mamelone
ماملون
man-made
مصنوعی
mandible
فک پایین آروارۀ پایین
mandibular
مربوط به فک پایین‏
margin
کناره ، حاشیه
marginal integrity
تطابق مارژین ها
marginal leakage
نشت مارژینال
marginal ridge
ریج مارژینال
masking tape
نوار پوشاننده
masseter
جونده
master cast
ریختگی اصلی
master cone
گوتای اصلی‏
mastication
جویدن
masticatory
مربوط به جویدن
materia alba
ماتریا آلبا
maturation
بلوغ‏
maxilla
فک بالا،برواره
maxillary
مربوط به فک بالا بَرواره‌ای
maxillary retrognathia
پس رفتگی فک بالا،پس رفتگی برواره
maxillary sinus
سینوس ماگزیلاری‏
maximum intercuspation
حداکثر درهم رفتن کاسپها
medical history
تاریخچه پزشکی
mediotrusive
میانه گرایی، گرایش میانی
mesial
مزیال‏
mesial concavity
تقعر مزیال
mesial-step terminus
پله مزیالی پایانی(نام نوعی رابطه مولری در دندان های شیری(
mesiodens
دندان اضافی در خط وسط، مزیودنس‏
mesioocclosodistal
(MOD) مزیواکلوزودیستال .
mesofacial
الگوی ایده آل صورت
metal filler
فیلر فلزی
metal inlay
اینله فلزی
metal-ceramic crown
کراون متال-سرامیک
microgap
فاصله میکرونی
microleakage
ریز نشت
micromechnical bonding
پیوندگری ریز مکانیکی
microstomia
میکروستومی ،کوچکی دهان
microstructure
ریزساختار
midline
خط وسط خط وسط
midlingual
میان زبانی
midpalatal
میان کامی
milk tooth

milky
شیری
mineralization
معدنی شدن
minicusp
کاسپ کوچک
mirror–like
آینه مانند
missing teeth
دندانهای نبودگی
mixing dish
ظرف مخلوط کردن
mixing pad
تخته‌ی آمیخته‌گری
mixing tip
قلم موی آمیخته گری
modality
کیفیت، شرط
modular
چند بخشی، چند قسمتی‏
modular implant system
سیستم ایمپلنت چند قسمتی‏
modulus of elasticity
ضریب الاستیسیته
molar
مولر ، آسیای بزرگ
molars
دندان های آسیای بزرگ
mold
حفره ،فضا
molecular adhesion
دوسش مولکولی
morbidity
رنجوری
mortality
مرگ‏
mount
سوار کردن، نصب کردن
mucoadhesion
چسبنده به مخاط
multiunit
چند قسمتی
muscle spindle
دوک عضلانی
mutual
متقابل‏
mutually -protected
حفاظت کننده متقابل
mutually protected occlusion
بستار متقابلانه نگهداشته
mutually protected relationship
رابطه محافظت شده متقابل
myoc ard infarction
انفارکتوس میوکارد
myoclonus
اسپاسم یک عضله یا گروهی از عضلات‏
myofunctional therapy
درمان عملکرد عضله
nasion
قله بینی
nasmit layer
غشای ناسمیت‏
nasolabial angle
زاویه بینی- لبی
natural glaze
گلیز ذاتی
necrosis
نکروز‏
necrotic dentin
عاج مرده
necrotizing ulcerative gingivitis
(NUG)  ژنژیویت زخمی نکروزان
necrotizing ulcerative periodontitis
/ (NUP) پریودنتیت زخمی نکروزان
needle diamond bur
فرز الماسی سوزنی
negligible individual dose
د وز فردی ناچیز
neutral zone
ناحیه خنثی
noble alloys
آمیزه های نجیب
noble metal
فلز قیمتی
nodule
برجستگی، گرهک
non-pitting
عدم تخلخل
non-rigid connector
اتصال دهنده غیرسخت
non-specific plaque hypothesis
فرضیه پلاک غیر اختصاصی
non-working
غیرکارگر
nonadhesive
ناهمدوس،ناچسبنده
nonarcon articulators
آرتیکولاتورهای ناآرکانی
noncrystalline glasses
شیشه های غیر کریستالیزه
nonrigid
غیرسخت
nonrigid connectors
پیوستاران ناسخت
nonworking occlusal interference
تداخل بستاری ناکارگرانه
notch
شکاف
nuclear medicine
پزشکی هسته ای
null
پوچ، تُهی، بِلااثر
nutrition
تغذیه‏
nystagmus
نیستاگموس، حرکات پاندولی چشمها
oblique ridge
ریج مایل
obtundent
بی حس کننده، کند کننده
occlude
بستن،خوردن بسته
occlusal
اکلوزال ، جونده
occlusal function
فانکشن اکلوزالی
occlusal programmer
برنامه ریز اکلوزالی
occlusal shoulder
شولدر اکلوزالی
occlusal table
میز اکلوزالی
occlusion
برهمایی
occlusion rim
)پروتز) نوار اکلوژن...‏
odontiasis

