1- لابراتوار پروتزهای دندانی به محلی اطلاق می شودکه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی پس از اخذ مجوز قانونی جهت ساخـت انواع پروتزهای دندانی متحرک و ثابت و اپلاینس ( دستگاه های کمکی دایر می گردد) . 

2- مجوز تأسیس لابراتوار پروتزهای دندانی برای متقاضیان فارغ التحصیل رشته کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی صادر می گردد . 

تبصره 1 : برای متقاضیانی که دارای مدرک تکنسین تجربی لابراتوار دندانی قانون مصوب 1364 می باشند نیز درصورت تائید صلاحیت پروانه تأسیس صادر می گردد . 

تبصره 2 : برای فارغ التحصیل دیپلم پروتزهای دندانی هنرستان تربیت تکنسین پروتز دندانی دانشگاه شهید بهشتی نیز پروانه تأسیس صادر می گردد . 

تبصره 3 : به آن عده از دارندگان پروانه مجوز تبصره 5 (بهدار تجربی دندان و کمک دندانپزشکان تجربی ) که متقاضی تأسیس لابراتوار باشند در صورت تائیدصلاحیت مشروط به تحویل پروانه های مذکور ‘ تعهد به عدم ارتباط با بیمار، پروانه تأسیس داده خواهد شد . 

تبصره 4 : برای کمک تکنسین های دندانسازی تجربی سال 54 که دارای پروانه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پـزشکـی باشد نیـز پروانـه تأسیس صادر می گردد . 3- برای هر متقاضی واجد شرایط و صلاحیت فقط مجوز تأسیس یک لابراتوار صادر می گردد . شرح وظایف مؤسس لابراتوار 

1- حفظ رعایت شئونات اسلامی ، اخلاقی ، حرفه ای در محیط کار 

2- رعایت کامل اصول بهداشتی و کنترل عفونت هماهنگ با دندانپزشک معالج 

3- ساخت انواع پروتزهای متحرک و ثابت و اپلاینس های دهان و فک و صورت ( براساس نوع مجوز صادر شده ) 

4- تأسیس و تدارک تجهیزات و لوازم مورد نیاز 

5- تأسیس کادر فنی واجدالشرایط در لابراتوار مطابق با شرایط شاغلان فنی 

6- رعایت و اجرای نظریات و پیشنهادات علمی و فنی دندان پزشک معالج 

7- اجرا و رعایت کلیه مقررات ، ضوابط ، دستورالعمل های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

8- رعایت اصول ایمنی بهداشت محیط و حرفه در محل کار مانند استفاده از سمعک ‘ عینک محافظ و دستکش هنگام کار 

9- ثبت سوابق برای کلیه سفارشات دندان پزشکان و مراکز درمانی دندان پزشکی طرف قرارداد 

10- نظارت بر مراحل مختلف طراحی ، ساخت و حفظ اصول علمی و فنی 

11- نظارت کامل بر تهیه و مصرف مواد لابراتواری 

12- تطبیق وسیله ساخته شده با دستور کار ( دستورالعمل ) دندان پزشک معالج 

13- نظارت بر عملکرد کارکنان و آموزش حین خدمت آنها 

4- مجوز کار لابراتوار پروتزهای دندانی قابل واگذاری به غیر نمی باشد . 

5- هرگونه تغییر و انتقال محل لابراتوار باید پس از کسب نظر از دانشگاه مربوطه باشد . تبصره : هرگونه تغییر در شاغلان فنی با توجه به رعایت فصل سوم آئین نامه می بایست 

بلافاصله به اطلاع دانشگاه مربوطه رسانده شود . 

6- در صورتی که مسئول لابراتـوار بـه دلایلی موجه قصد تعطیل و انحلال لابراتوار را داشته باشد بایستی مراتب به اطلاع دانشگاه مربوطه اعلام گردد . 

7- لابراتوار بـه هیچ وجه حق پذیرش مستقیم بیمار ( از قبیل پذیرش بیمار، معاینه ، امتحان پروتز ، تطبیق رنگ دندان ها قالب گیری و ... ) را ندارد . 

8- نصب پروانه تأسیس و کارت شاغلین فنی در محل لابراتوار الزامی است . 

9- لابراتوار پروتزهای دندانی باید فاقد هرگونه تجهیزات غیر ضروری مانند صندلی و یونیت دندانپزشکی باشند در غیر این صورت مشمول فصل چهارم آئین نامه تخلفات می گردند . 

10- لابراتوار پروتزهای دندانی می بایست تابلوی مربوطه را مطابق با شرایط که در ذیل اعلام می گردد نصب نمایند . 

- ابعاد تابلو 70 * 50 سانتی متر بدون تصویر باشد .

- عنوان تابلو می بایست مطابق با پروانه تأسیس باشد . 

