Woodson وودسانWoodson وودسان

نوع:  ابزار
Wooden Wedges وج چوبیWooden Wedges وج چوبی

نوع:  ابزار
Wooden Bite Stick بایت استیک چوبیWooden Bite Stick بایت استیک چوبی

نوع:  ابزار
Well for Composite Material گوده کامپوزیتWell for Composite Material گوده کامپوزیت

نوع:  ابزار
Vitalometer/Pulp Tester پالپ تستر/حیات سنجVitalometer/Pulp Tester پالپ تستر/حیات سنج

نوع:  ابزار
Universal Curettes کورت یونیورسالUniversal Curettes کورت یونیورسال

نوع:  ابزار
Ultrasonic Scaling Unit دستگاه جرمگیری ماوراء صوتUltrasonic Scaling Unit دستگاه جرمگیری ماوراء صوت

نوع:  ابزار / تجهیزات
Ultrasonic Scaler Instrument Tips سر قلم جرمگیری اولتراسونیکUltrasonic Scaler Instrument Tips سر قلم جرمگیری اولتراسونیک

نوع:  ابزار
Ultrasonic Cleaner تمیز کننده اولتراسونیکUltrasonic Cleaner تمیز کننده اولتراسونیک

نوع:  تجهیزات
Uitra Violet اشعه ماوراء بنفشUitra Violet اشعه ماوراء بنفش

نوع:  تجهیزات
Tray سینیTray سینی

نوع:  ابزار
Tongue and Cheek Retractor رترکتور زبان و گونهTongue and Cheek Retractor رترکتور زبان و گونه

نوع:  ابزار
Tofflemire/Matrix Band Retainer ماتریس نگهدار تافل مایرTofflemire/Matrix Band Retainer ماتریس نگهدار تافل مایر
Tissue Scissors قیچی جراحیTissue Scissors قیچی جراحی

نوع:  ابزار
Three-Number Instrument ابزار سه نمره ایThree-Number Instrument ابزار سه نمره ای

نوع:  ابزار
Thermo sealer درزگیر حرارتیThermo sealer درزگیر حرارتی

نوع:  تجهیزات
Taper Fissure-Plain Cut فرز فیشوری مخروطی سادهTaper Fissure-Plain Cut فرز فیشوری مخروطی ساده

نوع:  ابزار
Taper Fissure-Crosscut فرز فیشور مخروطی ضربدریTaper Fissure-Crosscut فرز فیشور مخروطی ضربدری

نوع:  ابزار
Tanner Carver کارور/حالت دهنده تانرTanner Carver کارور/حالت دهنده تانر

نوع:  ابزار
T-Ball Burnisher برنیشر/براق کننده تی بالT-Ball Burnisher برنیشر/براق کننده تی بال

نوع:  ابزار