odontogenesis
دندان زایی. معادل
oligodontia
کم بودن تعداد دندان ها‏
omnivorous
همه چیز خوار‏
one-piece
یک قطعه ای
onlay
انله
open bite
بایت باز
optical density
دانسیته چشمی
optimization
بهسازی
optimum film thickness
ضخامت لایه ای مطلوب
oral hygienist
بهداشتکار دهان و دندان
organic occlusion
بستار سازمان‌مند
organo-tin silicones
سیلیکونهای قلع آلی
oroantral fistula
(OAF) فیستول اوروآنترال
oromandibular myoclonus
میوکلونوس دهانی فکی
orthodontics
ارتودنسی، دانش ارتودنسی، ارتودنتیکس‏
orthognatic
ارتوگناتیک‏
orthopnea
ارتوپنه ...‏
oscilloscope
اسیلوسکوپ ، نوسان نما
osseointegrated
هماهنگ با استخوان‏
osseointegration
اسئواینتگریشن
osseous contouring
شکل دهی استخوان‏
ossification
استخوانی شدن‏
osteal
استخوان
osteogenesis
شکل گیری استخوان، استخوان‌سازی‏
osteogenesis imperfecta
نقص در تولید استخوان‏
osteointegration
استئواینتگریشن‏
osteotomy
استئوتومی، جراحی استخوان
out-line
حدود تراش
over contouring
برجستگی بیش از حد انحناها‏
over impression
روقالبگیری
over load
اضافه بار
over-taper
بیش از حد تیپر نمودن
overall prognosis
پیش‌آگهی کلی‏
overcontour
اورکانتور
overexposed
اکسپوز بیش از حد شده، مورد تابش بیش از حد قرار گرفته
overhang
بیش پرکردگی
overhanging
اورهنگ،ترمیم معیوب با لبه های پیش آمده
overheat
ابر گرم
overimpression
بیش قالب گیری
overlay denture
دندانواره بر ریشه. معادل
overload
بار اضافی
oversedation
آرام بخشی بیش از حد
pacemaker
مصلح
pack
پانسمان ،پَک‏
packing
قراردادن پانسمان‏
pad
پد
pain
درد‏
palatal lift
بالابرنده کام
palpation
لمس
panoramic
پانورامیک، نمای رادیوگرافی در برگیرنده تمام دندانها
pantograph
همه نگار
pantographic tracing
ثبت پانتوگرافیک حرکات
paper cone
مخروط کاغذی، کُن کاغذی
paper point
کُن کاغذی
parallel
موازی
paranasal
اطراف بینی ، پارانازال ‏
paranasal sinus
سینوس پارانازال
paroxysmal noctural dyspnea
تنگی نفس حمله‌ای شبانه
Parthenon
ابعاد پارتنون
partial denture
دندان عملی بخشی
partial necrosis
مرگ قسمتی از پالپ
partial veneer crown
پارسیل ونیر کراون
partial veneer crowns
روکش های بخشی پوش
partial-thickness flap
فلپ نسبتاً ضخیم
passive
غیرفعال
path of insertion
راه نشستن
patient
بیمار‏
patient return
برگشت بیمار
pattern
الگو
pediatric
وابسته به کودکان‏
pediatric dentistry
دندانپزشکی اطفال‏
pedodontics
دندان‌پزشکی اطفال‏
peel bond strength
ضعیفترین استحکام کششی
percolation
نشت لبه ای
percussion
دق
perforated resin
رزین سوراخدار .
perforation
پرفوراسیون،سوراخ شدن‏
pericementitis
التهاب سمان اطراف ریشه‏
perikaymate ridge
برجستگی پری کایمتا
periodontal screening and recording
(PSR) روش غربالگری و ثبت بیماری پریودنتال
periodontically weakened teeth
دندانهای پیرادندانه ناتوان شده
periodontics
پریودونتیکس
periodontium
پیرادندان
periosteal elevator
الواتور پریوست‏
periosteum
پریوست
peritubular dentin
عاج دور توبولی‏
permanent teeth
دندان های دائمی...‏
permanent tooth
دندان دائمی‏
pharyngoplasty
جراحی پلاستیک روی حلق
phenytoin-induced gingival overgrowth
رشد بیش از حد لثه ناشی از فنی توئین‏
photo elastic
فوتوالاستیکی
pickling
اسیدشویی
pier abutment
پایه میانی
pigmentation
جمع شدن رنگدانه ها در بافتها
pin
سنجاق
pin hole
سوراخ پین
pin-modified three quarter crown
روکش سه چهارم سنجاق بهساخته
pin-retained
ریختگی پین گیردار
pin-retained amalgam restoration
رستوریشن موقتی آمالگام مگهداری شده توسط پین...‏
pinhole
سنگ سبز
pink stone
گچ صورتی
pit
پیت ، گودال‏
pitted
حفره دار
pivoting movement
حرکت روی یک محور
placebo
دارونما‏
plane
سطح
plaque
پلاک [میکروبی]
plaque index
شاخص پلاک
plastic restoration
رستوریشن شکل پذیر
plasticizers
پلاستی سایزرها
plexus of Raschkow
شبکه عصبی راشکوف
plunger
پیستون
point angle
گوشه
polishable
قابل پرداخت
polishing
پرداخت نمودن، پالیش کردن
polishing materials
مواد پرداخت گری
polydipsia
مصرف مکرر مایعات
polymerization
بسپارش
pontic
خرک، پل
pontic span
طول فاصله پونتیک
poor prognosis
پیش‌آگهی ضعیف
porcelain addition
اضافه کردن پرسیلن، پرسیلن گذاری
porcelain fused to metal
(PFM) چینی متصل به فلز (PFM) پرسلن جوش‌خورده به فلز
porcelain jacket crown
روکش چینی پوش
porcelain release agent
ماده رهاکننده پرسیلن
porcelain veneer crown
روکش چینی پوش
porous
متخلخل
positional stability
تثبیت موقعیت
positioning bar
/ میله وضعیت دهنده
post
پست
post and core
پست و کور
posterior border path
مسیر مرزی خلفی
posterior teeth
دندانهای پسین
postinertion hygiene
بهداشت پس نشستن
postpour technique
تکنیک بعد از ریختن
postprosthetic implant imaging
تصویربرداری بعد از پروتز ایمپلنت
postural
وضعیتی
postural extension
کشش وضعیتی‏
postural muscles
عضلات نگهدارنده وضعیت‏
postveneer
پس پوشش
pot holes
حفره های گلدانی
pourability
قابلیت ریختن قابلیت خیس شدگی
precious metals
فلزات گرانبهاء
precision
دقیق
predentin
پره دنتین‏
prefabricted facing
روکش پیش ساخته
premature contacts
تماسهای پیش رس
premedication
پیش داروئی
premolar
پره مولر ، آسیای کوچک‏
preparation
تراش 2- آماده کردن
prepour technique
تکنیک ماقبل ریختن
preprosthetic implant imaging
تصویربرداری قبل از پروتز ایمپلنت
preservation of periodontium
حفظ پریودنشیوم، نگهداشت پیرادندان
pressure–formed polypropyelen
پلی پروپیلن فشاری شکل یافته
preveneer
پیش پوشش
primary dentition