11- تهیه برگ دستور کار لابراتوار 

12- تهیه مهر لابراتوار برابر مندرجات پروانه تاسیس به ابعاد 5/1*4 تبصره : استفاده از عناوین اضافی که در پروانه تأسیس ذکر نگردیده ممنوع می باشد . 13- لابراتوارپروتزهای دندانی ملزم به رعایت مشخصات فنی استانداردومطلوب ، تجهیزات وملزومات فنی لازم می باشند . 

1-13- لابراتوار از نور کافی برخوردار و از نظر بهداشتی مطلوب باشد . 

2-13- لابراتوار از تهویه کافی برخوردار باشد . 

3-13- کف و دیوار لابراتوار قابل شستشو و ضدعفونی کردن باشد . 

4-13- قسمت های مختلف لابراتوار ( اتاق پروتز ثابت ، کرم کبالت ، گ‍چ ریزی و مفل گذاری و پرداخت و ... ) در صورت فعالیت می بایست به صورت مجزا در نظر گرفته شود . 

14- در صورتی کـه مسئول لابراتوار پروتز های دندانی از ضوابط و مقررات آئین نامه تخطی نماید به شرح ذیل اقدام خواهد شد . 

1-14- تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت جلسه بازرسی محل توسط دانشگاه علوم پزشکی ذی ربط . 

2-14- اخطار کتبی توسط دانشگاه علوم پزشکی ذیربط 

3-14- لغو موقت پروانه کار و تعطیلی لابراتوار به مدت یک تا سه ماه توسط دانشگاه با هماهنگی مشاور محترم معاون سلامت و رئیس اداره امور پروانه ها 

4-14- لغو دائم پروانه کار و تعطیل دائمی لابراتوار توسط مشاور محترم معاون سلامت و رئیس اداره امور پروانه ها 

15- با متخلفینی که در امور درمانی دندان پزشکی دخالت نماید براساس تبصره 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی برخورد خواهد شد . 

16- اعتبار پروانه تأسیس لابراتوار پروتزهای دندانی 2 سال بوده و تمدید آن منوط به شرکت در دوره بازآموزی اداره سلامت دهان و دندان می باشد . مراحل صدور مجوزهای قانونی 

الف ) مدارک مورد نیاز : 

1- ارائه درخواست کتبی امضاء شده متقاضی که به امضای معاونت درمان و مدیریت درمان رسیده و ثبت دفتر دبیرخانه گردیده باشد . 

تبصره : جهت متقاضیان شبکه های تحت پوشش دانشگاه ضروری است درخواست از طریق 

شبکه بهداشت و درمان مربوطه ارائه گردد . 

2- تکمیل فرم های مربوطه (فرم ها پس ازارائه درخواست توسط واحدصدورپروانه ها به متقاضی تحویل داده می شود ). 

3- ارائه یکی از مدارک زیر : 

- اصل گواهی نامه کاردانی پروتزهای دندانی ( گواهی پایان طرح یا عدم نیاز به همراه تائیدیه اداره کل ) 

- اصل مدرک کار دندان سازان ( کمک تکنسین تجربی دندانسازی سال 1354 ) 

- تکنسین تجربی لابراتوار سال 1364 

- دیپلم پروتز دندانی شهید بهشتی 1354 

- مجوز تبصره 5 

- بهدار تجربی دندان 

- کمک دندان پزشک تجربی 

4- اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت 

5- 4 قطعه عکس 4 * 3 

6- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 

7- گواهی عدم اعتیاد 

8- تصویر کامل صفحات شناسنامه 

9- تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان ( برای فارغ التصیلان دانشگاهی) 

10- اصل و کپی و کارت واکسیناسیون علیه هپاتیت و صحت سلامت 

11- اصل و کپی گواهی عدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت مستخدمین دولت 

12- ارائه تصویر یا شماره کد ملی 

توضیح : در خصوص گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و گواهی عدم اعتیاد وکارت بهداشتی مکاتبه از طریق دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک فوق توسط متقاضی انجام می پذیرد . بدیهی است پی گیری در مورد وصول پاسخ گواهی ها به عهده متقاضی می باشد . ب ) پس از تکمیل مدارک پرونده جهت تائیدواخذ شماره ردیف اختصاصی به اداره سلامت دهان و دندان ارسال 

می گردد . 

ج ) پس از تائید مدارک ، کارشناسی از مکان لابراتوار و تجهیزات توسط کارشناسان دانشگاه انجام می پذیرد . 

د ) در صورت تائید مکان و تجهیزات لابراتوار، مدارک مشروحه ذیل توسط متقاضی به واحد صدور پروانه ها ارائه 

می گردد . 

- سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر با ذکر پلاک ثبتی 

- فیش بانکی طبق دستورالعمل مربوطه (مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه ها به متقاضی اعلام خواهد گردید،مبالغ جهت تهران وسایر شهرستان ها متفاوت می باشد). 

ه ) صدور پروانه تأسیس لابراتوار پروتز دندان 

و ) تحویل پروانه صادر شده به متقاضی توضیح : پروانه تأسیس فقط به متقاضی تحویل داده می شود