primary enamel cuticle
کوتیکول مینایی اولیه‏
primary groove
شیار رشدی یا اولیه
primary tooth
دندان شیری
primate space
فضای اولیه‏
principle of substitution
اصل جانشینی (اصلی در پروت)
principle substitution
اصول جایگزینی
pristine
پیشین، قدیمی
processing
پردازش ...‏
prodromal period
دوره مقدماتی
prodrome
از علائم اولیه یک بیماری
profile
نیم‌رخ، نمایه‏
profile view
نمای نیمرخ‏
prognosis
پیش آگهی‏
progressive lateral shift
تمایل پیشرفته طرفی
progressive lateral translation
انتقال جانبی پیشرونده
progressive loading
بارگذاری تدریجی
progressive side shift
انحراف طرفی پیشرونده
proliferation
تکثیر
prosthodontics
پروتز، دانش پروتزهای دندانی
protective bulge
تحدب محافظ
prototyping
الگوبرداری
protrude
بیرون زده‏
protrusion
بیرون زدگی
protrusive
پیشگرایی
protrusive incisal path
راه پیشگرایی ثنایایی
provisional prognosis
پیش‌آگهی موقت‏
provisional restorations
ترمیم های موقت
proximal  
پروگزیمال جانبی
proximal half-crown
کراون یک دوم پروگزیمالی ...‏
pterygoid
بال گونه، رجلی
pulp cham ber
اتاقک پالپ‏
pulp expos ure
اکسپوز شدن پالپ
pulp stone
سنگ پالپی، سنگ مغزه
pulp tester
آزمایش کننده پالپ، پالپ تستر‏
pulpal hep eremia 
پرخونی پالپ‏
pulpal hyperemia
پرخونی پالپی
pulpal wall
دیواره پالپی
pulpectomy
خارج کردن پالپ ریشه، پالپکتومی‏
pulpitis
پالپیت ، التهاب پالپ مغز دندان
pulpless
بی پالپ
pulpotomy
خارج کردن پالپ تاج، پالپوتومی‏
putty
بتونه
quadrant
نیم فک‏
quantity
کمیت
quartz
سنگ بلور، درّ کوهی
quenched
سردشده
quick mount facebow
کمان چهره ای زودسوار
radectomy
رادکتومی، ریشه برداری، معادل root resection ...‏
radial
شعاعی شعاعی ...‏
radial shoulder
شانه شعاعی ...‏
radiating symmetry
تقارن شعاعی، قرینگی شعاعی ...‏
radiation
اشعه، پرتو، پرتوتابی ...‏
radical
ریشه‌ای‏
radicular
ریشه‌ای‏
radiograph
پرتونگاشت ...‏
radiolucency
رادیولوسنسی‏
radiosensitivity
حساسیت به اشعه ...‏
rampant caries
پوسیدگی مهاجم‏
rapid prototyping 
الگوبرداری سریع( روشی برای ساخت انواع مدل) ...‏
rauwolfia
عودالحیه ...‏
reactionary dentin /
عاج واکنشی ...‏
reamer
ریمر‏
rebonding
باند کردن مجدد ...‏
recall
فراخوانی ...‏
recare
مراقبت مجدد ...‏
recoil electron
الکترون برگشتی، فتوالکترون ...‏
recontouring
بازکانتوردهی ...‏
record
رابطه فکی، رکورد‏
record base
(پروتز) بیس رکورد‌گیری‏
recovery
برگشت پذیری‏
reduce
کم کردن. (شیمی) احیا. جا انداختن.‏
reducing zone
ناحیه احیا کننده ...‏
reduction
کاهش. (شیمی) احیا. جا انداختن. 1- برداشتن 2- کاستن ...‏
reepithelialization
ترمیم ثانویه، ساخت دوباره اپی تلیوم ...‏
reference plane
سطح مرجع ...‏
reflect
بازتاب کردن، منعکس کردن‏
reflex action
کنش بازتاب ، عمل انعکاسی ...‏
refractory
مقاوم به حرارت ...‏
refractory cast
کست دیرگداز ...‏
refractory die
دای دیرگداز ...‏
regeneration
رژنراسیون...‏
regenerative technique
تکنیک افزایشی (تکنیکی در جراحی پریودنتال)‏
reinfection
دوباره عفونی شدن‏
reinforce
تقویت کردن، محکم کردن‏
relapse
برگشت،عود کردن‏
relax
آسایش ...‏
reminder
دستگاه یادآور ...‏
remineralisation
(remineralization) دوباره معدنی شدن‏
remission
خاموشی ، بهبود،فروکش‏
remodeling
بازسازی ...‏
removable
برداشت پذیر ...‏
removable partial denture
(RPD) پروتز پارسیل متحرک ...‏
removal
برداشتن ...‏
repacking
قرار دادن مجدد پانسمان‏
reparative dentin
عاج ترمیمی ...‏
replacement resorption
تحلیل جایگزینی‏
replantation
کاشت مجدد دندان،بازکاشت‏
replica
برگردان، المثنی ...‏
replicate
نسخه برداری ...‏
reproducible
قابل بازسازی ...‏
reproductive
تکثیری ...‏
resection /
قطع کردن، قطع بخشی از یک عضو یا اندام‏
resective technique
تکنیک کاهشی (تکنیکی در جراحی پریودنتال) ...‏
reservoir
ذخیره کننده ...‏
reshape
بازشکل‌دهی ...‏
residual /
باقیمانده‏
residual ridge resorption  
(RRR) تحلیل ریج باقیمانده ...‏
resilience
برجهندگی‏
resiliency
انعطاف پذیری ...‏
resilient
قابل ارتجاع، ارتجاعی ...‏
resilient suspensory apparatus
دستگاه آویزشی قابل ارتجاع ...‏
resin
صمغ، لاک ...‏
resin cements
سیمانهای صمغی ...‏
resin-bonded
باند شونده با رزین ...‏
resin-modified glass ionomer
(RMGI) گلاس آینومر تقویت شده با رزین ...‏
resistance
رزیستنس ، مقاومت مقاومت ...‏
resorption
تحلیل‏
rest
رست، تکیه گاه ...‏
restline
خط استراحت(توقف در مراحل پیشرفت پوسیدگی) ...‏
restoration
ترمیم ...‏
restoration longevity
دوام رستوریشن ...‏
restorative /
ترمیمی ترمیمی ، رستوریتیو ...‏
retainer
نگهدارنده ...‏
rete peg
رته پِگ، پیشرفتگی اپیتلیوم در بافت هم بندی‏
retention
گیر ریتنشن ، گیر گیر ...‏
retention cord
نخ پس کش ...‏
retraction cord
نخ کنار زننده لثه ،نخ پس کش ...‏
retreatment
درمان مجدد‏
retroclined
تمایل دندان ها به عقب ...‏
retruded
پس رفته ...‏
retrusion
عقب رفتگی‏
retrusive
عقب رفتگی ...‏
reverse occlusal
ا کلوژن وارونه ...‏
reverse taper /
تقارب معکوس ...‏
reversible pulpitis
التهاب پالپ برگشت پذیر‏
ridge
ریج ، ستیغ ...‏
ridge augmentation
تقویت ستیغ ...‏
rigid
سخت سخت ...‏
rigid connector
اتصال دهنده سخت ...‏
rigidification
استحکام، سختی ...‏
rigidify
سخت شدن‏
rigidity
سختی‏
rim
نوار‏
rim lock
قفل لبه‌ای ...‏
ripple
چین و چروک ...‏
rochette bridge
پل روشه ...‏
rocking
الاکلنگی ...‏
rod
میله‏
root
ریشه‏
root amputation
قطع ریشه قطع ریشه ...‏
root canal
کانال ریشه ...‏
root canal therapy 
(RCT) درمان کانال ریشه، (عامیانه) عصب کشی‏
root configuration /
شکل ریشه ها ...‏
root form
ریشه ای شکل ...‏
root form implant
ایمپلنت شبیه ریشه دندان، ایمپلنت ریشه ای شکل ...‏
root planning
هموارکردگی ریشه ...‏
root proximity
مجاورت ریشه ها‏
root resection
قطع ریشه ،باز برش ریشه ...‏
root trunk
تنه ریشه ...‏
rotary
چرخشی ...‏
rotary curettage
کورتاژ چرخشی ...‏
rotation
چرخش‏
rouge
1- گرد زنگ آهن 2- سرخاب ...‏
roughness  
ناهمواری ، زبری‏
round
گرد‏
rounded ledge
پلۀ گرد شده ...‏
rubber
لاستیکی ...‏
rubber base
پایه لاستیکی ...‏
rubber bite block
بلوک لاستیکی سطح جونده‏
rubber cap
کلاهک لاستیکی ...‏
rubber dam
رابردم‏
rubber stop
رابراستاپ، ایست لاستیکی ...‏
rubbery
لاستیکی ...‏
runner bar
میله گدازه راه ...‏
saddle form
زین شکل
safe end
انتهای غیربرنده‏
sagittal
سهمی،پیکانی
saliva ejector
بزاق کِش
sample
نمونه‏
sampling
نمونه‌برداری‏
sand paper
کاغذ سنباده
sandblast
ماسه زن
sandblasting
ماسه زنی
sanitary pontic
پونتیک بهداشتی
satin
نمدی
saucerization
نعلبکی شدن
scaler
جرم گیر
scaling
جرمگیری
scar
بافت جوشگاه، اسکار
scattering
پراکندگی
screening
غربالگری
screw
پیچ
screw loosening
شُل شدن پیچ
scrub
مالش شدید، ساییدن. یکی از روشهای مسواک زدن. روش تمیز  کردن و ضد عفونی کردن دستها قبل از جراحی. اسکراب
seal
سیل ، مهر و موم کردن‏
sealant
سیل کننده
sealer
سیلر
sealing
مُهر و موم کردن
seat
نشستن گاه
secondary abutment
دندان پایه اضافی
secondary groove
شیار فرعی یا ثانویه
sedation
آرام بخشی
segment
سگمانت، قطعه
self threading
خود پیچ شونده‏
self threading pin
پین خودپیچ شونده
self-centering
خودمرکز شونده،خودمرکز
self-threading
خود پیچ شونده
semiadjustable
نیمه قابل تنظیم‏
semiprecision
نیمه دقیق
sensation
احساس
sensitivity
حساسیت
separating disc
صفحۀ جدا کننده
separating disk
صفحه جداکننده
separator
جداساز
sequence
توالی
serial extraction
کشیدن پی درپی
shade modification
اصلاح رنگ
shade selection
گزینش رنگ
shaft
ساقه
shank
گردن
sharp dissection
کنار زدن بافت توسط وسیله ای تیز
shear
بُرشی
shear rate
سرعت برش
shear stress
استرس برشی
shelf life
زمان نگهداری
shell
پوسته، صدف
shell-fabricating provisional
موقتی پوسته ای-ساختگی
shift
انتقال،لغزش
shiny pool
برکۀ براق
short-span
فاصله بی دندانی کوتاه
shoulder
شانه
shrink-post porosity
تخلخل انقباضی
shrinkage
انقباض ، مشته شدن
shrinkage compensation
جبران انقباض
silane coupling agent
عامل مزدوج گری سیلیکان
simple amalgam
آمالگام ساده
simple preparation
تهیه حفره ساده
sinfering
تف جوشی
single restorations
رستوریشنهای تنها
single-tooth restoration
ترمیم دندان یگانه
sintering
تف جوشی سینترینگ
sinus
سینوس‏
skyfurcationa
اسکای فورکیشنال
sleep parasomnia
خواب نامناسب
slidematic facebow
فیس بو اسلایدماتیک
slip casting
ریخته گری براده ای
slip fit
تطابق لغزشی
slot
شیار
slumping
افت
smile line
خط لبخند
snoring
خرناس‏
socket
ساکت دندانی،حفره دندان حفرۀ دندانی ...‏
soft liner
آستر نرم‏
soft palate
کام نرم‏
sogginess
خیس خوردگی
solder
لحیم
soldering
لحیم گری
solid tumor
تومور توپر‏
solidification
انجماد ...‏
sore
زخم، درد
sore spot
نقطه درد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های علوم پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و رشته های مرتبط

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های علوم پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و رشته های مرتبط

Medicine-related terms

calcification
آهکی شدن‏
calculi
جمع calculus، جرم ها‏
calculus  
جِرم ...‏
callus
کال استخوانی‏
calvaria
کاسه سر‏
canal
کانال‏
canal negotiation
تعقیب کانال‏
canal obturation
پر کردن کانال‏
canal preparation
آماده سازی کانال‏
cancellated space
فضای اسفنجی ...‏
cancellous bone
استخوان اسفنجی ...‏
cancer
سرطان‏
canine fossa
حفره کانین ،گودی نیشی ...‏
canine guidance
راهنمای نیش‏
canine tooth  
دندان نیش (معادل canine, cuspid tooth, cuspid, cynodont,dens caninus) ...‏
cantilever
کانتی لور...‏
cantilever bridge  
پُل تک سویه ...‏
cantilever fixed partial denture
بریج کانتی لور ...‏
cap  
...‏
carat
قیراط ...‏
cardiac output
برون ده قلبی ‏
care
مراقبت‏
caries
پوسیدگی پوسیدگی ...‏
caries risk
خطر پوسیدگی ...‏
cariogenesis
پوسیدگی زایی ...‏
cariogenic
پوسیدگی‌‌زا پوسیدگی زا ...‏
cariogenicity
پوسیدگی زایی پوسیدگی زایی ...‏
cariogenicity potential
قابلیت پوسیدگی زایی‏
cariology
پوسیدگی شناسی ...‏
cariostatic
پوسیدگی ایستان ...‏
carious
پوسیده ...‏
carotid bruit
صدای غیر طبیعی کاروتید ...‏
carver
کارور ...‏
carving
شکل دهی‏
cast
در قالب قرار دادن ...‏
cast glass
شیشه ریختگی ...‏
cast glass ceramic
گلاس-سرامیک ریختگی ...‏
cast glass ceramic
گلاس-سرامیک ریختگی...‏
cast mesh
شبکه ریختگی ...‏
cast metal
فلز ریختگی ...‏
casting
ریخته گری ...‏
casting rings
طوقه های ریخته گری ...‏
casting tongs
انبر ریختگی ...‏
cauterization
سوزاندن‏
cavitas dentis
...‏
cavity margin
لبه حفره ...‏
cavity of tooth
...‏
cavity preparation base
...‏
cavity wall
دیوارۀ حفره ...‏
cavosurface angle
زاویه حفره با سطح ...‏
cavosurface margin
لبه حفره با سطح ...‏
cavum dentis
...‏
CDJ
مخفف اتصال سمان و عاج (Cemento Dentinal Junction)‏
cell free zone
ناحیه عاری از سلول‏
cell rich zone
ناحیه غنی از سلول‏
cellular cementum
ساروجۀ یاخته دار ...‏
cellulose layer
لایه سلولزی ...‏
cement
سمان ساروج (معادل cementum) ...‏
cement base
کف بندی(معادل cavity preparation base) ...‏
cement line
خط ساروج ...‏
cement spacer
فاصله نگهدارنده برای سیمان ...‏
cementation
سیمان کاری ...‏
cemented restoration /
رستوریشن سمان شونده ...‏
cementicle  
ساروجک ...‏
cemento-enamel junction
پیوندگاه سیمان-مینا ...‏
cementoblast  
ساروجه ساز ...‏
cementoclast
ساروجه کاه ...‏
cementocyte  
ساروجه یاخته ...‏
cementoenamel junction 
(CEJ)محل اتصال سمان و مینا ...‏
cementogenesis
ساروجه زایی ...‏
cementoid
ساروجواره ...‏
cementoma  
ساروجه تود ...‏
cementosis
...‏
cementum
سمان ساروجه (معادل cement2, tooth cement) ...‏
cementum hyperplasia  
بیش رویش ساروجه (معادل cementosis) ...‏
central  
...‏
central core
کور مرکزی ...‏
central fossa
فوسای مرکزی‏
central incisor  
پیش مرکزی، بُرنده مرکزی (معادل first incisor tooth, medial incisor, central) ...‏
central incisors
برندگان میانگاهی، ثنایاهای مرکزی، انسیزور میانی ...‏
central occlusion  
...‏
central pit  
گودۀ مرکزی ...‏
centric occlusal interference
تداخل بستاری میانگاهی، تداخل اکلوزالی مرکزی ...‏
centric occlusion  
بَرهمایی مرکزی (معادل central occlusion) ...‏
centric relation
(CR) رابطه مرکزی ...‏
ceramic inlay
اینله سرامیکی ...‏
ceramic liners
آسترگران سفالی، آستردهندگان سرامیک ...‏
ceramic restoration
ترمیم سفالین ...‏
ceramic veneer
سرامیک ونیر ...‏
ceramicing
سفالگری ، سرامیک سازی ...‏
ceramist
سرامیست، سرامیک کار ...‏
cerebro vascular accident
(CVA) حادثه عروق مغزی ...‏
cervical  
طوقی ...‏
cervical caries  
پوسیدگی طوق ...‏
cervical curvature
انحنای سرویکال‏
cervical enamel projection
(CEP) پیشرفتگی مینایی در ناحیه سرویکال‏
cervical line  
خط طوقی ...‏
cervical margin of tooth
...‏
cervical zone of tooth
...‏
cervix  
...‏
cervix dentis
طوق دندان (معادل cervix, neck of tooth, cervical margin of tooth, cervixof tooth, dental neck, colum dentis, cervical zone of tooth) ...‏
cervix of tooth
...‏
chamfer
اریب ...‏
characteristic
اختصاصی ...‏
characteristic radiation
پرتو اختصاصی ...‏
check bite
گاز وارسی ...‏
cheek teeth  
...‏
cheiloplasty
جراحی پلاستیک لب ...‏
cheiloptosis
افتادگی لب بالا روی دندان های فک بالا ...‏
chief complain
شکایت اصلی ...‏
chipping
ورقه ورقه شدن ...‏
chisel
اسکنه ، قلم، تیزبر ...‏
chroma
کروما ...‏
chromosome /
کروموزوم ...‏
chromosome aberration
انحراف کروموزومی ...‏
chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) بیماری مزمن انسدادی ریه ...‏
cingulum
سینگولوم کوژک (معادل basal ridge, linguocervical ridge,linguogingival ridge) ...‏
circumferential
محیطی ، دایره ای‏
circumventing of cusps
دور زدن کاسپها ...‏
clamp
کلامپ‏
clasp
کلاسپ،گیره‏
classification
طبقه بندی ...‏
cleaning and shaping
تمیز کردن و فرم دادن، اصطلاحی در علم اندودنتیکس‏
cleanliness
تمیز بودن ...‏
cleanness
تمیز بودن ...‏
clearance  
فاصله‏
cleft palate
شکاف کام‏
clenching
دندان‌فشاری ...‏
click
صدای تق تق مفصل ...‏
clinical crown
تاج کلینیکی، تاج بالینی. معادل corona clinica, extra-alveolar crown ...‏
clinical deviation
(CD) انحراف بالینی ...‏
clinical root
ریشه کلینیکی ریشۀ بالینی ...‏
closed bite  
...‏
closed-bite malocclusion  
...‏
cloudy
ابری ...‏
clutch and flag system
سیستم پایه و پرچم‏
coarse
خشن ...‏
coherence
پیوستگی ...‏
collapse
فروخوابیدگی ...‏
colony
پرگنه‏
color rendering index
(CRI) نشانه تصفیه رنگ ...‏
color-coded
رنگ کدگذاری شده رنگ کدگذاری شده ...‏
colum dentis  
...‏
coma
اغما ...‏
combustion zone
ناحیه احتراق ...‏
commissurotomy
جراحی گوشه لب‏
community dentistry
دندانپزشکی جامعه نگر‏
compact
فشرده ...‏
compact bone
استخوان متراکم‏
complete denture  
دندانوارۀ کامل (معادل full denture) ...‏
complete deudation
برهنه سازی کامل‏
complete veneer crown  
...‏
complex amalgam
آمالگام کمپلکس ...‏
complex preparation
تهیه حفره پیچیده ...‏
composite
کامپوزیت‏
compound preparation
تهیه حفره مرکب ...‏
compressive
فشاری ...‏
compressive stress
استرس تراکمی، تنش تراکمی ...‏
concave
مقعر، گود‏
concavity
تقعر، گودی‏
conditioning
تهویه ...‏
congestive heart failure
(CHF) نارسایی احتقانی قلب ...‏
connective tissue
بافت همبند‏
connector
اتصال دهنده ...‏
constriction
تنگه، تنگ شدگی، تنگ کردن‏
contact angle
زاویۀ تماس ...‏
contact area
سطح تماس ...‏
contact inhibition
مهار تماسی (پدیده ای در طی ترمیم زخم) ...‏
contact point
نقطۀ تماس (معادل point of proximal contact, contact area) ...‏
contact surface  
سطح تماس ...‏
contour
کانتور‏
contouring
شکل دهی شکل دادن ...‏
contra-angle
زاویۀ مقابل ...‏
contra-bevel
بول معکوس ...‏
contraction
انقباض ...‏
convection
همرفت ...‏
conventional immediate denture
(CID) دنچر فوری معمولی ...‏
convex /
محدب، کوژ‏
convexity
تحدب‏
coping
درپوش کتیبه ...‏
core
مغزه ...‏
corona clinica  
...‏
corona dentis  
...‏
coronal
تاجی‏
corrosion
خوردگی خوردگی ...‏
corrosion product
محصول خوردگی، مواد حاصل از روند خوردگی ماده خورنده ...‏
corrosion resistant
مقاوم در برابر خوردگی ...‏
corrosive
خورنده ...‏
cortical
کورتیکال ...‏
cosmetic  
زیبایی دهنده‏
cosmetic dentistry
دندانپزشکی زیبایی ...‏
cosmic
کیهانی ...‏
cotton pellet
گلوله پنبه...‏
cotton pliers
پنس ...‏
cotton roll
رول پنبه...‏
cotton roll burn
زخم ناشی از چسبیدن رول پنبه به مخاط خشک دهان...‏
council on dental therapeutics
انجمن درمانی دندانپزشکی ...‏
counter
متقابل، شمارنده‏
counter die
دای متقابل ...‏
counter sink
چاهک ...‏
counteraction
عمل متقابل ...‏
coupler
اتصال دهنده،جفت شونده ...‏
coupling-agent
عامل چسباننده ...‏
cover screw
پیچ پوشاننده ...‏
crack bridging
پل گذاری ترک دار ...‏
crack-tip interaction
برهم کنش ترک – نوک ...‏
craze
ترک ...‏
creamy
خامه ای ...‏
crepitating
خزش ...‏
crepitus
صدای خش خش مفصل ...‏
crest  
ستیغ ...‏
crevice
یقه دندانی ...‏
cribriform plate
صفحه غربالی ...‏
crocus disc
دیسکهای زعفرانی ...‏
crocus disk
دیسک زعفرانی ...‏
cross arch
عرض فک ...‏
cross arch stabilization
ثُبات از سمت دیگر قوس ...‏
cross cut
برش اریب ...‏
cross linkages
اتصالات عرضی ...‏
cross linked
پیوند متقاطع ...‏
cross pin
پین عرضی ...‏
cross reaction
واکنش متقاطع ...‏
cross-bite  
وارون بَست ...‏
cross-pin
سنجاق عرضی ...‏
crowding
کراودینگ،درهم ریختگی‏
crown
تاج , تاجی تاج (معادل dental crown, corona dentis) ...‏
crown lengthening
طویل گری تاج ، افزایش طول تاج کلینیکی ...‏
crown-root ratio
نسبت تاج به ریشه ...‏
crown–root ratio
نسبت تاج – ریشه ...‏
crucible
بوته، قرع ...‏
crucible former
بوتۀ شکل دهنده ...‏
cuff
برجستگی ...‏
curettage
کورتاژ ...‏
curve of Spee
خمیدگی اسپی، انحنای اسپی ...‏
curve of Wilson
خمیدگی ویلسون ...‏
curved
انحنادار‏
curved dowel pin
داول پین انحنادار ...‏
cushioning effect
خاصیت لایه ای، اثر بالش گذاری ...‏
cusp
کاسپ دندانه ...‏
cusp ridge
ریج کاسپی ...‏
cusp tip
نوک کاسپ‏
cusp-fossa
تیزه–چاله ، کاسپ–حفره ...‏
cusp-fossa contact
تماس کاسپ با فرورفتگی‏
cusp-marginal ridge
ستیغ کناره‌ای تیزه ...‏
cuspid
دندان نیش ...‏
cuspid tooth  
...‏
custom provisional restoration
ترمیم موقتی معمولی ...‏
custom resin trays
قاشقک های صمغی معمولی ...‏
custom-cut
پیش ساخته‏
cutting end
انتهای برنده‏
cuttle abrasive
سایندۀ ده پایی، سایندۀ اسفیداجی ...‏
dam
سدّ ...‏
damaged teeth
دندانهای آسیب زده ...‏
damping
میرایی ...‏
dark zone
ناحیه تیره (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا) ...‏
dead space
فضای مرده ...‏
debonding
از دست دادن اتصال ...‏
debris
دبری ...‏
decay
پوسیدگی‏
decidious tooth
دندان شیری‏
deciduous teeth
دندانهای شیری،...‏
deep bite
بیش بَست (معادل closed bite,closed bite  malocclusion) ...‏
deep overbite
روبَست عمیق ...‏
deep vertical overlap
هم پوشانی عمودی عمیق ...‏
defect
ضایعه‏
defense
دفاع‏
deflection
خمش ...‏
degeneration
دژنره شدن‏
degenerative
تباهی زاد‏
dehiscence
بازشدگی، شکافتن ...‏
delayed dentition
...‏
delayed eruption
رویش تأخیری ...‏
demineralisation
demineralization...‏
dens
دندان، هر جزء دندان‌مانند‏
dens acutus
...‏
dens caninus
...‏
dens incisivus
...‏
dens sapiens
...‏
dens serotinus
...‏
dens succedaneus
...‏
dense
متراکم ...‏
density
دانسیته ...‏
dental alveolus
...‏
dental arc
...‏
dental arch
قوس دندانی. معادل arcus dentalis, dental arc ...‏
dental bur
فرز دندانپزشکی‏
dental calculus  
جرم دندان. معادل tartar ...‏
dental caries
پوسیدگی دندان. معادل tooth decay ...‏
dental cement
ساروج دندانپزشکی ...‏
dental chart
نمودار دندانی. معادل dental record ...‏
dental crown
...‏
dental dam /
...‏
dental enamel
...‏
dental geriatrics
...‏
dental hygiene  
بهداشت دهان و دندان. معادل mouth hygiene, oral hygiene ...‏
dental hygienist
(DH) بهداشتکار دهان و دندان ...‏
dental impaction
نهفتگی دندان ...‏
dental laboratory technician
...‏
dental neck
...‏
dental papilla
پاپیلای دندانی، پاپی دندانی ...‏
dental plaque
پلاک دندانی، پُژَک دندان ...‏
dental prosthesis
بَرسازه دندانی. معادل prosthetic restoration ...‏
dental prosthetics
...‏
dental pulp
...‏
dental record
...‏
dental sealant
...‏
dental technician  
فن ورز دندان سازی. معادل dental laboratory technician, dental technologist ...‏
dental technologist
...‏
dental technology
فنّاوری دندان سازی ...‏
dentes molares
...‏
dentes permanentes
...‏
dentes premolars
...‏
denticle
دندانه، دندان کوچک، کنگره زیر قرنیس. معادل pulp stone ...‏
dentifrice
گرد دندان، خمیر دندان‏
dentigerous
دندانه دار، دارای ساختمان مضرس‏
dentigerous  
دندانه دار، دارای ساختمان مضرس‏
dentin
dentine عاج. معادل substantia eburnea،ebur dentis،dentinum ...‏
dentin bonding agent
عامل اتصال یابنده به عاج‏
dentin chamber
اتاقکهای عاجی ...‏
dentin porcelain
پرسیلن عاجی ...‏
dentinal
عاجی‏
dentinoblast
عاج ساز ...‏
dentinoclast 
عاج کاه ...‏
dentinoenamel junction
(DEJ) اتصال عاج و مینا ...‏
dentinogenesis
ساخت عاج، عاج زایی. معادل odontogenesis ...‏
dentinoid
عاجواره ...‏
dentinum
...‏
dentition
دندان داری ...‏
dentoalveolar
دندان آرَکی ...‏
denture /
دندان مصنوعی، یک دست دندان مصنوعی، دندانواره‏
denture adhesive
چسب دنچر ...‏
denturism
دندان سازی ...‏
denturist
دندان ساز ...‏
deposit
ته نشین کردن، ذخیره سپردن‏
depression
فرورفتگی؛ افسردگی‏
depth-orientation groove
شیار ژرفایابی ...‏
desiccation
خشک شدن ...‏
design
طرح ...‏
deterministic effect
اثر قطعی ...‏
developmental depression
گودی تکاملی ...‏
developmental groove
شیار رشدی، شیار رشدی-تکاملی‏
deviate swallow
بلع منحرف ...‏
devitrification
بلوری شدن، مات شدن ...‏
devitrify
مات شدن ...‏
diabetic patient
بیماران دولابی ...‏
diagnostic casts
ریختگی های تشخیصی ...‏
diagonal
مورب، قطری ...‏
diamond abrasives
سایندگان الماسین ...‏
diamond depth cutter
ژرفابُر الماسین ...‏
die
دای ...‏
diffusion hypoxia
هیپوکسی انتشاری‏
digastric fossa
گودی دوبطنی ...‏
dilaceration
انحراف ریشه‏
direct pulp capping
پوشش مستقیم پالپ ...‏
direct retainer
نگهدارنده مستقیم‏
direct-lift technique
فن بالا کشندۀ مستقیم ...‏
disclusion
خارج شدن از اکلوژن‏
discolaration
رنگ رفتگی ...‏
discoloration
رنگ رفتگی ...‏
disfunction
دشکارکردن، اختلال عملکرد ...‏
disinfection
گند زداییدن، ضدعفونی کردن ...‏
disk
دایره، قرص ...‏
disk displacement disorder  
اختلال جابجایی دیسک ...‏
disocclusion
بی اکلوژنی دش بستار، اختلال اکلوژن ...‏
dispenser
توزیع کننده ...‏
dispersive electrode
الکترود منتشرکننده ...‏
displacement
جابجایی‏
distal
دیستال‏
distal shoe  
دیستال شو (نام نوعی فضانگهدار) ...‏
distal-step terminus
پله دیستالی پایانی(نام نوعی رابطه مولری در دندان های شیری) ...‏
disto-occlusal cavity
(DO cavity) حفره دورینه-برهمایشی ...‏
distoangular impaction
نهفتگی دورینه گرا ...‏
distobuccal angle
زاویه دورینه-لُپی ...‏
distofacial root
ریشۀ دورایی – چهره ای ...‏
distolingo-occlusal point angle
زاویه نقطه ای دورینه-زبانی-بِرهمایشی ...‏
distomolar
اضافی پشت آسیا ...‏
distortion  
تغییر شکل، واپیچش ...‏
distraction osteogenesis
استخوانسازی تحت کشش‏
distributor
توزیع کننده ...‏
ditching
گودال شدن ...‏
dizziness
سرگیجه ...‏
dolichofacial
الگوی عمودی صورت ...‏
donor
دهنده ...‏
dose limitation
محدودیت دوز ...‏
dose limits
محدوده های دوز ...‏
double blind
دوگانه کور ...‏
double-mix
دوگانه مخلوط ...‏
doubling dose
دوز دو برابر کننده ...‏
dough
خمیر خمیر ...‏
dough like
خمیری ...‏
dovetail
دم چلچله ای ...‏
dowel
داول، میخ پرچی که دو چیز را روی هم نگاه می دارد‏
dowel-core
داول کور ...‏
drain
درَن ...‏
drift
حرکت ...‏
drifting
مهاجرت ...‏
drowsiness
خواب آلودگی ...‏
dry angle
پد مثلثی شکل برای کنترل رطوبت واستریلیزاسیون‏
dry socket
حفره خشکی. معادل alveolitis sicca dolorosa ...‏
duct /
مجرا. معادل ductus ...‏
ductility
شکل پذیری ...‏
ductus
...‏
duplicate
بازسازی، دو گانه کردن ...‏
duplication
بدل سازی ...‏
durability  
پایداری‏
dwarfed teeth
دندان های کوتاه(از عوارض انجام رادیوتراپی در کودکان)
dynamic occlusal relationships
روابط اکلوزال در حرکت‏
dyslexia
اختلال در درک نوشته ها‏
early loading failure /
شکست ناشی از بارگذاری زودرس ...‏
easily cleaned
سهولت حفظ پاکیزگی ...‏
ebur dentis
...‏
ectopic
نابجا‏
ectopic eruption
رویش نابجا‏
edematou/
ادماتوز‏
edentulous ridge
ستیغ بی دندان ...‏
edentulous space
فضای بی دندان ...‏
edge to edge
نوک به نوک‏
edge to edge bite
بست نوک به نوک ...‏
edge to edge occlusion
بَرهمایی نوک به نوک ...‏
egg shell effect
اثر پوست تخم مرغی (پدیده ای در رادیولوژی)، تضعیف اشعه ایکس       در اثر عبور از دیواره استخوانی نازک ...‏
electrocautery /
کوتر برقی ...‏
electrochemical etching
حکاکی برقی–شیمیایی، حکاکی الکتروشیمیایی ...‏
electrodiposition
رسوب ناشی از جریان الکتریکی ...‏
electronic measurement devices
(EMD) مخفف وسایل اندازه گیری الکترونیکی ‏
electrosurgery /
الکتروسرجری ...‏
element
جزء، (شیمی) عنصر‏
embeded tooth
دندان خفته ...‏
embrasure
امبراژور‏
emergence profile
نیمرخ برجسته ...‏
emery
سنگ سنباده ...‏
eminentia
برجستگی ...‏
empathy /
تلقین ...‏
enamel /
مینا. معادل enamelum، dental enamel،adamantine،substantia adamantina dentis ...‏
enamel drop
...‏
enamel droplet
...‏
enamel excrescence
...‏
enamel fiber 
...‏
enamel hypoplasia
کم رویشی مینا ...‏
enamel nodule
...‏
enamel organ
عضو مینایی‏
enamel pearl
مروارید مینایی‏
enamel porcelain
پرسیلن مینایی ...‏
enamel prism
منشور مینایی. معادل enamel fiber ...‏
enamel rod
میله مینایی ...‏
enamel spindle
دوک مینایی‏
enameloma
میناتود. معادل enamel drop, enamel droplet,enamel  excrescence, enamel nodule ...‏
enamelum
...‏
end to end
نوک به نوک‏
end to end bite
...‏
end-to-end
نوک به نوک ...‏
endo /
داخل ...‏
endodontically treated tooth
دندان درمان شده با عصب کشی ...‏
endodontics
اندودنتیکس، دانش درمان ریشه دندان، تخصص ریشه....‏
endodontist
متخصص ریشه. معادل endodontologist ...‏
endodontologist
...‏
endodontology
...‏
endosteal
داخل استخوانی ...‏
enhance  
تقویت کردن‏
environment
محیط‏
environmental
محیطی‏
epileptic patient
بیمار صرعی ...‏
epithelial attachment
اتصال اپیتلیال‏
epstein-bar
اپشتین بار‏
Epstein-Barr Virus
ویروس اپشتین-بار‏
erosion
سایش شیمیایی‏
erosive
سایش دهنده، اروزیو ...‏
eruption
رویش‏
erythropoietic
گلبول سازی‏
esthetic
زیبایی‏
esthetic dentistry
دندانپزشکی زیبایی‏
esthetic zone
نواحی مهم از نظر زیبایی‏
esthetics
دانش زیبایی شناسی ...‏
etch
اچ ...‏
etching
حکاکی ، حکاک گری ...‏
ethmoid sinus
سینوس اتموئید‏
eustachian tube
شیپور استاش...‏
evacuation
تخلیه ...‏
evacuator /
دفع کننده...‏
exacerbation
فعالیت ، تشدید‏
examination
معاینه ...‏
excavator
اکسکویتور، حفارگر ...‏
exchangeable  
قابل جایگزینی‏
excursion
حرکت طرفی‏
exellent prognosis
پیش‌آگهی عالی‏
expansion
گسترش ...‏
expansion methods
شیوه های انبساطی ...‏
expression muscles
عضلات حالت دهنده‏
extensively damaged teeth
دندانهای گسترده آزرده ...‏
extention for prevention
گسترش برای پیشگیری ...‏
external fltration /
فیلتراسیون خارجی ...‏
external oblique line
...‏
external oblique ridge
برآمدگی مایل خارجی. معادل external oblique line ...‏
external walls
دیواره های خارجی ...‏
extra-alveolar crown
...‏
extracoronal restoration
رستوریشن خارج تاجی ...‏
extracoronal restorations
رستوریشنهای خارج تاجی ...‏
extracoronal retainer
نگهدارنده برون تاجی ...‏
extractoronal restoration
ترمیم بیرون تاجی ...‏
extruded
بیرون زده ...‏
extrusion
خروج دندان از حفره، رویش ...‏

کمان چهره ای ...‏
facial
رُخی ...‏
facial grimacing
شکلک درآوردن صورت‏
facial surface
سطح رُخی ...‏
facing
پوشش ...‏
failure
شکست ...‏
familial aggregation
تمایل فامیلی‏
fast setting
زود سخت شونده ...‏
fast-setting
زود سفت شونده ...‏
fatigue
خستگی ...‏
feature  
طرح ، شکل‏
feldspathic
دارای فلدسپار. معادل feldspathose ...‏
fenestrate
پنجره دار ...‏
ferrule effect
اثر حلقوی ...‏
fetal alcohol syndrome
نشانگان جنین الکلی‏
Fibonacci
فیبوناچی ...‏
fibrotic  
فیبروتیک‏
filler
فیلر،پرکننده‏
filling
پرکردن پرکردن ...‏
film fog
مه آلودگی فیلم ...‏
film holder
فیلم نگهدار‏
filtration
فیلتراسیون ...‏
fine  
ظریف ...‏
fineness /
عیار‏
finish line exposure
باز بودن فینیش لاین ...‏
finishing line
فینیش لاین ، خط خاتمه تراش ...‏
first molar
آسیای اول ...‏
first premolar
آسیای کوچک اول ...‏
first teeth  
...‏
fish belly
شکم ماهی ...‏
fissure
شیار. معادل fissura ...‏
fissure bur
فرز فیشور‏
fissure sealant
ماده شیارگیر، شیارگیر. معادل pit and fissure sealant, dental sealant ...‏
fit
فیت ...‏
fixed partial denture
(FPD) پروتز پارسیل ثابت ...‏
fixed-partial denture
(FPD) پروتز پارسیل ثابت ...‏
flaking
تکه تکه شدن ...‏
flame bur  
فرز الماسی شعله شمعی ...‏
flange
فلنج، تاقچه ...‏
flap
فلپ، دامنه ...‏
flare /
پخ شدگی ...‏
flaring
شیب دار شدن ...‏
flask
محفظه ...‏
flattening
مسطح کردن ، کم ارتفاع کردن‏
flaw
نقص‏
flexibility
انعطاف ...‏
floor
کف‏
flow lines
خطوط شار ...‏
fluidity
قابلیت جریان یافتن، سیالیت ...‏
flush terminus
سطح پایانی هم تراز(نام نوعی رابطه مولری در دندان های شیری) ...‏
flushing effect
اثر شویندگی ...‏
flute
شیار ...‏
flux
شارش ...‏
focal infection
عفونت موضعی‏
fog 
مه آلودگی ...‏
fore brain
مغز پیشین‏
forensic dentistry
دندانپزشکی قانونی. معادل legal dentistry, forensic odontology ...‏
forensic odontology
...‏
fossa
حفره، فوسا در جمع: fossae گودی ...‏
foundation
زیربنای رستوریشن ...‏
foundation restoration /
رستوریشن زیربنایی ...‏
fractionation
تقسیم دوز ...‏
fracture
شکستگی‏
fracture strength
استحکام همدوسی ...‏
fracture toughness
سختی شکستگی ...‏
frame
فریم‏
framework
فریم ورک، بدنه ...‏
free gingiva
لثه آزاد ...‏
free gingival groove
شیار لثه آزاد‏
free-flowing
سیالیت کافی ...‏
frenectomy
مهاربَرداری ...‏
frenoplasty
بازسازی مهار ...‏
frenotomy
مهاربُری ...‏
frenum
مهار ...‏
friction fit
تطابق اصطکاکی ...‏
fritting
گُدازش ...‏
fulcrum
تکیه گاه ...‏
full ceramic crown
روکش تمام سرامیک‏
full coverage
پوشاننده کامل ...‏
full crown
تاجواره کامل، روکش کامل. معادل full veneer crown, complete veneer crown ...‏
full denture
...‏
full veneer crown 
روکش تمام ونیر ...‏
full-contour
تمام–کانتور ...‏
full-thickness pedicle flap
فلپ پایه دار تمام ضخامت ...‏
functional
عملی کارکردی ، عملکردی ...‏
furca
...‏
furcation
چندشاخگی ...‏
furcation defects /
نقصهای چندشاخگی ...‏
furcation flute
شیار فورکیشن ...‏
furcation involvement
درگیری چندشاخگی ...‏
furcation operation  
عمل محل انشعاب ریشه ها ...‏
fuse
جوش ...‏

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

انواع ایمپلنت و خصوصیات ایمپلنت های برتر

در کشور ما مسئله‌ی کیفیت و قیمت ایمپلنت و دسترسی به ساپورتر آن‌ها، چه از نظر بیماران و چه از نظر دندانسازان و دندان‌پزشکان محترم،  مسئله‌‌ی مهم و بحث‌برانگیزی بوده است.

بدیهی است که نمی‌توان صرفاَ به تبلیغات تجاری یا سخنانی مانند فلان برندِ ایمپلنت خوب است وفلان مارک بد، اکتفاء کرد. به‌خصوص که تعداد شرکت‌های سازنده ی ایمپلنت در جهان بسیار افزایش یافته و به بیش از 150 شرکت رسیده است. پس چاره چیست؟

پاسخ ما به این پرسش در ابتدا انجام یک تقسیم‌بندی عمده است:

  1. شرکت‌هایی که بیش از 20 سال سابقه‌ی تولید ایمپلنت را در کارنامه‌ی خود دارند و نسبت به بازخورد استفاده‌کنندگان از محصولاتشان حساس بوده و بودجه‌ی مناسبی نیز برای تحقیقات خود تخصیص داده‌‌اند و از طرف طیف وسیعی از دندانپزشکان نیز مورد قبول واقع شده‌اند.
  2. شرکت‌های سازنده‌ای که هنوز از نتایج مثبت استفاده از محصولات آن‌ها دارای مستندات و شواهد کافی نیستیم، ولی منطقی هم نیست صرفاً به خاطر جدید بودن آن‌ها، کلاً کنارشان گذاشت.

اکنون با توجه به معضلات موجود در بحث انتخاب تجاری ایمپلنت، لازم است دو نکته ی اساسی در نظر گرفته شود:

الف: نوع ایمپلنت ب: کیفیت ایمپلنت.

نباید  فراموش کرد که استفاده از محصولات مشابه و نامرغوب می‌تواند منجر به عدم هماهنگی  بین بافت استخوان و ماتریال به کار رفته شود. بروز حساسیت‌های آلرژیک در اعضای بدن و مساعد نمودن زمینه‌ برای وقوع حمله‌ی قلبی از دیگر خطرات استفاده از ایمپلنت ساخته شده از مواد نامرغوب است. ایمپلنتِ غیرِ استاندارد در قسمت استخوان چانه نه تنها موجب جلوگیری از محو شدن بافت ها نمی‌گردد بلکه احتمال دارد منجر به تحلیل و ضعیف‌تر شدن بافت‌های موجود نیز بشود.

مانند تمامی محصولات تجاری دیگر، در تولید ایمپلنت نیز برندهای مشهور، فن‌آوری‌های خاص خود را به کار می‌گیرند، اما بهتر است که در انتخاب مارک ایمپلنت و یا به عبارت دیگربرند ایمپلنت در وهله‌ی نخست بیشتر از آن‌که مجذوب نام برندهای موجود شویم به چند مورد مهم دقت کنیم:

  • موجود بودن حق ثبت ایمپلنت (حق ثبت اختراع)
  • دارا بودن پتانسیلِ هماهنگی با بافت و استخوان، در این رابطه لازم است محصول مورد نظر دارای نتیجه‌ی تست آزمایشگاهی باشد.
  • موفقیت محصول مورد نظر در دیگر تست‌های استاندارد آزمایشگاهی.
  • کوتاه بودن مدت زمان هماهنگی و پذیرش ایمپلنت توسط بدن بیمار و بهبودی سریع او.
  • در پی نداشتن حساسیت‌های آلرژیک پس از استفاده.
  • نداشتن عوارض جانبی، آسانی طرز استفاده و اندک بودن مراحل به کارگیری آن.
  • دارا بودن قابلیت تطبیق‌پذیری وسیع در رابطه با انتخاب پروتز.
  • دارا بودن طراحی مهندسی شده و ساخت خوب.

در پایان این مقاله، نام 25 نوع از انواع ایمپلنت که به گزارش سایت معتبر (www.dentistrytoday.com)  جزو ایمپلنت های برتر جهان هستند قید می‌شود:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی